8 search results for "مرمّت"

مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده بخش چهارم

در سه بخش گذشته به علائم آسیب دیدگی وباز سازی بعضی از آنها پرداختیم و باز سازی دیوارهارا مطرح شد. از آن جایی که انواع آسیب دیدگی زیاد بوده و در جاهای مختلف بنا میتواند باشد. مثل آسیب دیدگی های سقف لذا مختصری هم در این قسمت بر رسی میکنیم.

مرمّت و باز سازی بنا های آسیب دیده بخش سوّم

همان طور که در بخش اوّل و دوّم مطرح شد بنا های آسیب دیده به حالت های مختلف اتفّاق می افتد که یا به صورت ترک خوردگی خود را نشان می دهد ویا به صورت شکم دادن که بایستی با دیدن حالت دیوار باید سعی کرد تا به علّت آن پی برد وپس از شناخت علّت آسیب دیدگی به مرمّت آن پرداخت.

مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده بخش دوّم

در بخش اوّل ترک های ایجادشده وعلل آن مطرح شد ، پس از شناسایی کامل نوع ترک و علّت آن به ترمیم وباز سازی آن میپردازیم. با توجّه به اینکه نوع شکستگی وترکهای ایجاد شده متفاوت می باشد، لذا می طلببد که در مورد هر نوع شکستگی جداگانه بحث نماییم.

مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده. بخش اوّل

موضوع مرمّت و بازسازی درجامعه ما بخصوص در شهر های کوچک و دهات بیشتر مطرح می باشد و به نظر می رسد که دراین زمینه توجّه قابل ملاحظه ای مورد نیاز هست. باتوجّه به گسترده بودن انواع مرمّت ها از قبیل آسیب دیدگی بناها در نتیجه زلزله، یا فرسودگی، خالی شدن زیر پی، شکستگی تیرهای سقف یا نعل ذرگاه، تحمیل بار زیاد به یک نقطه، وارد شدن ضربه شدید به یک قسمت و غیره.

Aside

با نام و یاد خدا و به یادخدا

پندارنیک + گفتارنیک + کردار نیک + زندگی نیک

فهرست مطالب عمومی

۱ – ارزش پیمانکار ساختمانی در جامعه. ۱

۲ – ارزش پیمانکار ساختمانی در جامعه. ۲ پیمانکاری نه واسطه گری.

۴ – سخنی چند در باره طراحی ساختمان.

۵ – سخنی چند در باره طراحی ساختمان: در مواجهه با امواج.

۶ – مدیریّت و مدیریّت ارزش ها و مدیریّت آنها.

۷ – اعتماد به نفس و شناخت خویش.

۸ – راه سازی و شهر سازی : دانه بندی مصالح.۱

۹ – مدیریّت زندگی و محیط کار.

۱۰ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش اوّل.

۱۱ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش اوّل

۱۲ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش دوّم.

۱۳ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش دوّم.

۱۴ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش سوّم.

۱۵ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش سوّم.

۱۶ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش چهارم.

۱۷ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش چهارم.(پایانی).

۱۸ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش پنجم. (پایانی).

۱۹ – رزومه: ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۲۰ – راهنمائی برای استفاده از سایت.

۲۱ – سلام بر دوستانی که وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران را مطالعه می کنند.

۲۲ – کارهای فلزّی: آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۳٫

۲۳ – طرّاحی ساختمان و مطالبی چند در باره آن. بخش ۱٫

۲۴ – طرّاحی ساختمان و مطالبی چند در باره آن. بخش  ۲٫

۲۵ – معذرت خواهی از دوستان.

۲۶ – دست انداز بام و در پوش آن: آموزش گام به گام متره بر آورد. گام ۴۵٫

۲۷ – سخنی با دوستان در رابطه با کانال تلگرام؛ دانشگاه متره بر آورد.

۲۸ – خاطره: یاری به دوست یک دوستبخش ۱٫

۲۹ – اصول پیمانکاری در رشته های عمران.

۳۰ – راه سازی: راندمان (بازدهی) ماشین آلاتدر ارتفاع. بخش ۱٫

۳۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲)  ماده ۶ و ۷

۳۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۲٫

۳۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۳٫

۳۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۴٫

۳۵ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۵٫

۳۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۶٫

۳۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۷٫

۳۸ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۸٫

۳۹ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۹٫

۴۰ –نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش۱۰٫

۴۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۱٫

۴۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۲٫

۴۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۳٫

۴۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۴٫

۴۵ –نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۵٫

۴۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۶٫

۴۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۷٫

۴۸ – – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۸٫

۴۹ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۹٫

۵۰ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۰٫

۵۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۱٫

۵۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۲٫

۵۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۳٫

۵۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۴٫

۵۵ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۴٫

۵۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۵٫

۵۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۶٫ ماده ۵۰

 

۵۵  – فهرست مطالب دفتر فنّی.

