دسته: راه سازی

پل سازی

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک پل و پل سازی بطوریکه میدانیم پل سازی خودش یک رشته مستقل می باشد، که برای ورود در آن نیاز به تخصّص آن بوده و حق مهندسین ومتخصّصین آن هست، ک اظهار نظر بفرمایند. ولی از آنجائیکه جامعه و خود ما…

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – نکاتی در باره راه سازی.

۲ – پروفیل های طولی و عرضی جاده.

۳ – متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل ( پروفیل سازی ).

۴ – بستر سازی در راه.

۵ – ارزش یابی مصالح موجود در بستر راه و خاکبرداری ها.

۶ – بستر سازی راه و کمپاکشن آن ( کوبیدگی ).

۷ – خاکریزی در بستر سازی راه و کمپاکشن و آزمایشات آن.

۸ – حمل در راه سازی.

۹ – متره بر آورد در راه سازی – مقدّمه.

۱۰ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی.

۱۱  – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم عملیّات خاکی.

۱۲ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب، تسطیح و کوبیدن و ایجاد پروفیل.

۱۳ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل.

۱۴ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم خاکریزی و خاکبرداری در حالات متفاوت.

۱۵ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه خاک جانشین و خاک جایگزین.

۱۶ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل.

۱۷ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل سنگ.

۱۸ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه بستر سازی، کمپاکشن و خاکریزی در شیب.

۱۹ – تکمیل پروفیل های عرضی در راه سازی.

۲۰ – تنظیم صورتجلسه و دستور کار در پروژه های راه سازی.

۲۱ – خیابان سازی و جدول بندی در شهر سازی.

۲۲ – راه سازی و شهر سازی؛ متره بر آورد جدول بندی.

۲۳ – راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی و زمان آن.

۲۴ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۱ ).

۲۵ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۲ ).

۲۶ – راه سازی و مشگلاتی که در آن پیش می آید.

۲۷ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۸ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۱

۲۹ –راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۲ .

۳۰ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۳ .

۳۱ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۴ بولدوزر.

۳۲ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۵ گریدر.

۳۳ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۶ لودر.

۳۴ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۷ غلطک.

غلطک

راه سازی؛ راندمان (باز ده) ماشین آلات بخش ۷ غلطک

از دیر زمان غلطک برای کوبیدن زمین و محکم کردن بستر مورد استفاده قرار می گرفته است. به طور مثال در زمانهای قدیم که شیب بندی  پشت بام هارا با کاهگل انجانم می دادند هر از گاهی با غلطک های دستی که از سنگ ساخته می شد کاهگل پشت بام را می کوبیدند تا سفت تر شود.

لودر

راهسازی:راندمان (بازده) ماشین آلات. بخش (۶)

راندمان گیری از ماشین آلات: لودر – لودر دستگاهی است که برای خاکبرداری و برداشت و بار گیری خاکهایی که بایستی به جای دیگری حمل شوند مورد استفاده قرار می گیرد. و بیشترین مورد استفاده اش هم برای بار گیری و حمل خاک می باشد. و برای خاکبرداری هم در زمین های خاکی و با سختی کم مورد استفاده قرار میگیرد.

راهسازی: راندمان (بازده) ماشین آلات بخش (۳).

در رابطه با راندمان ماشین همانطور که در مقاله قبل مطرح گردید، راندمان ماشینهای نو طبق بروشور کارخانه سازنده دستگاه مشخّص است، که بهتر است این راندمان در زمان شروع به کار دقیقاً تست بشود تا معلوم گردد که دستگاه همان راندمان و بازده ای را که در بروشور کارخانه ادعا شده است دارد یا نه.

راه سازی: راندمان (باز دهی) ماشین آلات در ارتفاعات بخش (۱)

استفاده بهینه و منطقی از ماشین آلات، به طوریکه بهترین راندمان را داشته باشند یعنی بتوان به نحو احسن از راندمان آنها استفاده کرد و لطمه ای هم به دستگاه وارد نشود، یکی از اصول صحیح استفاده از ماشین آلات می باشد. لذا بایستی سعی کرد از راندمان حقیقی آنها بهترین بهره برداری را نموده و سلامتی و عمر طبیعی ماشین را نیز حفظ کرد.

طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها

در رابطه با طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها بخصوص با توجّه به تعریف آن ها در فهرست بها های مختلف سئوالاتی مطرح شده که در این مقاله به توضیح آنها می پردازیم.