برچسب: تعاریف

مسیر اجرای پروژه ۱ : تعاریف؛ پروژه،عمران،پروژه های عمرانی،کار فرما،مجری

با توجّه به اینکه اصولاً کلمات در جایگاه های مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی دارند، لذا تعریف برخی اصطلاحات در زمینه مهندسّی عمران خالی از لطف نیست. منظور چند مفهومی بودن کلمات ثابت است مانند کلمه جعفری در زبان عربی که شعری هم بابت آن سروده اند: جعفری دیدم که بر جعفر سوار جعفری می خورد و از جعفر گذشت .
که در اینجا جعفر اوّلی اسم شخص می باشد که براسب سوار است وسبزی جعفری می خورد و از سبزه زار می گذرد.
این چند مفهومی بودن کلمات در محدوده عمران هم صادق است.

تاخیرات در پروژه های عمرانی و علل و عوامل آن

تعریف تأخیرات– وقتی پروژه‌ای طراحی می‌شود و کارفرما تصمیم به سرمایه‌گذاری و اجرای یک پروژه می‌گیرد مسلماً منظورهای خاصی دارد از جمله استفاده بهینه از سرمایه و منافع حاصله از آن سرمایه‌گذاری و در نتیجه باید بداند که این سرمایه گذاری چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد و براساس آن سرمایه خود را به کار بیاندازد پس با این ترتیب برای…

دفتر فنی پروژه های عمرانی و وظایف آن

دفتر فنّی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مرکز مورد نیاز پروژه می‌باشد. و در اصل می‌توان گفت که دفتر فنّی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنّی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود چون با ضعف یا نبودن دفتر فنّی نیازهای پروژه از قبیل داشتن…