دسته: متره برآورد

تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، فصل ۹ فهرست بها.

کارهای فلزّی از نظر نوع اجرا و انواع مصالح از تنوّع زیادی بر خوردار است، در نتیجه به طور طبیعی قیمت گذاری آنها هم با اشکالاتی مواجه می گردد. تغییرات شرح مقدمّه و آیتم های فهرست بها ها در سال های متمادی تأیید کننده این مطلب می باشد. به طور مثال می توان به تغییرات آیتم اتصّالات در فهرست بها های سال های گذشته اشاره کرد. در فهرست بهاهای اولّیه اتصالات آیتم مستقلی داشت، یعنی عضو های اصلی قیمت خودش را داشت و اتصالات آنها قیمت جداگانه داشت. بعد ها اتصالات هر عضو جزو خود آن عضو منظور می شد، و اتصالات بین دو عضو از دو آیتم متفاوت، جزو آیتم اتصالات درنظر گرفته شد. و اخیراً در فهرست بهای سال ۱۳۹۳ به طور کلّی آیتم اتصالات حذف شده است.

طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها

در رابطه با طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها بخصوص با توجّه به تعریف آن ها در فهرست بها های مختلف سئوالاتی مطرح شده که در این مقاله به توضیح آنها می پردازیم.

جدول پیشنهاد اصلاح کلیّات و شرح فصل های فهرست بها ۱۳۹۳ ابنیه

لازم به ذکر است سر فصل ها و فصول فهرست بها توسّط مهندسّین و همکاران عزیز و زحمتکش مهندسی عمران در سندیکای شرکت های ساختمانی بررسی و بازنگری شده و در نتیجه جدول جامعی تنظیم شده است. آن جدول به وسیله همیار خوب سایت “کنکاشی در مهندسی عمران” جناب مهندس یوسفیان برای من ارسال گردیده که عیناً در سایت منعکس می گردد. همینجا از ایشان و سایر دست اندر تشکر میکنم.

متره برآورد: رسیدگی به صورت وضعیّت

رسیدگی به صورت وضعیّت بایستی توسّط فردی انجام پذیرد که آن شخص آگاهی کامل به نوشتن متره وبرآورد را داشته باشد ونکات ریز وحسّاس متره را بشناسد وشرایط رسیدگی به متره را هم داشته باشد. ازقبیل داشتن حوصله و صبر زیاد و شناخت کامل کار و آگاهی کامل به مسائل عمران و شناخت شرایط عمومی پیمان و مشخصّات فنّی پروژه مورد رسیدگی.

متره برآورد : تعیین قیمت جدید

در چند مورد نیاز به تعیین قیمت جدید پیدا می کنیم که می باید بنا به وضعیّت پیش آمده قیمت جدید را تعیین نمائیم. یکی در زمان برآورد اولیّه قیمت یک پروژه برای اجرا، دوّم موقعی که یک پروژه ای را اجرا می کنیم و درحین اجرا کار جدیدی پیش می آید که قیمتی در قرارداد و یا فهرست بها برای اجرای آن کار پیش بینی نشده است که در این موارد بایستی قیمت جدید تعیین گردد.

شرایط عمومی پیمان وهزینه بالا سری

هزینه های بالاسری عبارت است از هزینه هائی که امکان منظور کردن آنها درقیمت عملیات انجام شده مقدور نمی باشد از قبیل حقوق رئیس کارگاه و کلیه پرسنل اداری وسایر هزینه هائی که در پیوست شماره ۳ فهرست بهاآورده شده است .

متره برآورد : تعدیل قطعی وطرز تهیّه آن

در اکثر پروژه ها به تعدیل قطعی وتهیّه آن توجّهی نمی شود در صورتیکه تهیّه آن کاملاً ضروری می باشد ، به خصوص اگر صورت وضعیّت قطعی مثبت بوده باشد که در این صورت تعدیل آن بایستی تهیّه شود ولی محاسبه تعدیل صورت وضعیّت قطعی به معنای تهیّه تعدیل قطعی نمی باشد بلکه تعدیل قطعی عین صورتوضعیّت قطعی بایستی از ابتدای پروژه و از اوّلین صورت وضعیت موقّت تا صورت وضعیّت قطعی نوشته شود .

متره برآورد : تهیّه صورت وضعیت قطعی

یکی از راه های موفقیّت یک پروژه تداوم مدیریّت و آینده نگری در آن می باشد ، در مورد آینده نگری یکی هم توجّه به تهیّه صورت وضعیّت ها بخصوص صورت وضعیّت قطعی درزمان اجرای پروژه می باشد .

تعدیل وروش تهیّه آن

از آنجائیکه قیمت اجناس و دستمزد در حال تغییر بوده و اکثراً درحال افزایش می باشد لذا برای جبران این افزایش تعدیل پرداخت می گردد.
برای محاسبه تعدیل سازمان برنامه بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص ضرایب هر فصل از فهرست بها را برای مدًت هر سه ماه یک بار محاسبه کرده طی بخشنامه ای اعلام می نماید

راه سازی و شهر سازی – متره برآورد جدول بندی

متره برآورد جدول بندی و زیر سازی و روسازی خیابان مشابه متره برآورد راه سازی میباشد. قاعدتاً بعداز تکمیل زیرسازی جدول بندی اجراشده وبعداً روسازی انجام می گردد، درمواردیکه پی جدول درسطح پائین تر از زیرسازی قرار گیرد در این حالت بایستی پی کنی انجام شود طبق نقشه پی کنی محاسبه گردیده ودرآیتم پی کنی بادست منظور میگردد.