45 search results for "شرح وظایف"

مدیریّت پروژه : دستگاه نظارت وشرح وظایف آن

دستگاه نظارت درپروژه بایستی یک همکار آگاه ، مطلّع ، باتجربه ، دلسوز وعلاقمند بدون داشتن هیچگونه حبّ وبغض وخود خواهی باشد که بتواند بدون هیچگونه منظور دیگری کلیّه مسائل پروژه را زیر نظر داشته واز هر گونه انحرافی خواه درکیفیّت اجرا وکمیّت آن جلوگیری نماید وکلیّه عملیّات ورفتار هارا زیر نظر داشته ویک مشاور دلسوز پروژه باشد.

معاونت پشتیبانی : شرح وظایف معاونت پشتیبانی ۲

شرح وظایف معاونت پشتیبانی ازقبیل : تدارکات وماشین آلات، تشریفات، ارتباطات خارجی.
معاونت پشتیبانی از ارکان وپایه های اصلی پروژه می باشد وروند پروژه وکارطبق برنامه زمانبندی وابستگی خیلی زیادی با معاونت پشتیبانی دارد.

مدیریت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتیبانی ۱

وظایف معاونت پشتیبانی : عبارت از تأمین نیازمندی های پروژه از قبیل نیروهای انسانی، مکانیکی، مصالح مصرفی، موادّ غذائی، وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه بر اساس لیست نیازها که توسط معاونت ها و رئیس کارگاه تهیه شده، می باشد. بستن قراردادهای ضروری برای خرید های عمده و معمول، و ترتیب دادن روالی جهت حمل و نقل آنها و تحویل…

مدیریّت پروژه:شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش چهارم

انباروانبارداری امری است که بایستی توجّه زیادی به آن بشود علاوه بر اینکه هرکدام از مصالح بنابه حجم وحالات فیزیکی وشیمیائی آنها نوع ومحل انبار کردن خاصّ خودرامی طلبد و طرز نگهداری آنها هم بایستی مطابق با حالات آنها باشد، نگهداری مصالح ازنظر کیفیّت انبار وانبارکردن ومحافظت درمقابل مسائل جوّی ومسائل فیزیکی ودزدی اهمیت زیادی دارد،که برای مراعات این مسائل بایستی سیستم انبار دار ی علمی وسیستم نگهبانی قوی برقرارگردد.

مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش سوم

باتوجّه به اینکه یکی از پایه های اجرای یک پروژه مصالح و لوازم می باشد لذا انبار کردن ونوع مصرف واستفاده بهینه از آنها اهمیّت فوق العاده ای دارد که متأسفّانه در جامعه کاری ما کمتر به این مسئله اهمیّت داده می شود واکثرشاً مصالح حیف ومیل می گردد درصورتیکه اگردر انبار کردن وحمل ونقل ومصرف آن دقّت شود جلو خیلی از ضررها گرفته می شود

مدیریّت پروژه :شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش دوم

باتوجّه به اینکه آگاهی از وضعیّت کامل ودقیق پروژه از اهمیّت قوق العاده ای برخوردار بوده ویکی از مسائل مهمّ مدیریّت می باشد لذا بایستی یک سیستم اطلاّع رسانی صحیح ومنطقی برقرار کرد تا اطلاّعات لازم در اسرع وقت به مدیریّت برسد. واین اطلّاع رسانی بایستی به نحوی باشد که جنبه های منفی نداشته باشد

مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش اول

اداره کردن مسائل مالی و رفاهی وایجاد نظم وترتیب، ایمنی وبهداشت، حراست، اداره انبار، وکلیّه مسائل مربوط به اداره دفاتر کارگاه، محیط تجهیز کارگاه، نگهبانی، کلیّه دریافت ها وپرداخت های مالی از جمله پرداخت هزینه کلیّه خریدها و پرداخت حقوق کارکنان، تنظیم اسناد و بایگانی آنها و سایر مسائل اداری جزو وظایف معاونت مالی اداری می باشد که بایستی با برنامه ریزی منظّم وانتخاب افراد متخصّص وکارآمد موارد فوق را مدیریّت نماید .

مدیریّت پروژه : شرح وظایف دفتر فنی

دفتر فنّی در پروژه های بزرگ از اهمیّت فوق الاده ای برخورداراست وعملاً می شود گفت که قلب پروژه می باشد و وظایف سنگینی هم بر عهده دارد که بایستی شناسائی شده ودقیقاً تعریف گردیده واجراشود .

مدیریّت پروژه :کنترل پروژه وشرح وظایف آن

سیستم کنترل پروژه در کارهای عمرانی از اهمیّت بسزائی بر خوردار است بخصوص در پروژه های بزرگتر که این سیسنم می تواند جزو وظایف وزیر مجموعه دفتر فنّی قرار بگیرد و یا اینکه مستقلّاً تعریف شود که با همکاری معاونت های فنّی واداری وظایف خودرا انجام دهد . باتوجّه به چارت تعریفی که کنترل پروژه را مستقل از دفتر فنّی دیده است وظایف به صورت نمونه به شرح زیر تعریف می گردد .

مدیریّت پروژه : شرح وظایف مهندسّین اجرا

مهندس اجرائی که عملاً بازوی اجرائی معاونت فنّی و رئیس کارگاه می باشد بایستی فردی فنّی واجرائی بوده باشد یعنی هم کاررا بشناسد وهم به روش اجرا آشنائی داشته باشد تا بتواند اجرای کاررا به طور صحیح پیش ببرد . وظایف مهندس اجرا می تواند به شرح زیر باشد البتّه مسلّم است که این موارد به صورت نمونه مطرح می شود ودر پروژه های مختلف نسبت به وضع وموقعیّت پروژه میتواند متفاوت باشد.