ماه: جولای 2020

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۸؛ بر رسی هزینه های بالاسری.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. بر رسی هزینه های بالاسری و مقایسه آنها با روند پرژه؛ هزینه های بالاسری در گام ۵۵ و گام ۹۷ ( مقاله قبلی ) عیناً طبق فهرست هزینه های بالاسری، پیوست شماره سه فهرست بها مطرح گردید، اینک می خواهیم بر…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۴ ) گام ۹۷

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت برای یک پروژه، ( ۴ )؛ در مقالات قبلی در رابطه با تعیین قیمت برای اجرا با تهیّه آنالیز بها و متره بر آورد مطرح گردید، و اینک می پردازیم به بحث هزینه بالاسری که موضوع خیلی مهم و…