ماه: فوریه 2020

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت هفتم؛ روش های تدوین شده برای مهندسی ارزش. گام ۱۳۰ (۹۰,Q

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۵ – روش های تدوین شده برای مهندسی ارزش؛ به طوریکه در مقالات گذشته مطرح شد مهندسی ارزش عبارت است از ارزش یابی، تحلیل ارزش ها و در نتیجه کم کردن زمان اجرا یا زمان تولید، و پائین آوردن هزینه ها…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت ششّم، مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه؛ ۱۲۹ ( ۹۰,

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۴ – مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه؛ در مقالات گذشته در باره تعریف های مهندسی ارزش، و مهندسی ارزش در زمان پیدایش ایده یک طرح، و در زمان طرّاحی آن ایده، و همانطور در زمان شروع آن طرح بحث گردید.…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت پنجم، گام ۱۲۸ ( ۹۰ L

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۳ – مهندسی ارزش در زمان شروع پروژه ؛ در مقالات قبلی در رابطه با تعریف مهندسی ارزش، مهندسی ارزش در زمان پیدایش یک ایده اجرای یک پروژه و مهندسی ارزش در زمان طرّاحی مطرح گردید، و اینک در باره شروع…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، مهندسی ارزش،قسمت چهارم، گام ۱۲۷ ( ۹۰, O

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در قسمت های قبل در رابطه با مهندسی ارزش و تعریف های مهندسی ارزش و همینطور مهندسی ارزش در مقاطع مختلف زمانی پروژه مطرح شد و در مورد مرحله اوّل که پیدایش ایده اجرای یک پروژه بود، مطالبی مطرح گردید. اینک…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش، قسمت سوّم. گام ۱۲۶ ( ۹۰ N

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مهندسی ارزش قسمت سوّم؛ به طوریکه از تعریف مهندسی ارزش مشخّص می شود به تمام مراحل و شئونات زندگی مربوط می گردد، و بیشتر هم در اجرای کارها از قبیل تولید و اجرای کارهای عمرانی مطرح می باشد، ولی طرح آن…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام ۱۲۵ ( ۹۰ M مهندسی ارزش، قسمت دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مهندسی ارزش، قسمت دوّم؛ به طوریکه در قسمت یک مطرح گردید، مهندسی ارزش مطلبی است که بشر همیشه با آن مواجه بوده و با عمل کردن به آن توانسته به وضعیّت موجود زندگی برسد، با تفاوت اینکه در قرن اخیر توانسته…