ماه: نوامبر 2022

شهر سازی؛ طراحی شهر:

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. طراحی شهر؛ به بهانه سامان دهی زمین های اطراف دریاچه طراحی شهر و شهر سازی را در حال برنامه ریزی بودم که به دلایلی از آن منصرف شدم. ولی در نظر دارم در رابطه با طراحی شهری و شهر سازی (…

راه روش خوب زیستن، ۸؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. راه و روش خوب زیستن، ۸؛ چاکراها؛ در رابطه با هاله ها و چاکرا ها در مقالات قبلی تا چاکرای سوم مطالبی مطرح شد، و اینک بقیه چاکراهای هفتگانه مطرح می گردد؛ چاکرای چهارم؛ چاکرای چهارم ، چاکرای قلب یا مرکز قلب…