دسته: راه سازی

راهسازی: راندمان (بازده) ماشین آلات بخش (۳).

در رابطه با راندمان ماشین همانطور که در مقاله قبل مطرح گردید، راندمان ماشینهای نو طبق بروشور کارخانه سازنده دستگاه مشخّص است، که بهتر است این راندمان در زمان شروع به کار دقیقاً تست بشود تا معلوم گردد که دستگاه همان راندمان و بازده ای را که در بروشور کارخانه ادعا شده است دارد یا نه.

راه سازی و مشکلاتی که در آن پیش می آید.

در اجرای پروژه های راه سازی مشکلاتی پیش می آید که مانع پیشرفت طبیعی پروژه می گردد ودر بعضی موارد باعث توقّف آن می شود. که باتوجّه به طولانی بودن مسیر ومشکلات شناخته شده وناشناخته آن پیش آمدن این مشکلات طبیعی می باشد منتهی بایستی تا حد ممکن این مشکلات شناسائی وبه موقع برطرف گردد.

راه سازی و دانه بندی مصالح پر کننده و ساخت سرند معمولی- ۲

دانه بندی مصالح برای بتن بر اساس دانه بندی طرّاح بتن باسرند کردن مصالح با سرندهایی با چشمه های مختلف واختلاط آنها به نسبت های تعیین شده حاصل می گردد.که این مسئله در مورد ساختن بتن با شن وماسه شکسته که باشکستن آنها با دستگاه سنگ شکن (کنگاسور) خرد شده و با دستگاه سرند اتوماتیک سرند میگردد.

راه سازی و شهرسازی :دانه بندی مصالح ۱

دانه بندی کلیّه مصالح پرکننده و مقاوم ساز بایستی طوری طراحی وانتخاب شوند که وقتی درکنار هم قرارمی گیرندبه نسبت اریزدانه تادرشت ترین دانه آنه بطور نسبی طوری کنار هم قرار گیرند که هیچ گونه فضای خالی دربین آنها نماند.

راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی وزمان آن

باتوجّه به اینکه مصالحی که درخاکریزی ها مصرف می شود جهت کمپکت شدن، آنها نیازمند مرطوب بودن هستند لذا پس از ریختن یک قشر بایستی با آب پاشی نمودن آن قشر را مرطوب نموده وبعداً غلطک زده شود که این مطلب کاملاً روشن است که مصالح خشگ امکان چسبندگی نداشته وزحمات کوبیدن را زیاد نموده ونتیجه کمتری هم عایدمی نماید. ولی آنچه که مهمّ می باشد این است که در چه موقعیّت وزمانی این عمل انجام پذیرد.

راه سازی و شهر سازی – متره برآورد جدول بندی

متره برآورد جدول بندی و زیر سازی و روسازی خیابان مشابه متره برآورد راه سازی میباشد. قاعدتاً بعداز تکمیل زیرسازی جدول بندی اجراشده وبعداً روسازی انجام می گردد، درمواردیکه پی جدول درسطح پائین تر از زیرسازی قرار گیرد در این حالت بایستی پی کنی انجام شود طبق نقشه پی کنی محاسبه گردیده ودرآیتم پی کنی بادست منظور میگردد.

خیابان سازی و جدول بندی در شهرسازی

باتوجه به اینکه خیابان های هر شهری نمودی از فرهنگ جامعه آن شهر میباشد لذا اصولی وفنّی بودن آنها خیلی مهّم است .یعنی داشتن روسازی خوب بدون چاله وچوله و دست انداز وبدون ترک خوردگی و داشتن شیب یکنواخت وجدول بندی زیبا وتمیز. برای رسیدن به این مطلب لازم است بسترسازی وزیر سازی وروسازی آ ن طبق اصول فنّی وبادقّت کامل اجرا گردد.