ماه: نوامبر 2020

آموزش گام ه گام متره بر آورد، گام ۱۳۷، سد سازی و مترۀ آن؛

بانام و یاد خدا و برای خدا، پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد سد سازی؛ نقشه توپو گرافی؛ در گام ۱۳۶ مطالبی در باره سد سازی مطرح گردید و قرار شد که در باره متره آن بحث هائی داشته باشیم، در متره کردن کارهای سد سازی، راه سازی، پل سازی و تسطیح…