ماه: جولای 2019

خاطرات درمان خودم. ۱

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. به طور کلّی خاطراتی را که در این سایت مطرح می کردم، سعی می کردم؛ خاطراتی باشد، که ربطی با پروژه های عمرانی داشته باشد، ولی خاطره ای را که اینک می خواهم باز گو نمایم، به طور کلّی ربطی به…