ماه: آوریل 2021

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت: صوت یا صدا؛ ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتیهای خلقت، صدا با اینکه شگفتی های خلقت در خلقت خود انسان از سلّول گرفته تا سایر اعضای بدن هر کدام به تنهائی از شگفتی های عجیب خلقت می باشد، که انشاءلله در آینده به آنها خواهیم پرداخت ولی در عین…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان، سلّول ( ۴ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خلقت انسان، سلّول ( ۴ )؛ مقایسه زندگی اجتماعی انسان ها با زندگی اجتماعی سلّول ها؛ وقتی به زندگی سلّول ها که تعداد آنها خیلی زیاد است یعنی حدود هفتاد هزار میلیارد در یک بدن، می نگریم می بینیم آنها می…