ماه: دسامبر 2019

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۲۲ ( ۹۲ کنترل پروژه؛ برنامه ریزی تدارکات.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه ریزی تدارکات؛ همانطور که در گام۱۲۱ ( ۹۱ )مطرح شد؛ برای برنامه ریزی تدارکات مطالعات زیادی انجام داده و جدول های متعددی تنظیم کردم، ولی نتیجه ایکه می خواستم به دست نیاوردم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که بایستی برای…

خاطرات درمان خودم، ۸ ، خاطره سقوط از کوه، کنترل درد و درمان صدمات وارده؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک. خاطره سقوط از کوه و کنترل درد؛ سال های بین ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود که من در باره طبّ سوزنی و طبّ فشاری و مالشی مطالعه می کردم، که در یکی از کتاب ها خواندم که؛ هیپوتالاموس که در معز سر قرار دارد و…

آموزش گام به گام متره برآورد؛ کنترل پروژه گام ۱۲۱ (۹۱

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی برای تدارکات برنامه ریزی برای تدارکات و تنظیم جدولی ساده و گویا؛ در وحله اوّل خیلی ساده به نظر می رسد، من هم در این زمینه، و در گامهای قبلی توضیحاتی داده و روش هائی را پیشنهاد کردم، و تصمیم…

خاطرات درمان خودم، ۷ درمان گاز گرفتگی با گاز کربنیک

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. درمان؛ گاز گرفتکی با گاز کربنیک؛ در سال های گذشته اطاق من در منزلمان اطاق کوچکی بود حدود سه متر و خرده ای در سه متر و خرده ای و سیستم گرمایشی آن نیز بخاری گازی بود، قائدتاً وقتی در اوّل…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام ۱۲۰ ( ۹۰ K

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۱۰ – کنترل مدیریّت؛ پیمانکار، مهندسین مشاور، دستگاه نظارت و کارفرما؛ بطور کلّی مدیریّت هر پروژه اساس آن پروژه می باشد، در نتیجه بایستی به کنترل آن اهمیّت بیشتری داده شود، از آنجائیکه کنترل مدیریّت بایستی از سطح بالا و با اختیارات…

خاطرات درمان خودم، ۶ ، درمان زخم قارچی ام

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خاطره درمان زخم قارچی زیر نافم؛ در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ بود که با توجّه به اوضاع کشور، من در شهرستانی که اکثر کارهایم در آنجا بود منزل نسبتاً خوبی در آن شهرستان اجاره کردم و خانواده راهم به آنجا بردم،…