دسته: متره برآورد

راه سازی و شهر سازی – متره برآورد جدول بندی

متره برآورد جدول بندی و زیر سازی و روسازی خیابان مشابه متره برآورد راه سازی میباشد. قاعدتاً بعداز تکمیل زیرسازی جدول بندی اجراشده وبعداً روسازی انجام می گردد، درمواردیکه پی جدول درسطح پائین تر از زیرسازی قرار گیرد در این حالت بایستی پی کنی انجام شود طبق نقشه پی کنی محاسبه گردیده ودرآیتم پی کنی بادست منظور میگردد.

متره برآورد راه سازی – بستر سازی و کمپکشن وخاکریزی در شیب

پروفیل های طولی وعرضی راه معمولاً با نشان دادن خط زمین طبیعی وخط پروژه ترسیم می گردد و اکثراً به مسایل تسطیح وبستر سازی توجهی نمی شود ولی وظیفه مترور است که این موارد را درپروفیل ها لحاظ نماید .

متره برآورد راه سازی- حمل سنگ

درفهرست بها های امروزی هزینه حمل سنگ وخاک یک قیمت در نظر گرفته شده است در صورتیکه در فهرست بها های قدیم حمل سنگ قیمت جداگانه ای داشت که آن منطقی تر بود چون حمل سنگ به دلایلی که مطرح می شود گرانتر در می آید.

متره برآورد راه سازی – محاسبه حمل

موضوع حمل و محاسبه حمل در راهسازی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است چون اکثر فعالیّت ها با حمل سروکار دارد از قبیل : خاکبرداری، حمل مصالح بیس وساب بیس، بتن، آسفالت، قیر، آهن و غیره که در این مقاله ضمن پرداختن به این موارد نحوه محاسبه آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

متره بر آورد راه سازی – محاسبه خاک جا نشین وخاک جایگزین

در بستر سازی وقتی بستر کوبیده می شود به طور طبیعی زمین نشست می کند، و جای این نشست بایستی با مصالح مرغوب پر شده و کوبیده شود که این حجم خاک جانشین گفته میشود، این نشست طبق تعریف فهرست بها برای ۸۵ در صد کوبیدگی ۳ سانتیمتر وبرای ۹۰ درصد کوبیدگی ۵ سانتیمتر وبرای ۹۵ درصد کوبیدگی ۷ سانتیمتر می باشد.(مقدمه فصل سوم فهرست بها ردیف ۱۴) که این مقدار به حجم ساب بیس اضافه میشود.

متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم خاکبرداری وخاکریزی درحالات متفاوت

در این مقاله محاسبه حجم خاکبرداری وخاکریزی درحالات متفاوت مانند موردی که منطقه فقط خاکبرداری یا خاکریزی باشد، یا یکی از پروفیل های عرضی خاکبرداری و دیگری خاکریزی و دیگر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.

متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی)

ازآنجائیکه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی) در راه سازی از نقطه نظر زیبائی طرفین راه وجلوگیری از ریزش طرفین جاده وهمینطور یکسانی بستر اهمیّت بسزائی دارد و هزینه بالائی هم برمیدارد لذا بایستی درمتره برآورد توجه خاصّی به این مطلب بشود ودرنوشتن صورت وضعیت نیز ازقلم نیافتد.

متره برآورد راه سازی- محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب،تسطیح وکوبیدن وایجاد پروفیل

درمحل خاکریزی ها پس ازبرداشتن خاک نباتی بستر راه آماده می گردد. که بایستی تسطیح گردیده و کاملاً کوبیده شده و پس از بدست آوردن فشردگی لازم خاکریزی را شروع کرد، درصورتی که خاک بستر مناسب و مقاوم نباشد بایستی پس از شخم زدن واضافه کردن مصالح مرغوب و اخطلات آن باخاک موجود تسطیح نموده وآب پاشی وکوبیده می شود، که هزینه هرکدام ازاین عملیّات بادر نظر گرفتن آیتم های فهرست بها ومشخصّات فنی عمومی وخصوصی پیمان دربرآورد وصورت وضعیت ها منظور می گردد.

متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم عملیات خاکی

به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی در متره برآورده راه سازی، پس از اینکه سطح پروفیل ها محاسبه شد آنهارا در جدول محاسبات عملیّات خاکی در ستون سطح ها وارد کرده فاصله بین پروفیل ها هم در ستون خود نوشته میشود، بعداً سطح متوسط هردو پروفیل محاسبه شده و در مقابل رقم فاصله دوپروفیل در ستون خود وارد میشود …

متره برآورد راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی

متره راه سازی به ترتیب شروع کار وبا توجه به ردیف های فهرست بها محاسبه میگردد، محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی که ازروی پروفیل های عرضی انجام می شود بایستی بادقت خیلی زیاد انجام پذیرد( چه با کامپیوتر باشد چه با بادست).
محاسبه پروفیل های عرضی به صورت دستی به چند فرم مقدور می باشد که در این مقاله به شرح بیشتر آن خواهیم پرداخت.