دسته: مطالب عمومی

تأخیرات در پروژه ها، و هزینه بالاسری

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تأخیرات در پروژه ها و هزینه های بالا سری؛ تأخیرات در اجرای پروژه که در کشور ما معمول گردیده است، کاملاً از ضعف ما حکایت می کند، چون زمان تعیین شده برای پروژه ثابت بوده و قائدتاً قطعی و واجب الاجرا…

خاطره کنترل پروژه قسمت دوّم

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در قسمت اوّل بحثی  در رابطه با کنترل پروژه در جامعه ما با دخترم داشتم که لزوم کنترل پروژه تا حدودی مطرح شد. و اینک دنباله بحث: من مطرح کردم ؛ قبول دارم که امروزه کنترل پروژه در جامعه ما شعاری بیش…

خاطره کنترل پروژه، قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک خاطره ای از کنترل پروژه؛  در رابطه با متره و برآورد اعتقاد من بر این است که هر متروری بایستی با خیلی از موارد مربوط به عمران آشنایی داشته باشد، و از طرف دیگر ما ایرانیان دوست داریم از هر کاری…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۵ متره برآورد نوع چهارم برای کنترل پروژه

با نام ویاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نوع چهارم متره بر آورد را در گامهای ۷۳ و ۷۴ شروع کردیم و متره و بر آورد سه ردیف از فعّالیّت ها را انجام دادیم،  با اینکه حس می کردیم که این نوع متره حالت خاصّ خودش را دارد و بایستی…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۵ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی توأم با نوشتن روش اجرا در قسمت دوّم، برنامه زمانبندی کلّی را تعریف کرده و نمودار آن را نیز نشان دادیم، و اینک می پردازیم به نوشتن روش اجرا و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی؛ در مرحله اوّل…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره ۴۳۱۱، ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدّت پیمان، عملیّات موضوع…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۵ ماده ۴۹ تعلیق

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۴۹٫ تعلیق الف) کارفرما می تواند در مدّت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حد اکثر سه ماه معلّق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدّت تعلیق،…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۴

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک ادامه بررسی در باره شرایط عمومی پیمان را به شرح زیر پی می گیریم: ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان؛ خاتمه پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجّه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه ۴۳۱۱ بخش ۲۳

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک دنباله مطالعه و بر رسی شرایط عمومی پیمان را پیرو مطالعات قبلی به شرح زیر ادامه می دهیم: در نقد مواد قبلی شرایط عمومی پیمان اکثراً کلیه شرح ماده را مطرح نمی کردم و فقط به پاراگرافهایی که به نظرم مورد اشکال…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه۴۳۱۱ بخش ۲۲

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در گذشته تا ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان بر رسی و مطالبی در رابطه با آنها مطرح گردید. و اینک ماده ۴۶ مربوطه را مطالعه می نمائیم؛ ماده ۴۶٫ موارد فسخ پیمان الف) کارفرما می تواند در صورت تحقّق هر یک…