دسته: متره و برآورد (و آموزش گام به گام)

گام ۷۸ آموزش گام به گام متره بر آورد، کنترل پروژه، تعریف زمان در پروژه

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تعریف زمان در پروژه و اجرای پروژه در زمان تعیین شده؛ در یکی دو روز گذشته سئوالی از طرف یکی از دوستان مطرح شد؛ که چطوری می شود یک پروژه را در زمان معیّنی اجرا کرد؟ ….. این سئوال مرا وادار…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۵ متره برآورد نوع چهارم برای کنترل پروژه

با نام ویاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نوع چهارم متره بر آورد را در گامهای ۷۳ و ۷۴ شروع کردیم و متره و بر آورد سه ردیف از فعّالیّت ها را انجام دادیم،  با اینکه حس می کردیم که این نوع متره حالت خاصّ خودش را دارد و بایستی…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۷۴ متره نوع ۴ برای کنترل پروژه۲

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک متره نوع چهارم برای کنترل پروژه؛ در گام ۷۳ بر آورد هزینه های هر فعالیّت را شروع کردیم و فعالیّت شماره یک و دو را بر آورد کردیم، با توجّه به اینکه متره های ساختمان را قبلاً نوشته بودیم به نظر می…

آموزش گام به گام متره بر آورد؛گام ۷۳ برآورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمانبندی بخش ۱

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در مقالات گذشته در رابطه با اهمیّت متره و برآورد مطالبی مطرح گردید و اینکه متره بر آورد یکی از مهم ترین و ضروری ترین مورد رشته عمران می باشد بحث گردید. یکی از مهم ترین ضروریاّت آن در بدو شروع…

آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام ۷۲ نازک کاری بخش۲

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در گام ۷۱ تا حدودی نازک کاری را شرح دادیم و نوع فرش کف و اندود دیوار ها را روشن کردیم و اینک شروع می کنیم به متره کردن آن ها؛ اوّل شمشه گیری، اندود گچ و خاک و سفید کاری…

آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام ۷۱ نازک کاری بخش ۱

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نازک کاری و جدول مربوطه: آموزش گام به گام م متره بر آورد تا گام ۷۰ نوشته شده است،  گام ۷۰ مربوط به آخرین قسمت برنامه زمان بندی تفصیلی بود. با توجّه به اینکه برای اجرای پروژه طبق برنامه زمانبندی شده…

آموزش گام به گام متره بر آورد، برنامه زمانبندی و روش اجرای پروژه،گام ۶۹ ، قسمت هفتم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی و شرح روش اجرای پروژه تا فعالیّت نهم را در قسمت های قبل شرح دادیم و اینک فعالیّت دهم؛ نازک کاری دیوارهای داخلی و دنباله آن را تعقیب می کنیم: فعالیّت ۱۰: نازک کاری دیوار های داخلی: از روز…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۸ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت ششم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در قسمت های قبل روش اجرا و برنامه ریزی برای ۶ فعالیّت از کارهای اجرائی مطرح شد، و اینک فعالیّت شماره ۷ که مربوط به نماسازی خارجی ساختمان می باشد مورد بحث قرار می گیرد؛ فعالیّت ۷ : نماسازی خارجی ساختمان؛…