ماه: ژوئن 2021

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ صدا ( ۲ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتی های خلقت؛ صدا ( ۲ ) در رابطه با تعریف صدا در بخش ( ۱ ) مطالبی مطرح گردید، و در مورد نوع صدا و انواع صداها بحث شد، در مورد تعریف صدا یار صمیمی سایت آقای مهندس یوسفیان تعریف جامع…