برچسب: آموزش گام به گام

متره قراردادهای زیر بنائی. گام ۵۹ آموزش گام به گام متره برآورد

در قرارداد هائی که به صورت زیر بنایی به اجرا گذاشته می شوند نوع تهیّه صورت وضعیّت موقّت چگونه باید باشد؟ این سؤالی است که اغلب پیش می آید. با اینکه این مطلب در مقالات نوع واگذاری پروژه برای اجرا مطرح شده و می توان به آن مراجعه کرد، ولی با این حال در اینجا هم در باره آن بحث می کنیم؛

طرز تهّیه آنالیز بها (بخش ۵) گام ۵۷ آموزش گام به گام متره بر آورد.

در این مقاله منظور ما تهّیه آنالیز بهای آجر کاری نمی باشد بلکه منظور آشنایی به طرز تهیّه آنالیز بها می باشد. با توجّه به اینکه آنالیز بهای اکثر آیتم ها نوشته شده و از طریق سازمان برنامه در سایت گذاشته شده و موجود می باشد، لذا نیازی به تهیّه کامل آنالیز بها نیست. و منظور فقط آشنایی به تهیّه آن می باشد.

هزینه بالاسری(بخش ۵ ): گام ۵۶ آموزش گام به گام متره برآورد

هزینه های بالاسری جزو هزینه های کارها و عملیّات اجرائی از قبیل بتن ریزی، آجرکاری، پی کنی و کلیّه آیتم های اجرائی می باشد، و با توجّه به اینکه این هزینه ها را نمی توان در آنالیز بهای آنها منظور کرد، لذا این هزینه هارا برای هر پروژه و برای مدّت اجرای آن پروژه محاسبه کرده و به صورت ضریب در کارکرد ها منظورر می نمایند. و این ضریب به هیچ وجه مشابه ضریب منطقه، ضریب طبقات و یا ضریب سختی کار و مشابه این ضریب ها نمی باشد.

هزینه بالاسری، بخش۴ گام ۵۵ : آموزش گام به گام متره برآورد.

در بخش قبل ضرر یک پروژه ی یک میلیارد تومانی که در عرض ۴۵ روز فقط ۷۰ میلیون تومان کارکرده بود، حساب کردیم که پروژه مبلغ     ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان ضرر کرده که باید دید این ضرر به عهده چه کسی است؟ درصورتیکه این کم کاری درنتیجه عدم مدیریّت صحیح و سهل انگاری پیمانکار بوده باشد و کارفرما و دستگاه…

هزینه بالاسری، بخش سوّم. گام ۵۴: آموزش گام به گام متره برآورد

هزینه بالاسری (ضریب بالاسری) یکی از مهمّترین موارد پروژه می باشد، و میتوان به جرأت گفت که یکی از پایه های اصلی پروژه هست. پروژه را مدیریّت آن پیش میبرد و هزینه مدیریّت هم از طریق بالا سری تأمین می شود

آنالیز بها (بخش ۴) گام ۵۳ آموزش گام به گام متره برآورد

تهیّه آنالیز بها بایستی با آگاهی کامل و اطلّاعات لازم انجام پذیرد، به طور مثال اگر آنالیزی برای آجر کاری تنظیم می کنیم بایستی توجّه داشته باشیم که آجرهاییکه به کار خواهیم برد به چه ابعادی می باشند چون آجر ها به ابعاد مختلفی تولید می شوند

آنالیز بها (تجزیه بها) (۳). آموزش گام به گام متره برآورد : گام ۵۲

در گامهای ۱ و ۲ نیاز آشنائی به آنالیز بها وطرز برخورد باآن در پروژه و موارد مورد نیاز تنظیم آنالیز بها مطرح شد. اینک دنباله آنها:
اوّل باید توجّه کرد که آیا آنالیز بها و تهیّه آن فقط یک حالت می باشد، یا آنهم مثل متره بر آورد حالتهای مختلف دارد. که البتّه اگر خوب دقّت کنیم متوجّه می شویم که آنالیز بها هم حالات مختلفی دارد که در موارد مختلف تنظیم می شود

آنالیز و آنالیزبها (تجزیه بها)(۲) آموزش گام به گام متره و بر آورد: گام ۵۱

علاوه بر اینکه آشنائی با آنالیز بها کاربرد های زیادی دارد، در عین حال یک مترور بایستی به طرز تهیّه آنالیز بها کاملاً اشراف داشته باشد. چون در هر پروژه ای و در زمان اجرا مواردی پیش می آید که قیمت آن موجود نمی باشد، از قبیل دستور کارهای جدید که در قرارداد پیش بینی نشده و قیمتی هم در فهرست بهای منظم به قرار داد برایشان وجود ندارد، در این زمان است که مترور بایستی آنالیز آن مورد را تهیّه نموده وقیمت تمام شده آن فعالیت را قبل از اجرا به کارفرما اعلام نماید.

آنالیز و آنالیزبها (تجزیه بها) (۱) آموزش گام به گام متره و بر آورد: گام ۵۰

با توجّه به اینکه امروزه آنالیزبهای خیلی از قیمت های رشته های مختلف عمران توسط متخصصّین آن تهیّه شده و در اختیار همگان قرار دارد، در نتیجه ظاهراً به نظر نمی آید که ما نیازی به دانستن طرز تهیّه آنالیز بها داشته باشیم، ولی با توجّه به اینکه زمانی که نیاز به تهیّه یک قیمت جدید پیدا کردیم، متخصّص آنالیز بها را به راحتی نمی توانیم پیدا کنیم لذا بهتر است خود مان به آن آگاهی داشته باشیم