ماه: مارس 2020

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت دهم، مثال هائی از مهندسی ارزش،گام ۱۳۴ ( ۹۰,U

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار و اندیشه نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۶ – مثال هائی از مهندسی ارزش؛ ۱ – ۳ – ۶ – پیرو مثالهائی که در مقالات قبلی مطرح شد، کارهای زیاد دیگری به صورت مهندسی ارزش توسّط دوستان دیگر انجام شده است، که به تدیرج مطرح می…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش، قسمت دهم؛ تحلیل مهندسی و مهندسی ارزش در عمران، و در هنر. گام ۱۳۳ ( ۹۰,T

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار و اندیشه نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تحلیل مهندسی و مهندسی ارزش در عمران و در هنر؛ در مقالات گذشته بحث در باره مهندسی ارزش بود، مطلبی که نظرم را جلب کرد فرق مهندس در عمران و مهندسی ارزش در عمران بود، و مقایسه آنها با…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت نهم؛ مثال هائی از مهندسی ارزش، گام ۱۳۲ ( ۹۰،S

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۲ – ۶ – مثال هائی از مهندسی ارزش؛ همانطور که مطرح شد؛ مهندسی ارزش باعث تکامل بشر گردیده است، در رشته عمران هم مهندسی ارزش بانی خیلی تحولّات در عرصه ساختمان سازی، راه سازی، و کلیّه کارهای عمرانی گردیده است،…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت هشتم؛ مثال هائی برای مهندسی ارزش، گام ۱۳۱ ( ۹۰،R

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۱ – ۶ – مثال هائی برای مهندسی ارزش؛ ۱ – ۱ – ۶ – همیشه یک راه حلّ بهتری وجود دارد؛ در یک پروژه ساختمانی که شامل سه دستگاه ساختمان بود، از قرار؛ ساختمان آمفی تأتر ، ساختمان اداری و…