۵۶ – فهرست مطالب مدیریّت و مدیریّت پروژه.

۵۷ – فهرست مطالب راه سازی.

 

 

 

 

 

سلام بر دوستانی که وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران را مطالعه و پی گیری می نمایند. اکثر این دوستان با ارسال پیام های تشکّر باعث خوشحالی و شرمندگی من می شوند. متاسفانه فرصت نمی کنم به تک تک این دوستان خوبم جواب بدهم.

بدین وسیله از تمام دوستان عذر خواهی نموده و صمیمانه تشکّر مینمایم، و اطمینان می دهم که اگر فرصت جواب دادن را پیدا نمیکنم ولی از صمیم قلب از آنها متشکّرم. دوستان بدانند که با این کارشان انرژی فراوانی به من می بخشند.

خواهشی که از دوستان دارم این است که تا آنجا که می توانند استفاده از این سایت را به دیگران معرفّی و مراجعه و مطالعه آنرا توصیه نمایند. تا هرچه بیشتر این سایت مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد.

امید و تلاشم این است که ترویج علم و آگاهی در جامعه ما رواج بیشتری پیدا کند، و فرهنگِ یاد گرفتن و یاد دادن بیشتر رایج شود. و ما از آموختن دانسته های خود به دیگران نگران نشویم و از خدای نکرده زیرآب زدن ها و کنار گذاشته شدن ها نترسیم. روزی همه دست خدا است و خداوند هم کاملاً می داند چه طوری روزی بندگانش را فراهم نماید. از طرف دیگر مگر غیر از این است که به قول سعدی علیه الرّحمه «بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش زیک گوهرند»، پس اگر ما کمکی به همنوع خود بکنیم  به یک عضو دیگر خود کمک کرده ایم. یا اگر جای خود را به یک نفر دیگر دادیم چندان فرقی نمی کند چون عضو دیگری از ما در آن جایگاه قرار می گیرد. با این طرز تفکّر باید اطمینان داشت که ما خودمان جایگاه بهتری حداقلّ در پیشگاه خداوند پیدا می کنیم. در نتیجه با اطمینان کامل سعی کنیم بیشتر یاد بگیریم و بیشتر یاد بدهیم.

در این وبسایت من و همکارانم تلاشمان بر این است که تا آنجا که ممکن است نیازمندی های مهندسی عمران را فراهم نموده و دسترسی راحت به آن ها را هر چه بیشتر فراهم کنیم. مثلاً اگر گزینه دانلود فایل را انتخاب کنید بیشتر مواردی که مورد نیاز می شود در دسترس خواهد بود از قبیل: شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، مشخصّات فنّی عمومی رشته های مختلف، آنالیز بها ها، جداول وزن ها و وزن مخصوص ها (جداول اشتال )، شاخص تعدیل ها از سال ۱۳۸۲ به این طرف، علائم نقشه ها و فهرست بها های اخیر.

در ضمن دررابطه با مدیریّت پروژه، دفتر فنّی، متره برآورد، راه سازی، بحث های مفصّلی شده که امیدوارم مورد استفاده و برای یاد آوری مفید بوده باشد.ضمناً شرح وظایف مدیریّت برای بخش های مختلف تنظیم شده است. همین طور در رابطه با شهرسازی، معماری، مرمّت بناهای قدیمی نیز مطالبی مطرح گردیده است. اخیراً نیز آموزش گام به گام متره را شروع کرده ایم که امیدوارم مفید بوده باشد.

برای تنوّع در بخش خاطرات و مطالب عمومی هم، بحث هایی شده است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، ازقبیل: قدرت عمل کرد مغز، اعتماد به نفس و شناخت خویش( ما هم میدانیم و هم می توانیم)، چرا نماز می خوانم، و غیره که فکر می کنم ارزش مطالعه اش را داشته باشند.

به امید توفیق بیشتر همه انسان های خوب بخصوص دوستان عزیز اینجانب در این وب سایت.      مسعود مهذّب بلاغی

 

 

 

متره برآورد : تعیین قیمت جدید

در چند مورد نیاز به تعیین قیمت جدید پیدا می کنیم که می باید بنا به وضعیّت پیش آمده قیمت جدید را تعیین نمائیم. یکی در زمان برآورد اولیّه قیمت یک پروژه برای اجرا، دوّم موقعی که یک پروژه ای را اجرا می کنیم و درحین اجرا کار جدیدی پیش می آید که قیمتی در قرارداد و یا فهرست بها برای اجرای آن کار پیش بینی نشده است که در این موارد بایستی قیمت جدید تعیین گردد.