برچسب: دانلود فایل

جدول پیشنهاد اصلاح کلیّات و شرح فصل های فهرست بها ۱۳۹۳ ابنیه

لازم به ذکر است سر فصل ها و فصول فهرست بها توسّط مهندسّین و همکاران عزیز و زحمتکش مهندسی عمران در سندیکای شرکت های ساختمانی بررسی و بازنگری شده و در نتیجه جدول جامعی تنظیم شده است. آن جدول به وسیله همیار خوب سایت “کنکاشی در مهندسی عمران” جناب مهندس یوسفیان برای من ارسال گردیده که عیناً در سایت منعکس می گردد. همینجا از ایشان و سایر دست اندر تشکر میکنم.

انواع خطّ ها وعلائم مورد استفاده درنقشه های عمران

در نقشه های عمران اعّم ازنقشه های ابنیه ، تأسیسات برقی ، تأسیسات مکانیکی و یا سایر بخش ها خطوط و علا مت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که آشنائی با آنها خواندن نقشه را آسان می نماید. و به طور کلّی بایستی این علائم را شناخت.

تعدیل وروش تهیّه آن

از آنجائیکه قیمت اجناس و دستمزد در حال تغییر بوده و اکثراً درحال افزایش می باشد لذا برای جبران این افزایش تعدیل پرداخت می گردد.
برای محاسبه تعدیل سازمان برنامه بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص ضرایب هر فصل از فهرست بها را برای مدًت هر سه ماه یک بار محاسبه کرده طی بخشنامه ای اعلام می نماید

آنالیز بها (تجزیه بها)

آنالیز بها به تعیین قیمت هرجنس یا هر فعالیتی که انجام می شود اطلاق می گردد. بطوریکه تمام هزینه های انجام شده منظور گردد. مثلاً اگر بخواهیم قیمت یک متر مکعب بتون را آنالیز بکنیم ، بایستی قیمت تمام مصالح، لوازم، کرایه دستگاهها، دستمزد نیروهای در گیر در اجرای آن منظور گردد

مشخصات فنی عمومی و خصوصی

کلیّه مسائل فنی واطلاعاتی مورد نیاز پروژه ها، در مجموعه هائی ازطرف سازمان برنامه بادقت وتلاش زیادی گردآوری وبه صورت نشریه هائی منتشر گردیده اند که مطالعه ومراجعه دائم به آنها برای مهندسین ودست اندرکاران ساخت وساز کارهای عمرانی لازم می باشد.

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان که در حکم مقررات ودستورالعمل اجرای پیمان می باشد بایستی مورد توجه قرار گرفته ودقیقامطالعه شده وعمل کردن به آن مدّ نظر قرارگیرد. به طور کلی حفظ مقررات در هر محیط وهر پروژه ای به نفع همه می باشد.

متره برآورد و فهرست بها

ما برای برآورد حجم ریالی یک پروژه نیاز کامل به شناخت فهرست بها داریم. فهرست بهای مربوط به پروژه خواه ابنیه و یا راه سازی و یا سد سازی و یا هر رشته دیگری باشد بایستی به طور دقیق مطالعه شود؛ نکات ریزی در فهرست بها هست که یک مترور بایستی این نکات را بشناسد.