دسته: مسیر اجرای پروژه های عمرانی

مسیر پروژه ۲: تعاریف ؛ مهندسین مشاور ، دستگاه نظارت و پیمانکار

باتوجّه به نیاز شناخت کلمات واصطلاحات مطرع شده در جامعه لازم به نظر می رسد که اصطلاحات وکلمات به کار برده شده بیشتر تشریح گردد تا دربرخورد با کلمات سوء تفاهم پیش نیاید بطور مثال در شرایط عمومی پیمان در تعریف مهندسین مشاور به صورت خیلی مختصر به تعریف مهندس مشاور بسنده نموده است. حالا باید دید مهندسین مشاور که قاعدتاً شخصیّت حقوقی می باشند چگونه تشکیلاتی می تواند باشد.

مسیر اجرای پروژه ۱ : تعاریف؛ پروژه،عمران،پروژه های عمرانی،کار فرما،مجری

با توجّه به اینکه اصولاً کلمات در جایگاه های مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی دارند، لذا تعریف برخی اصطلاحات در زمینه مهندسّی عمران خالی از لطف نیست. منظور چند مفهومی بودن کلمات ثابت است مانند کلمه جعفری در زبان عربی که شعری هم بابت آن سروده اند: جعفری دیدم که بر جعفر سوار جعفری می خورد و از جعفر گذشت .
که در اینجا جعفر اوّلی اسم شخص می باشد که براسب سوار است وسبزی جعفری می خورد و از سبزه زار می گذرد.
این چند مفهومی بودن کلمات در محدوده عمران هم صادق است.

برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار

اکثراً مهندسین مشاور قیمت پروژه را بر اساس فهرست بها تعیین می کنند وتوجه زیادی به قیمت روز ندارند.در صورتیکه فهرست بهای مورد استفاده مرتبط به همان سال باشد مشگل زیادی پیش نمی آید. ولی اگر در زمان قیمت گذاری پروژه فهرست بهای همان سال نباشد ومجبور شوند از فهرست بهای سال های قبل استفاده نمایند بایستی مقادیر با قیمت روز هم حساب کرده وضریب تطبیق آن رابر آورد کرده وآن ضریب را به صورت محرمانه نگه داری نمایند .

مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه

درشروع پروژه به طور طبیعی مسئولیّت ها ومسئولین پروژه تعریف شده وشرح وظایف ونسبت روابط آنها روشن می گردد .که البتّه این مسئولیّت ها برحسب نوع پروژه وحجم آن تعیین می شود. نوع ارتباط مسئولین و گردانندگان که تعداد آنها به شرح زیر بوده و نوع روابطّشان نیزطیّ یک نمودار ( چارت ) معیّن میگردد.: مدیر پروژه . رئیس کارگاه…

تحویل موقت : ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان

با توجه به ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان که موضوع تحویل موقت وشرایط آن به صورت مفصل در آن شرح داده شده است .دیگر نیازی به شرح مجدد آن در انیجا به نظر نمیرسد ولی آنچه که مهم می باشد مدیریت آن برای اماده نمودن پروژه برای تحویل موقت می باشد.

مراحل برگزاری مناقصه؛شرکت در مناقصه توسط پیمانکار

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک مراحل شرکت در مناقصه توسّط پیمانکار؛ خرید اسناد مناقصه مطالعه اسناد مناقصه و نقشه‌های پروژه. برآورد هزینه ریالی پروژه به قیمت روز و مقایسه آن با قیمت اسناد مناقصه و تعیین پورسانت اجرائی خود. تهیه نقشه تجهیز کارگاه شامل دفتر مدیر پروژه…

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه اصولاً در تنظیم اسناد مناقصه به نسبت حجم پروژه تعریف می‌شود که پیمانکار بلافاصله پس از انعقاد قرارداد با قراردادن یک یا دو دستگاه کانکس در محل تجیهز کارگاه شروع به ساخت و ساز و تنظیم ساختمانهاد و تشکیلات مورد نیاز پروژه براساس نقشه طراحی شده در اسناد مناقصه نموده و تلاش می‌نماید که در زمان مشخص شده…