نوع مدیریّت دفتر فنی و نمونه قرار داد مدیریّت آن

دفتر فنّی به عنوان قلب پروژه مطرح است لذا، بایستی در تشکیل و انتخاب نفرات آن دقّت فراوان نموده و افرادی را انتخاب کرد که بتوانند از عهده وظایف آن بر آیند و از یک مدیریّت قوی بهره مند باشند.  برای این منظور می توان افراد را  به صورت استخدامی تعیین کرد  که این حالت مزایایی هم ممکن است داشته باشد.  در عین حال می توان مدیریت دفتر فنّی را به صورت کنتراتی به یک شخص حقیقی و یا حقوقی واگذار کرد. که در این حالت به نظر می رسد که اگر شخصیت انتخاب شده فرد مسئولی باشد بخوبی میتواند دفتر فنّی را مدیریّت نماید. بدین ترتیب کلیّه مسئولیّت های استخدام نفرات مورد نیاز دفتر فنّی و سایر مسایل مربوطه به عهده آن فرد بوده و بار زیادی از دوش رییس کارگاه برداشته می شود. از طرف دیگر با توجّه به این که آن شخصیّت در صدی از پروژه را به عنوان حقّ الزحمه دریافت می نماید، در نتیجه خود را به نوعی شریک پروژه می بیند و در نتیجه دلسوزی بیشتری نسبت به پروژه خواهد داشت.

در رابطه با مدیریّت دفتر فنّی خاطره ای نیز در مقالات گذشته مطرح  شد که قرارداد فیمابین خودم با  آن شرکت را به عنوان نمونه به شرح زیر در اختیار علاقمندان قرار میدهم:

قرارداد انجام امور دفتر فنی پروژه ……

 • کارفرما:
 • پیمانکار:
 • شماره قرارداد:
 • تاریخ قرارداد:

(قرارداد)

این قرارداد در تاریخ …… فی مابین شرکت ………به نمایندگی …… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…… فرزند…… به شماره شناسنامه…… متولد…… صادره از…… که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود، از طرف دیگر با شرایط و مقررات مندرج در این قرارداد منعقد می گردند. طرفین با امضای این قرارداد موافقت خود را با شرایط و تعهدات زیر اعلام داشته و متعهد و ملزم به اجرای این قرارداد می باشند:

ماده۱- تعاریف و اصطلاحات:

تعاریف و اصطلاحات مندرج در زیر می بایست در مورد این قرارداد و مدارک آن به اجرا گذاشته شود مگر آنکه بطور وضوح به نحوی دیگر بیان شده باشند:

 • منظور از کارفرما شرکت …… می باشد.
 • منظور از کارفرمای اصلی …… می باشد.
 • منظور از دستگاه نظارت …… می باشد.
 • منظور از پیمانکار …… می باشد.
 • منظور از قرارداد، این قرارداد و پیوست های آن می باشد که به امضای طرفین رسیده است.
 • منظور از نماینده کارفرما شخصیت حقوقی یا حقیقی است که از جانب کارفرما با حدود اختیارات مشخص منصوب می گردد و تصمیمات و تإییدات وی در چهارچوب قرارداد به منزله تصمیمات کارفرما تلقی می گردد و پیمانکار ملزم به رعایت آن طبق مفاد قرارداد می باشد.

ماده ۲- نشانی و مشخصات طرفین قرارداد:

اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد بشرح زیر می باشد:

۲-۱- نشانی کارفرما:……

۲-۲- نشانی پیمانکار:……

ماده ۳- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از: انجام امور دفتر فنی پروژه …… به شرح ذیل و جداول و مدارک پیوست قرارداد

