ماه: سپتامبر 2019

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام ۹۰٫c

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۳ – کنترل نقشه ها و آگاهی افراد فنّی به نقشه ها؛ کنترل نقشه ها با اجرا ، همینطور کنترل اینکه افراد فنّی پروژه چه مقدار نقشه هارا مطالعه کرده و به آنها تسلّط و آشنائی کامل دارند، بایستی جزو وظایف…

کنترل پروژه در گام به گام متره بر آورد؛ گام ۹۰٫b

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. کنترل پروژه؛ کنترل تدارکات و مصالح: همانطوریکه در بخش مدیریّت و در مورد شرح وظایف مسئول تدارکات مطرح می گردد، در بخش کنترل پروژه هم عیناً همان مطالب مطرح بوده و بایستی تحت کنترل قرار بگیرد. به طور کلّی برای تدارکات…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد؛ گام A.90

بانام ویاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. کنترل پروژه: در کنترل پروژه قائدتاً اوّل، برنامه ریزی مطرح می گردد، و بعد از برنامه ریزی دقیق ، در زمان اجرا طبق برنامه کنترل می گردد. در این برنامه هم طبق معمول اوّل برنامه ریزی اجرا را تنظیم کردیم، و در صدهای…