ماه: سپتامبر 2021

خاطرات درمان خودم؛ در مان لک های قهوه ای پشت دستم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در مان لکّه های قهوه ای رنگ پشت دستم؛ در حدود بیست سال پیش سه عدد لکّه بزرگ قهوه ای رنگی در پشت دست راستم پیدا شد، این لکّه ها هیچ نوع عکس العملی در پوست دستم ایجاد نکرد، نه دردی…