دسته: آموزش گام به گام متره برآورد

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت نهم؛ مثال هائی از مهندسی ارزش، گام ۹۰،S

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۲ – ۶ – مثال هائی از مهندسی ارزش؛ همانطور که مطرح شد؛ مهندسی ارزش باعث تکامل بشر گردیده است، در رشته عمران هم مهندسی ارزش بانی خیلی تحولّات در عرصه ساختمان سازی، راه سازی، و کلیّه کارهای عمرانی گردیده است،…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت هشتم؛ مثال هائی برای مهندسی ارزش، گام ۹۰،R

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۱ – ۶ – مثال هائی برای مهندسی ارزش؛ ۱ – ۱ – ۶ – همیشه یک راه حلّ بهتری وجود دارد؛ در یک پروژه ساختمانی که شامل سه دستگاه ساختمان بود، از قرار؛ ساختمان آمفی تأتر ، ساختمان اداری و…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت هفتم؛ روش های تدوین شده برای مهندسی ارزش. گام ۹۰,Q

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۵ – روش های تدوین شده برای مهندسی ارزش؛ به طوریکه در مقالات گذشته مطرح شد مهندسی ارزش عبارت است از ارزش یابی، تحلیل ارزش ها و در نتیجه کم کردن زمان اجرا یا زمان تولید، و پائین آوردن هزینه ها…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش قسمت ششّم، مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه؛ ۹۰,

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۴ – مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه؛ در مقالات گذشته در باره تعریف های مهندسی ارزش، و مهندسی ارزش در زمان پیدایش ایده یک طرح، و در زمان طرّاحی آن ایده، و همانطور در زمان شروع آن طرح بحث گردید.…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت پنجم، گام ۹۰ L

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۳ – مهندسی ارزش در زمان شروع پروژه ؛ در مقالات قبلی در رابطه با تعریف مهندسی ارزش، مهندسی ارزش در زمان پیدایش یک ایده اجرای یک پروژه و مهندسی ارزش در زمان طرّاحی مطرح گردید، و اینک در باره شروع…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، مهندسی ارزش،قسمت چهارم، گام ۹۰, O

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در قسمت های قبل در رابطه با مهندسی ارزش و تعریف های مهندسی ارزش و همینطور مهندسی ارزش در مقاطع مختلف زمانی پروژه مطرح شد و در مورد مرحله اوّل که پیدایش ایده اجرای یک پروژه بود، مطالبی مطرح گردید. اینک…

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، مهندسی ارزش، قسمت سوّم. گام ۹۰ N

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مهندسی ارزش قسمت سوّم؛ به طوریکه از تعریف مهندسی ارزش مشخّص می شود به تمام مراحل و شئونات زندگی مربوط می گردد، و بیشتر هم در اجرای کارها از قبیل تولید و اجرای کارهای عمرانی مطرح می باشد، ولی طرح آن…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام ۹۰ M مهندسی ارزش، قسمت دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مهندسی ارزش، قسمت دوّم؛ به طوریکه در قسمت یک مطرح گردید، مهندسی ارزش مطلبی است که بشر همیشه با آن مواجه بوده و با عمل کردن به آن توانسته به وضعیّت موجود زندگی برسد، با تفاوت اینکه در قرن اخیر توانسته…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۰٫L کنترل پروژه؛ مهندسی ارزش. قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. کنترل پروژه، مهندسی ارزش، قسمت اوّل؛ اینک سال ها است که در رابطه با کنترل پروژه، مهندسی ارزش مطرح می باشد، که گویا از سال ۱۹۴۷ در شرکت جنرال مکانیک آمریکا به صورت فعلی ابداع و انسجام پیدا کرده است، که…

آموزش گام به گام متره بر آورد – گام ۹۳ ، کنترل پروژه؛ برنامه ریزی تدارکات.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه ریزی تدارکات؛ در گام ۹۲ نمونه ای از طرح تنظیم برنامه مصرفی روزانه مصالح تنظیم و ارائه گردید، همانطوریکه در آنجا هم مطرح شد آن مورد به عنوان نمونه بود، که اینک در این گام جداول نسبتاً تکمیلی آن ارائه…