دسته: دفتر فنی و شرح وظایف آن

هزینه بالا سری و زیان های وارده به پروژه

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. هزینه های بالا سری و ضرر های وارده به پروژه : با اینکه در گذشته در رابطه با هزینه های بالا سری مقالاتی نوشته شده است، ولی با توجّه به سؤالات متعدّدی که در این زمینه می شود؛ این مقاله را در…

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه ها قسمت اوّل، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۳؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه؛ در اجرای هر پروژه خواه عمرانی باشد یا هر فعالیّت دیگر، قبل از شروع آن بهتر است دقیقاً مطالعه شده و  روش اجرای آن و برنامه زمان بندی آن مشخّص شده و بعداً به اجرا…

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن.

۲ – تجهیز کارگاه.

۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن.

۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات.

۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه ای آن.

۶ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه. ؟

۷ – مشخصآت فنّی عمومی و خصوصی.

۸ – مدیریّت پروژه؛ شرح وضایف دفتر فنّی.

۹ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش اوّل.

۱۰ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش دوّم.

۱۱ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش سوّم.

۱۲ – دفتر فنّی در دفتر مرکزی پیمانکاران عمران.

۱۳ – دفتر فنّی:  ضرورت دفتر فنّی در مراکز شرکت های عمرانی.

۱۴ – مدیریّت پروژه : تنظیم برنامه برای اجرای پروژه.

۱۵ – رزومه و ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۱۶ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش اوّل.

۱۷ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش دوّم.

۱۸ – انواع خط ها وعلائم مورد استفاده در نقشه های عمرانی.

۱۹ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش اوّل.

۲۰ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش دوّم.

۲۱ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش سوّم.

۲۲ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش چهارم.

۲۳ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش پنجم.

۲۴ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش ششّم.

۲۵ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم.

۲۶ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم.

۲۷ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم.

۲۸ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۹ – نوع مدیریّت دفتر فنّی ونمونه قراردادمدیریّت آن.

 

 

تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، فصل ۹ فهرست بها.

کارهای فلزّی از نظر نوع اجرا و انواع مصالح از تنوّع زیادی بر خوردار است، در نتیجه به طور طبیعی قیمت گذاری آنها هم با اشکالاتی مواجه می گردد. تغییرات شرح مقدمّه و آیتم های فهرست بها ها در سال های متمادی تأیید کننده این مطلب می باشد. به طور مثال می توان به تغییرات آیتم اتصّالات در فهرست بها های سال های گذشته اشاره کرد. در فهرست بهاهای اولّیه اتصالات آیتم مستقلی داشت، یعنی عضو های اصلی قیمت خودش را داشت و اتصالات آنها قیمت جداگانه داشت. بعد ها اتصالات هر عضو جزو خود آن عضو منظور می شد، و اتصالات بین دو عضو از دو آیتم متفاوت، جزو آیتم اتصالات درنظر گرفته شد. و اخیراً در فهرست بهای سال ۱۳۹۳ به طور کلّی آیتم اتصالات حذف شده است.

نوع مدیریّت دفتر فنی و نمونه قرار داد مدیریّت آن

دفتر فنّی به عنوان قلب پروژه مطرح است لذا، بایستی در تشکیل و انتخاب نفرات آن دقّت فراوان نموده و افرادی را انتخاب کرد که بتوانند از عهده وظایف آن بر آیند و از یک مدیریّت قوی بهره مند باشند.
در رابطه با مدیریّت دفتر فنّی خاطره ای نیز در مقالات گذشته مطرح شد که قرارداد فیمابین خودم با آن شرکت را به عنوان نمونه به شرح زیر در اختیار علاقمندان قرار میدهم.

طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها

در رابطه با طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها بخصوص با توجّه به تعریف آن ها در فهرست بها های مختلف سئوالاتی مطرح شده که در این مقاله به توضیح آنها می پردازیم.

خاطره: مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم

دفتر فنّی طبق برنامه خود پیش میرفت و سال بهآخر های خود نزدیک می شد. و من در حالت تنظیم برنامه سال آینده کارگاه به صورت واقع بینانه تری بودم. در یکی از همین روز ها مدیر پروژه مرا به اطاقشان دعوت کردند. و من به فکر این که آخر سال است و ایشان حتماً می خواهند در باره برنامه سال آینده با من صحبت بکنند، برنامه تنظیمی خود را بر داشتم، وبه اطاق ایشان رفتم، ایشان با رییس کارگاه رینگ غربی منتظر من بودند.

خاطره: مدیریّت دفتر دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم

من به شخصه دلم می خواست فرد کاردان و متخصّص و با تجربه ای آن ها را بررسی می کرد و نظر می داد. ولی هر چه در شرکت جستجو کردم چنی فردی را نیافتم که قبول زحمت هم بکنند! یکی دو نفری هم که بودند، به خاطر قطر پرونده زیر بار مسئولیّت نرفتند. تا این که مدیر عامل مهندس کارکشته و با تجربه ای که از بازنشستگان وزارت راه را به من معرفی کردند تا موارد را با هم بررسی کنیم.

خاطره: مدیریّت دفتر دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم

به طوریکه مطرح شد ۱۴ مورد محاسبات خیلی سنگین برای مدّت فقط ۱۵ روز ترتیب داده شد و من در شرایطی که با موضوعی غیر منتظره مواجه شده بودم آن را پذیرفتم. و بابت تحویل آن موارد طبق زمانبدی تحمیلی به ایشان امضاء دادم. ولی وقتی شروع کردم با حجم کاری بسیار بیشتر از آنچه در ذهنم بود مواجه شدم

خاطره:مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه- بخش ششم

همان طوری که مطرح شد دفتر فنّی بدون توجّه به حرکات موازی مسئولان کارگاه با دفتر فنّی به کار خود ادامه میداد، وبا تمام توان طبق شرح وضایف خود بدون هیچگونه کم وکسری عمل می کرد. کنترل پروژه جزو وظایف دفتر فنّی بود ودفتر فنّی هم پروژه را کاملاّ تحت کنترل داشت…