دسته: مطالب عمومی

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه ۴۳۱۱)بخش ۱۲

ماده ۳۱٫ مدیریّت اجرا : کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی، که مدبر طرح نامیده می شود، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح و باتعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید. تمام تصمیم کیری های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما می باشد.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، ( نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۱

به طوریکه در بخش های قبلی هم مطرح شد به نظر می رسد که این شرایط عمومی دقیقاً برای پیمان های طرح و ساخت تنظیم گردیده است، چون در اکثر موارد برای تمام موارد پیمانکار را مسئول قرار میدهد به طوریکه به نظر می رسد که مهندسین مشاور هیچگونه مسئولیّتی ندارند. مانند خیلی از مواردیکه قبلاً مطرح شده و همینطور در ماده ماده ۳۰٫ تغییر مدت پیمان.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱)بخش ۷

از آنجائیکه انتظار می‌رود شرایط عمومی پیمان عادلانه، صحیح، روشن، منطقی و بری از ابهام بوده باشد. ولی در شرایط عمومی مورد بحث به مواردی بر می خوریم که خالی از ابهام نیست، قسمتی از آنها در مقالات گذشته مطرح شد، و در ادامه به بررسی ماده ۲۰ و ۲۱ می‌پردازیم؛

نقدی بر شرایط عمومی پیمان. (نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۶

  شراط عمومی پیمان که حکم قوانبن پیمان رادارد قاعدتاً بایستی عادلانه، گویا، روشن و بدون ابهام باشد. ولی متأسفانه در شرایط عمومی پیمانی که مورد بحث می‌باشد، مغایرت های زیادی به چشم می‌خورد که مواردی در مقالات گذشته مطرح شد و موارد دیگری نیز به چشم می خورد که ذیلاً مطرح می‌گردد: ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه، پیاده…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲)بخش ۵

با توجّه به خیلی از مادّه های این شرایط عمو می پیمان این مطلب تداعی می شود که این شرایط بیشتر برای پیمان های تهیّه و اجرا تدوین شده است، نه برای پیمان های فقط اجرا. به طور مثال در مادّه ۱۷ نیز این مورد کاملاً مشهود می باشد.