ماه: می 2020

شناسائی عوامل مؤثّر بر کوتاه بودن عمر اکثر ساختمان های ساخته شده در سال های اخیر در ایران، نسبت به استاندارد جهانی.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شناسائی عوامل مؤثّر بر کوتاه بودن عمر ساختمان های ساخته شده در سال هان اخیر در ایران؛ سؤالی به مضمون فوق پیش آمد، که سؤالی فوق العاده جالب و قابل تأمل بوده و مرا نیز به فکر کردن در این زمینه…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۴؛ مطالبی در باره آنالیز بها ( تجزیه بها ) و تعیین قیمت یک پروژه. ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مطالبی در باره آنالیز بها ( تجزیه بها ) و تعیین قیمت اجرای یک پروژه؛ با توجّه به اینکه در اجرای هر پروژه وضع مالی آن حرف اوّل را می زند، در نتیجه برای اجرای یک پروژه؛ بایستی قیمت واقعی اجرای…