دسته: آموزش گام به گام متره برآورد

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۲ کنترل پروژه؛ برنامه ریزی تدارکات.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه ریزی تدارکات؛ همانطور که در گام ۹۱ مطرح شد؛ برای برنامه ریزی تدارکات مطالعات زیادی انجام داده و جدول های متعددی تنظیم کردم، ولی نتیجه ایکه می خواستم به دست نیاوردم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که بایستی برای هر…

گام ۹۱ آموزش گام به گام متره برآورد؛ کنترل پروژه

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی برای تدارکات برنامه ریزی برای تدارکات و تنظیم جدولی ساده و گویا؛ در وحله اوّل خیلی ساده به نظر می رسد، من هم در این زمینه، و در گامهای قبلی توضیحاتی داده و روش هائی را پیشنهاد کردم، و تصمیم…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام ۹۰ K

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۱۰ – کنترل مدیریّت؛ پیمانکار، مهندسین مشاور، دستگاه نظارت و کارفرما؛ بطور کلّی مدیریّت هر پروژه اساس آن پروژه می باشد، در نتیجه بایستی به کنترل آن اهمیّت بیشتری داده شود، از آنجائیکه کنترل مدیریّت بایستی از سطح بالا و با اختیارات…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام؛ ۹۰،I کنترل تغذیه کارکنان و موارد رفاهی آنها.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۹ – کنترل تعذیه کار کنان و موارد رفاهی آنها؛ در پروژه های بزرگ بخصوص پروژه های خارج شهری کلیّه پرسنل اعم از کارگران و مدیران همگی از طریق خود پروژه تغذیه می شوند، در چنین پروژه هائی تمام وعده های…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد؛ گام ۹۰٫ H کنترل معلومات فنّی عوامل پروژه.

با نام ویاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۸ – کنترل معلومات فنّی و تجربی عوامل پروژه؛ در صورتیکه بخواهیم یک پروژه به نحو احسن انجام پذیرد بایستی در انتخاب کار کنان آن پروژه دقّت و توجّه کامل انجام پذیرد، تا افراد کاردان و باسواد و با تجربه به کار…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام g.90

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک ۷ – کنترل هزینه پروژه و کنترل سود و زیان آن. یکی از مهمترین موارد کنترل پروژه، کنترل هزینه و سود و زیان آن می باشد. با توجّه به اینکه ذهن جامعه ما در مورد هزینه ها اکثراً با مخفی کاری…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام F.90

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۶ -کنترل؛ نظم، ترتیب، نظافت و ایمنی، در پروژه. وقتی وارد یک پروژه می شویم، با دیدن اوضاع ظاهری پروژه، می توانیم به سیستم مدیریتی پروژه پی ببریم؛ به طوریکه می دانیم در هر کاری نظم و ترتیب مهم ترین موضوعی…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام e .90

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۵ – کنترل کیفیّت اجرا از نظر مشخصّات فنّی. همانطور که میدانیم مهم ترین مسئله در اجرای یک پروژه، در نظر گرفتن مشخصّات فنّی پروژه می باشد، به طوریکه کوچکترین عدم توجّه به مشخصّات فنّی ممکن است خسارت های جبران ناپذیری…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام d.90

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. کنترل زمان بندی پروژه؛ با توجّه به اینکه زمان تعیین شده برای اجرای پروژه بایستی خیلی جدّی تلّقی شود، و هرگز نبایستی آنرا سرسری گرفته و باری به هر جهت برخورد شود. زیرا زمان در اجرای یک پروژه از اهمیّت به…

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام ۹۰٫c

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. ۳ – کنترل نقشه ها و آگاهی افراد فنّی به نقشه ها؛ کنترل نقشه ها با اجرا ، همینطور کنترل اینکه افراد فنّی پروژه چه مقدار نقشه هارا مطالعه کرده و به آنها تسلّط و آشنائی کامل دارند، بایستی جزو وظایف…