ماه: اکتبر 2021

متره بر آورد کارهای زیر سطحی در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۰٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد کارهای زیر سطحی ( زیر زمینی )؛ همانطوریکه بارها مطرح شده است، رشته های مختلف عمران متخصّص های خودش را دارد که مسائل اساسی و عمده آن را متخصّصین آن رشته می دانند، ولی در عین حال مسائل…