دسته: دفتر فنی و شرح وظایف آن

آموزش گام به گام متره برآورد، گام۶۶ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک اهمیّت تهیّه روش اجرا در قسمت دوّم تهیّه روش اجرای پروژه، سه فقره از فعالیّت ها را شرح داده و برنامه زمانبندی تفصیلی آن ها را هم ترسیم کردیم، از آنجائیکه که در تنظیم برنامه به مطالبی برخورد می کنیم که…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۵ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی توأم با نوشتن روش اجرا در قسمت دوّم، برنامه زمانبندی کلّی را تعریف کرده و نمودار آن را نیز نشان دادیم، و اینک می پردازیم به نوشتن روش اجرا و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی؛ در مرحله اوّل…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۶۳؛برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه:قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی کلّی برای اجرای پروژه در اجرای هر پروژه خواه عمرانی باشد یا هر فعالیّت دیگر، قبل از شروع آن بهتر است دقیقاً مطالعه شده و برنامه ریزی نموده و بعداً به اجرا گذاشته شود. در پروژه های عمرانی هم…

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن.

۲ – تجهیز کارگاه.

۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن.

۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات.

۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه ای آن.

۶ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه. ؟

۷ – مشخصآت فنّی عمومی و خصوصی.

۸ – مدیریّت پروژه؛ شرح وضایف دفتر فنّی.

۹ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش اوّل.

۱۰ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش دوّم.

۱۱ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش سوّم.

۱۲ – دفتر فنّی در دفتر مرکزی پیمانکاران عمران.

۱۳ – دفتر فنّی:  ضرورت دفتر فنّی در مراکز شرکت های عمرانی.

۱۴ – مدیریّت پروژه : تنظیم برنامه برای اجرای پروژه.

۱۵ – رزومه و ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۱۶ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش اوّل.

۱۷ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش دوّم.

۱۸ – انواع خط ها وعلائم مورد استفاده در نقشه های عمرانی.

۱۹ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش اوّل.

۲۰ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش دوّم.

۲۱ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش سوّم.

۲۲ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش چهارم.

۲۳ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش پنجم.

۲۴ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش ششّم.

۲۵ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم.

۲۶ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم.

۲۷ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم.

۲۸ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۹ – نوع مدیریّت دفتر فنّی ونمونه قراردادمدیریّت آن.

 

 

نوع مدیریّت دفتر فنی و نمونه قرار داد مدیریّت آن

دفتر فنّی به عنوان قلب پروژه مطرح است لذا، بایستی در تشکیل و انتخاب نفرات آن دقّت فراوان نموده و افرادی را انتخاب کرد که بتوانند از عهده وظایف آن بر آیند و از یک مدیریّت قوی بهره مند باشند.
در رابطه با مدیریّت دفتر فنّی خاطره ای نیز در مقالات گذشته مطرح شد که قرارداد فیمابین خودم با آن شرکت را به عنوان نمونه به شرح زیر در اختیار علاقمندان قرار میدهم.

خاطره: مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم

دفتر فنّی طبق برنامه خود پیش میرفت و سال بهآخر های خود نزدیک می شد. و من در حالت تنظیم برنامه سال آینده کارگاه به صورت واقع بینانه تری بودم. در یکی از همین روز ها مدیر پروژه مرا به اطاقشان دعوت کردند. و من به فکر این که آخر سال است و ایشان حتماً می خواهند در باره برنامه سال آینده با من صحبت بکنند، برنامه تنظیمی خود را بر داشتم، وبه اطاق ایشان رفتم، ایشان با رییس کارگاه رینگ غربی منتظر من بودند.

خاطره: مدیریّت دفتر دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم

من به شخصه دلم می خواست فرد کاردان و متخصّص و با تجربه ای آن ها را بررسی می کرد و نظر می داد. ولی هر چه در شرکت جستجو کردم چنی فردی را نیافتم که قبول زحمت هم بکنند! یکی دو نفری هم که بودند، به خاطر قطر پرونده زیر بار مسئولیّت نرفتند. تا این که مدیر عامل مهندس کارکشته و با تجربه ای که از بازنشستگان وزارت راه را به من معرفی کردند تا موارد را با هم بررسی کنیم.

خاطره: مدیریّت دفتر دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم

به طوریکه مطرح شد ۱۴ مورد محاسبات خیلی سنگین برای مدّت فقط ۱۵ روز ترتیب داده شد و من در شرایطی که با موضوعی غیر منتظره مواجه شده بودم آن را پذیرفتم. و بابت تحویل آن موارد طبق زمانبدی تحمیلی به ایشان امضاء دادم. ولی وقتی شروع کردم با حجم کاری بسیار بیشتر از آنچه در ذهنم بود مواجه شدم

خاطره:مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه- بخش ششم

همان طوری که مطرح شد دفتر فنّی بدون توجّه به حرکات موازی مسئولان کارگاه با دفتر فنّی به کار خود ادامه میداد، وبا تمام توان طبق شرح وضایف خود بدون هیچگونه کم وکسری عمل می کرد. کنترل پروژه جزو وظایف دفتر فنّی بود ودفتر فنّی هم پروژه را کاملاّ تحت کنترل داشت…