ماه: نوامبر 2019

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام؛ ۹۰،I کنترل تغذیه کارکنان و موارد رفاهی آنها.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۹ – کنترل تعذیه کار کنان و موارد رفاهی آنها؛ در پروژه های بزرگ بخصوص پروژه های خارج شهری کلیّه پرسنل اعم از کارگران و مدیران همگی از طریق خود پروژه تغذیه می شوند، در چنین پروژه هائی تمام وعده های…

خاطرات درمان خودم، ۵ ،خاطره درمان کمردردم؛

با نام و یاد خدا و برای خدا . پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۵ – خاطره درمان کمردردم؛ حدود نه و یا ده سالم بود که اتفّاقی برایم پیش آمد که باعث کمر دردم گردید؛ در شهرستانی که زندگی می کردیم اکثر فامیل ها در یک محل بودیم، در عین حال فامیل هایی…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد؛ گام ۹۰٫ H کنترل معلومات فنّی عوامل پروژه.

با نام ویاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۸ – کنترل معلومات فنّی و تجربی عوامل پروژه؛ در صورتیکه بخواهیم یک پروژه به نحو احسن انجام پذیرد بایستی در انتخاب کار کنان آن پروژه دقّت و توجّه کامل انجام پذیرد، تا افراد کاردان و باسواد و با تجربه به کار…

خاطرات درمان خودم، ۴ ، درمان ضعف دید چشم هایم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان ضعف دید چشم هایم؛ از سن بیست و دو سه سالگی دید چشمانم شروغ به ضعیف شدن کردند، و دیدم به تدریج ضعیف می شد، که بنا به توصیه پزشگان شروع به استفاده از عینک نمودم، ضعف چشم ها…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام g.90

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک ۷ – کنترل هزینه پروژه و کنترل سود و زیان آن. یکی از مهمترین موارد کنترل پروژه، کنترل هزینه و سود و زیان آن می باشد. با توجّه به اینکه ذهن جامعه ما در مورد هزینه ها اکثراً با مخفی کاری…