دسته: خاطرات

خاطره: یاری به دوست یک دوست؛ بخش ۳

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش ۲ به اهمیّت نگرانی های موجود در جامعه خودمان  پرداختیم، با امید اینکه بتوانیم بر نگرانیهای بی مورد غلبه نموده و زندگی آرام و بی دغدغه ای در پیش بگیریم. در واقع کمی از اصل موضوع دور افتادیم، ولی اینک…

خاطره: یاری به دوست یک دوست،بخش ۲

در بخش ۱ مطرح شد که به خوابگاه پروژه رسیدیم و در خوابگاه مرا از عقرب و مار ترساندند ولی من با دیدن جمله تأکیدی”نگران نباش، خوشحال باش”بدون هیچگونه نگرانی خوابیدم. توضیح دادم که نگرانی چه پدیده بدی است و چقدر می تواند مخرب باشد.

خاطره: یاری به دوست یک دوست. بخش ۱

سالها قبل روزی تلفنم زنگ زد، یکی از دوستان صمیمیم بود، پس از احوالپرسی و تعارفات اولیّه گفتند؛ آیا می توانید به یکی از دوستان من که یک پروژه ساختمانی را کنترات کرده اند، ولی اینک به دلایلی به تنگنا بر خورده اند، کمک نمائید؟ گفتم اگر شما بخواهید حتماً این کار را انجام می دهم، ایشان ابراز تمایل کردند و قرار شد شماره تلفن مرا به ایشان بدهند تا در صورت امکان حتماً یاریشان کنم.

خاطره بازدید از یک پروژه. بخش ۶

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندکی نیک در بازدید از پروژه در رابطه با نقاط قوّت پروژه مطالبی مطرح شد، ولی هر پروژه ای نکات ضعفی هم دارد که بهتر است به آنها هم توجّه شود، اگرچه ممکن است مسائل مطرح شده مسئله سلیقه ای باشد. ولی با…

خاطره بازدید از یک پروژه. بخش ۵

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش گذشته در رابطه با بازدید داخل ساختمان و کارهای در دست اجرا بحث گردید. از استاد نقّاش پرسیدم که چرا روغنی که به دیوار مالیده شده است یک قسمت عمده آن شفّاف ولی قسمتهای دیگری از آن کدر می باشد؟…

خاطره باز دید از یک پروژه. بخش ۴

بانام و یاد خدا و برای خدا گفتار نیک + پندار نیک + کردار نیک =زندگی نیک در بخشهای گذشته در رابطه با جلسه مشترک کارفرما و مشاور و پیمانکار و شرکت من در آن جلسه، و همینطور در رابطه با پایین بودن قیمت پروژه ها صحبت شد. و اینک دنباله مطالب: بطور کلّی در هر پروژه نقاط قوّت و…

خاطره: بازدید از یک پروژه درحال اجرا. بخش۳

بعد از ناهار دنباله جلسه مشترک در دفتر پیمانکار با شرکت هر سه ارگان، تشکیل شد که من هم افتخار حضور داشتم. بحث درباره پروژه و مسائل مربوطه ادامه پیدا کرد و من تنها شنونده بودم . اصولاً مطالبی که مطرح می شد ارتباط مستقیمی به من نداشت، تا اینکه در انتهای صحبت ها فلسفه حضور من در آن پروژه مطرح شد.

خاطره: بازدید از یک پروژه درحال اجرا. بخش۲

بانام و یاد خدا وبرای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش ۱  خاطره بازدید از یک پروژه در حال اجرا مطرح شد که در اوایل سال ۱۳۶۰ در جلسه مشترک کارفرما و مجری و دستگاه نظارت و مدیر عامل سازمان مسکن که مجری پروژه بزرگی از نیروی دریایی بودند، شرکت کرده بودم…