ماه: آگوست 2020

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۴٫ تعیین قیمت هزینه های بالاسری به روش منطقی تر ( ۴ ).

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۴ )؛ در گام ۹۹ تهیّه قیمت به روش موجود مطرح گردید، و در گام های ۱۰۰ تا ۱۰۳ قسمت های اوّل هزینه های بالاسری به روش منطقی تر مطرح شد، و اینک…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۲ تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۳ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۳ )؛ در گام ۹۹، تهیّه قیمت هزینه های بالاسری به روش موجود مطرح شد، در گام های ۱۰۰ و ۱۰۱ قسمت های اوّل هزینه های بالاسری بر اساس ضمیمه آن در…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۱٫ تعیین قیمت بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ )؛ در گام ۹۹ روش تعیین قیمت به روش موجود در جامعه مطرح شد، و در گام ۱۰۰ روش تهیه قیمت به روش متفاوت و یا منطقی تر برای هزینه دفتر…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام۱۰۰، تعیین قیمت هزینه های بالا سری به روش منطقی تر ( ۱ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه های بالا سری به روش منطقی تر ( ۱ )؛ با توجّه به نوع محاسباتی که امروزه برای هزینه های بالاسری انجام می شود و نوع پرداخت آن در پروژه ها رواج دارد چندان درست و منطقی به نظر…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۹، تعیین قیمت هزینه های بالاسری

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه های بالاسری؛ شرح؛ با توجّه به اینکه کارهای مربوط به هزینه بالاسری که تقریباً بین سی الا پنجاه در صد هزینه پروژه را در بر می گیرند هزینه هائی است که می توان گفت که بدون وجود کاربر…