دسته: مسیر اجرای پروژه های عمرانی

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

فهرست مطالب؛ مسیر اجرای پروژه های عمرانی؛

۱ – مسیر اجرای پروژه؛ ۱ – تعاریف، پروژه های عمرانی، کار فرما، مجری.

۲ – مسیر اجرای پروژه؛ ۲ – مهندس مشاور، دستگاه نظارت، پیمانکار.

۳ – مسیر اجرای پروژه؛ ۳ – آغاز و ادامه یک پروژه.

۴ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۱)

۵ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۱ .

۶ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۲ .

۷ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۳ .

۸ – قرارداد مدیریّت پیمان؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۴ .

۹ – قرارداد لام سام؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۵٫

۱۰ – قرارداد طرح واجرا؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۶ .

۱۱ –  انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (انتخاب پیمانکار) ۲٫

۱۲ – برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار.

۱۳ – مراحل بر گذاری مناقصه؛ شرکت در مناقصه توسّط پیمانکار.

۱۴ –  تجهیز کارگاه.

۱۵ – مدیریّت پروژه؛ تنظیم چارت پروژه.

۱۶ – تحویل موقّت؛ طبق مادّه ۳۹ شرایط عمومی پیمان.

 

 

انواع واگذاری پروژه برای اجرا (انتخاب پیمانکار) ۲

امروزه در کشور ما اکثر کارها از طریق مناقصه به پیمانکار وا گذار میشود، و اکثراً هم به پیمانکاری وا گذار می کنند که پائین ترین قیمت را داده باشد. در این حالت سؤالاتی پیش می آید که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم

قرارداد طرح و اجرا : واگذاری پروژه برای اجرا(۲)بخش ۶

واگذاری پروژه به صورت طرح و اجرا به این شکل است که به جای مدیر پروژه و مهنس مشاور و دستگاه نظارت و پیمانکار، یک تشکیلات انتخاب می شود و پروژه به آن تشکیلات واگذار میگردد… قرارداد طرح و اجرا بین دو طرف بسته می شود. کارفرما یا صاحب کار و پیمانکار یعنی اجرا کننده.

قرارداد لام سام :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(۲)بخش ۵

در قرارداد لام سام بایستی تمامی نقشه ها تکمیل گردیده و حجم و هزینه کار از طریق متره و برآورد محاسبه شده باشد و کلیّه هزینه ها با دقّت کامل بررسی و در هزینه کل منظور گردد. در ضمن پیش بینی های لازم از قبیل تورّم (در حد نرمال)نیز در بر آورد در نظر گرفته می شود.

قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(۲) بخش ۴

واگذاری پروژه به صورت مدیریّت پیمان: همان طوری که در بخش اوّل مطرح شد، در کلیّه انواع قرارداد ها، کامل بودن نقشه های اجرایی و داشتن برآورد دقیق حجم عملیّات و حجم ریالی و برنامه ریزی دقیق ضروری می باشد.

مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش سوّم

ضمانت نامه های انجام تعهدّات کار، دریافت پیش پرداخت و حسن انجام کار به صورت مشروح در فصل چهارم شرایط عمومی پیمان ماده ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ مشخّص شده است. توصیه میکنم با توجّه به اهمیّت آشنایی با شرایط عمومی پیمان حتماً آنرا مطالعه بفرمایید. ولی در مورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه بحثی در شرایط عمومی پیمان نشده است که آن هم در پروژه های دولتی تابع بخشنامه های سازمان برنامه می باشد و به نسبت حجم ریالی پروژه تعیین می گردد.

مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش دوّم

پس از این که طبق شرح بخش اوّل مقدّمات و نیازهای انعقاد قرارداد آماده شد، نوع هزینه اجرای آن تعیین، و بر اساس آن پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار، قرارداد منعقد می گردد و اجرا آغاز می شود.
قرارداد بر چند نوع است و معمول ترین نوعِ آن، اجرا به طریق فهرست بها است که به عقیده من بهترین نوع نیز می باشد.

مسیر اجرای پروژه: انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲)بخش اوّل

در مقالات قبلی انواع واگذاری پروژه (جهت اجرا) به صورت مختصر مطرح شد. بنا به خواست دوستان شرح انواع قرارداد ها و تفاوت هایشان، نحوه پرداخت کارفرما، نحوه واگذاری ضمانتنامه، اضافه کاری و کسر کاری، و امکان تغییر قرارداد را در این مقاله و مقاله های بعدی مورد بحث قرار می دهیم انشاءالله.

مسیر اجرای پروژه ۳ – آغاز وادامه یک پروژه

در مورد کلمه “پروژه های عمرانی” باید توجّه کرد که منظور کلیّه پروژه ها است نه صرفاً یک سری از پروژه های دولتی که به عنوان پروژه های عمرانی مطرح می باشند. (پروژ ه های عمرانی دولتی تعدادی از پروژه های عمرانی هستند که دولت در برنامه های سالانه خود تعریف کرده و بودجه ای برای اجرای آنها تصویب می نماید. این پروژه ها مزایا و دستورالعمل های خاصّ خودشان رادارند)