ماه: جولای 2019

در باره؛ هزینه بالاسری و تجهیز کارگاه

بانام ویاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک هزینه بالا سری و تجهیز کارگاه: در حال حاضر روال قرارداد ها بر این منوال هست؛ که هزینه بالا سری در قراردادها جداگانه منظور می شود، و تجهیز کارگاه هم به صورت مستقل و جداگانه در نظر گرفته می شود، در صورتیکه اگر…