دسته: دفتر فنی و شرح وظایف آن

فهرست؛ مطالب دفتر فنّی

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن. ۲ – تجهیز کارگاه. ۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن. ۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات. ۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه…

نوع مدیریّت دفتر فنی و نمونه قرار داد مدیریّت آن

دفتر فنّی به عنوان قلب پروژه مطرح است لذا، بایستی در تشکیل و انتخاب نفرات آن دقّت فراوان نموده و افرادی را انتخاب کرد که بتوانند از عهده وظایف آن بر آیند و از یک مدیریّت قوی بهره مند باشند.
در رابطه با مدیریّت دفتر فنّی خاطره ای نیز در مقالات گذشته مطرح شد که قرارداد فیمابین خودم با آن شرکت را به عنوان نمونه به شرح زیر در اختیار علاقمندان قرار میدهم.

خاطره: مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم

دفتر فنّی طبق برنامه خود پیش میرفت و سال بهآخر های خود نزدیک می شد. و من در حالت تنظیم برنامه سال آینده کارگاه به صورت واقع بینانه تری بودم. در یکی از همین روز ها مدیر پروژه مرا به اطاقشان دعوت کردند. و من به فکر این که آخر سال است و ایشان حتماً می خواهند در باره برنامه سال آینده با من صحبت بکنند، برنامه تنظیمی خود را بر داشتم، وبه اطاق ایشان رفتم، ایشان با رییس کارگاه رینگ غربی منتظر من بودند.

خاطره: مدیریّت دفتر دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم

من به شخصه دلم می خواست فرد کاردان و متخصّص و با تجربه ای آن ها را بررسی می کرد و نظر می داد. ولی هر چه در شرکت جستجو کردم چنی فردی را نیافتم که قبول زحمت هم بکنند! یکی دو نفری هم که بودند، به خاطر قطر پرونده زیر بار مسئولیّت نرفتند. تا این که مدیر عامل مهندس کارکشته و با تجربه ای که از بازنشستگان وزارت راه را به من معرفی کردند تا موارد را با هم بررسی کنیم.

خاطره: مدیریّت دفتر دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم

به طوریکه مطرح شد ۱۴ مورد محاسبات خیلی سنگین برای مدّت فقط ۱۵ روز ترتیب داده شد و من در شرایطی که با موضوعی غیر منتظره مواجه شده بودم آن را پذیرفتم. و بابت تحویل آن موارد طبق زمانبدی تحمیلی به ایشان امضاء دادم. ولی وقتی شروع کردم با حجم کاری بسیار بیشتر از آنچه در ذهنم بود مواجه شدم

خاطره:مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه- بخش ششم

همان طوری که مطرح شد دفتر فنّی بدون توجّه به حرکات موازی مسئولان کارگاه با دفتر فنّی به کار خود ادامه میداد، وبا تمام توان طبق شرح وضایف خود بدون هیچگونه کم وکسری عمل می کرد. کنترل پروژه جزو وظایف دفتر فنّی بود ودفتر فنّی هم پروژه را کاملاّ تحت کنترل داشت…

خاطره:مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه- بخش پنجم

دوستانی که برای کمک به کارهای دفتر فنی آمده بودند، با روش خودشان به کارشان ادامه می دادند و دفتر فنّی هم بدون اینکه برنامه های خود را تغییر دهد طبق برنامه خود پیش میرفت. کم کم به پایان سال نزدیک می شدیم و عید نوروز و تعطیلات عید در راه بود…

خاطره: مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش چهارم

دفتر فنی به فعالیتش ادامه میداد که از طرف شرکت دو نفر از مهندسین پروژه ی دیگری را به عنوان کمک به دفتر فنّی معرفّی کردند.
قرار شد این دو نفر کارهای نقشه برداری و تهیّه پروفیل های عرضی و همچنین یاری در سایر کارهای رینگ شرقی را به عهده بگیرند.
آقایان شروع به کار کردند و دفتر مستقلّی با امکانات کامل در اختیارشان قرارداده شد.

خاطره: مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش سوّم

دفتر فنّی طبق شرح وظایفی که داشت به کار خود ادامه می داد، پروژه هم درحال فعّالیّت بود ولی نه در حد برنامه تنظیم شده.
مدّت پیش بینی شده برای اجرای قرارداد ۱۸ ماه در نظر گرفته شده بود، و شرکت هم با نیّت اینکه پروژه را در ۱۸ ماه انجام دهد تمام تجهیزات و ماشین آلات لازم را به جزیره برده بود…