ماه: دسامبر 2020

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۴۰، متره بر آورد سد سازی( سد های خاکی ( ۲ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد سدهای خاکی ( ۲ )؛ در گام ۱۳۹ در رابطه با متره قسمتی از کارهای سد تا مرحله بستر سازی گفته شد، اینک دنباله آن را پی می گیریم؛ ۷ – پس از اجرای بستر سازی عملیّات خاکریزی انجام…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۳۹، متره بر آورد سد سازی ( سدهای خاکی )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد سد های خاکی ( ۱ )؛ در گام ۱۳۶ در رابطه با سد سازی مطالبی مطرح گردید، و در باره مطالعات اولیّه سد سازی و طرح آن مختصری بحث شد، و اینک در رابطه با متره سد سازی…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ فرماندهی بدن ؛ ناف ( ۳ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. فرماندهی بدن، ناف، قسمت سوّم ( ۳ ) در مقالات گذشته در رابطه با فرماندهی بدن مطالبی مطرح گردید، بخصوص در رابطه با شناسائی عضو فرمانده بدن، در نتیجه مشخّص شد که عضو فرمانده بدن ناف می باشد. در بحثی که…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۳۸، متره بر وآورد در سد سازی؛ نقشه توپو گرافی ( ۲ ):

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. نقشه توپ گرافی ( ۲ )؛ در گام های ۱۳۶ و ۱۳۷ در باره سد سازی و نقشه توپوگرافی مطالبی مطرح گردید، و یک نقشه کوچکی از توپوگرافی یک محل کوچک دارای گودال و تل خاکی کنار آن به صورت پلان…