برچسب: آموزش گام به گام

برنامه زمان بندی تدارکات قسمت ۳،در کنترل پروژه آموزش گام به گام متره برآورد،گام ۹۰٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمانبندی تدارکات، قسمت سوّم در کنترل پروژه؛ برای تنظیم برنامه زمان بندی برای تدارکات یک پروژه؛ بایستی خلاصه متره فعالیّت های آن پروژه تهیّه گردد، و بر اساس حجم کلّ هر آیتم، مقدار مصرف نیازمندی های آن آیتم محاسبه گردد.…

برنامه زمان بندی تدارکات قسمت ۲، در کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره و بر آورد، گام ۸۹٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمانبندی تدارکات قسمت دوّم در کنترل پروژه: در برنامه ریزی برای اجرای یک پروژه در جامعه موجود ما، پارامتر های زیادی باید در نظر گرفته شود بخصوص در مورد تهیّه تدارکات پروژه. در برنامه زمان بندی تدارکات؛ با توجّه به…

برنامه زمان بندی تدارکات ۱، در کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۸۸٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمان بندی تدارکات، قسمت اوّل در کنترل پروژه؛ برای اجرای هر پروؤه در یک زمان خاص، برنامه ریزی دقیق و اجرائی، مورد نیاز می باشد. که در مرحله اوّل برنامه زمان بندی عملیّات و تعیین آن هست؛ برای اجرای به…

کنترل پروژه، متره نوع چهارم، فعاّلیت ۱۰ و ۱۱ و ۱۲، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۸۵٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد نوع چهارم هزینه فعالیّت های شماره ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ؛ در گامهای قبلی در رابطه با بر آورد هزینه هر فعالیّت بحث می کردیم که رسیدیم به محاسبه متره طول لوله های برقی، برای محاسبه طول…

متره برآورد تأسیسات برق ساختمان قسمت ۳، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۸۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره برآورد کارهای تأسیسات برق ساختمان، قسمت سوّم متره مسیر پریز های برق ساختمان؛ در گام ۸۲ در متره برآورد کارهای تأسیسات برق ساختمان، لوله گذاری و سیم کشی روشنائی ساختمان طرح گردیده و متره آن نوشته و نشان داده شد،…

متره بر آورد تأسیسات برقی ساختمان، قسمت ۲، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۸۲

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی، قسمت ۲؛ در مسیر کنترل پروژه می رسیم به متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی ساختمان، همانطور که قبلاً نیز مطرح شده کسی که متره می نویسد با طراحی نقشه کاری ندارد بلکه فقط از…

برنامه ریزی و کنترل پروژه ( ۴ )، تعیین زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد،

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین زمان پروژه توسِط کارفرما؛ هر کارفرمائی که تصمیم به اجرای یک پروژه می گیرد مسلّماً به خاطر نیازش به آن پروژه می باشد، در نتیجه زمان اجرای پروژه و به ثمر رسیدن آن برایش مهم خواهد بود و بایستی نهایت…

متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی ، بخش ۲، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام۷۴٫

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هر فعالیّت، متره نوع چهارم برای کنترل هزینه های پروژه؛ متره نوع چهارم برای کنترل هزینه پروژه؛ در گام ۷۳ بر آورد هزینه های هر فعالیّت را شروع کردیم و فعالیّت شماره یک و دو را بر آورد کردیم، با…

متره برآورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش ۱، متره نوع چهارم. آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد برای هزینه تک تک فعالیت ها، متره نوع چهارم، بخش ۱: در مقالات گذشته در رابطه با اهمیّت متره برآورد مطالبی مطرح گردید و اینکه متره بر آورد یکی از مهم ترین و ضروری ترین موارد رشته عمران…