دسته: شهرسازی

راه سازی و دانه بندی مصالح پر کننده و ساخت سرند معمولی- ۲

دانه بندی مصالح برای بتن بر اساس دانه بندی طرّاح بتن باسرند کردن مصالح با سرندهایی با چشمه های مختلف واختلاط آنها به نسبت های تعیین شده حاصل می گردد.که این مسئله در مورد ساختن بتن با شن وماسه شکسته که باشکستن آنها با دستگاه سنگ شکن (کنگاسور) خرد شده و با دستگاه سرند اتوماتیک سرند میگردد.

راه سازی و شهرسازی :دانه بندی مصالح ۱

دانه بندی کلیّه مصالح پرکننده و مقاوم ساز بایستی طوری طراحی وانتخاب شوند که وقتی درکنار هم قرارمی گیرندبه نسبت اریزدانه تادرشت ترین دانه آنه بطور نسبی طوری کنار هم قرار گیرند که هیچ گونه فضای خالی دربین آنها نماند.

راه سازی و شهر سازی – متره برآورد جدول بندی

متره برآورد جدول بندی و زیر سازی و روسازی خیابان مشابه متره برآورد راه سازی میباشد. قاعدتاً بعداز تکمیل زیرسازی جدول بندی اجراشده وبعداً روسازی انجام می گردد، درمواردیکه پی جدول درسطح پائین تر از زیرسازی قرار گیرد در این حالت بایستی پی کنی انجام شود طبق نقشه پی کنی محاسبه گردیده ودرآیتم پی کنی بادست منظور میگردد.

شهر آرزوها

شهر آرزوها شهری زیبا باخیابان های ساخته شده با اصول فنی ومنطقی.به طوریکه آسفالت خیابان ها دست انداز ، چاله چوله وترک خوردگی نداشته وجدول بندی اصولی وزیبا داشته باشد…

خیابان سازی و جدول بندی در شهرسازی

باتوجه به اینکه خیابان های هر شهری نمودی از فرهنگ جامعه آن شهر میباشد لذا اصولی وفنّی بودن آنها خیلی مهّم است .یعنی داشتن روسازی خوب بدون چاله وچوله و دست انداز وبدون ترک خوردگی و داشتن شیب یکنواخت وجدول بندی زیبا وتمیز. برای رسیدن به این مطلب لازم است بسترسازی وزیر سازی وروسازی آ ن طبق اصول فنّی وبادقّت کامل اجرا گردد.

شهرسازی ومواردی درباره آن

قسمتی از مواردی که در شهرسازی مد نظر می باشد عبارتند از طراحی بهینه شهر از نظر خیابان بندی ، ارتباطات ،چیدمان ساختمان ها ومحلّه ها با درنظر گرفتن نیازمندی های مربوطه از قبیل فروشگاه ها ، مدارس ، درمانگاه ، بیمارستان ، پست وتلفن ، ادارات مورد نیازاز قبیل شهر داری ، دارائی ، دادگستری وغیره