دسته: مطالب عمومی

فهرست؛ مطالب دفتر فنّی

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن. ۲ – تجهیز کارگاه. ۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن. ۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات. ۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره (۴۳۱۱) بخش ۱۶

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک= زندگی نیک در مقالات گذشته در رابطه با خیلی از مواد شرایط عمومی پیمان بحث گردید و مواردیکه به نظر میرسید که قابل بررسی و تجدید نظر می باشد مطرح گردید. اینک به دنبال همین طرز تفکّر به بر رسی بقیّه مواد شرایط عمومی…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره (۴۳۱۱)بخش ۱۳

وقتی با دید نقد به شرایط عمومی پیمان نگریسته می شود بر خلاف انتظار که می بایست کاملاً بدون اشکال بوده باشد، با مغایرت های زیادی مواجه می شویم که این مسئله قابل تأمّل و تعمّق می باشد. همانطور که در بخشهای قبل ملاحظه کردیم و همچنین در مادّه ۳۳٫مهندس ناظر که اوّل خود مادّه را مطالعه می کنیم و سپس مغایرت های شان را بررسی مینماییم؛

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه ۴۳۱۱)بخش ۱۲

ماده ۳۱٫ مدیریّت اجرا : کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی، که مدبر طرح نامیده می شود، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح و باتعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید. تمام تصمیم کیری های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما می باشد.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، ( نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۱

به طوریکه در بخش های قبلی هم مطرح شد به نظر می رسد که این شرایط عمومی دقیقاً برای پیمان های طرح و ساخت تنظیم گردیده است، چون در اکثر موارد برای تمام موارد پیمانکار را مسئول قرار میدهد به طوریکه به نظر می رسد که مهندسین مشاور هیچگونه مسئولیّتی ندارند. مانند خیلی از مواردیکه قبلاً مطرح شده و همینطور در ماده ماده ۳۰٫ تغییر مدت پیمان.