 • مطالعه قرارداد و نقشه ها
 • کنترل کیفی مصالح
 • کنترل و برآورد مقادیر فعالیت ها از روی نقشه ها و فهرست مقادیر با کار انجام شده
 • برنامه ریزی اجرای پروژه با در نظر گرفتن اولویت ها و نقاط بحران
 • تهیه و نوشتن روش اجرا با همکاری و همراهی مسئولین پروژه
 • کنترل پروژه بر طبق برنامه زمانبندی و یادآوری های لازم و به موقع به مسئولین پروژه
 • تهیّه صورت وضعیّت های موفّت ماهانه و دفاع از آنها
 • تهیّه صورت وضعیّت های تعدیل ماهانه
 • تنظیم قراردادهای پیمانکاران دست دوم
 • رسیدگی صورت وضعیت پیمانکاران دست دوم
 • تنظیم نامه های مورد نیاز مربوط به کلیه مسائل دفتر فنی پروژه
 • مطالعه کلیّه نقشه های ابلاغی و دستور کارها، ارائه پیشنهادات لازم در مواردیکه ضعف یا نقض در آنها دارد
 • تهیّه صورت وضعیت قطعی و دفاع از آن تا تصویب نهایی
 • تهیّه صورت وضعیت تعدیل قطعی و دفاع از آن تا تصویب نهایی
 • تهیّه دفترچه تغییر مقادیر
 • آماده نمودن کلیّه مقدمات لازم برای تحویل موقت
 • همکاری لازم با آزمایشگاه کارگاه و کنترل کیفیّت کار
 • کنترل کیفیّت کار انجام شده و گزارش آن به مسئولین پروژه
 • کنترل پروژه از نقطه نظر سود و زیان و پیشنهاد و ارائه راهکارهای لازم
 • تهیّه و ترسیم جدول توزیع نیروی انسانی پروژه در ماه جاری با احتساب هزینه مربوطه
 • تهیّه و ترسیم جدول مصالح مورد نیاز پروژه در ماه جاری با احتساب هزینه مربوطه
 • تهیه و ترسیم جدول توزیع ماشین آلات پروژه در ماه جاری با احتساب هزینه مربوطه
 • تهیّه و ترسیم جدول مقایسه هزینه و درآمد ( صورت وضعیت با هزینه )
 • تشکیل پرونده کلیم و دفاع از آن در نزد کارفرما
 • تهیّه نقشه های کارگاهی ( شاپ درایوینگ )
 • تهیّه نقشه های چون ساخت ( ازبیلت )
 • تهیه صورت جلسه و دستور کارها
 • تهیّه گزارشات روزانه و ماهانه و فصلی
 • پرونده سازی و بایگانی کلیه مکاتبات و مستندات

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد:

۴-۱- آن بخش از تعهدات و مشخصات فنی و شرایط عمومی و خصوصی پیمان مرتبط با موضوع این قرارداد که در قرارداد اصلی فی مابین کارفرمای اصلی و کارفرما نافذ است.

۴-۲- جدول پیوست شماره یک و شرح ماده ۳ قرارداد

۴-۳- اسناد و توافقاتی که در طول اجرای قرارداد فی مابین تبادل می شود.

۴-۴- در صورت تناقض بین اسناد و مدارک قرارداد بترتیب ابتدا متن این قرارداد و بعد مشخصّات فنّی خصوصی و شرایط عمومی پیمان مندرج در قرارداد اصلی کارفرما با کارفرمای اصلی اولویّت خواهند داشت در خصوص قیمت ها جدول پیوست یک در اولیت است.

ماده ۵- محل اجرای پروژه:

جزیره……

ماده ۶- مدت قرارداد و تاریخ شروع آن:

مدت این قرارداد ۲۴ ماه بوده و زمان ابلاغ قرارداد تاریخ شروع قرارداد می باشد.

ماده ۷- مبلغ قرارداد:

مبلغ این قرارداد …… درصد مبلغ اولیه قرارداد و تعدیل ( ناخالص ) مربوطه حدود …… …… می باشد.

تبصره: مبلغ پیشنهادی پیمانکار …… بدون مالیات می باشد. با توجه به شرایط جزیره پیمانکاران از پرداخت مالیات معاف می باشند چنانچه پیمانکار ملزم به پرداخت مالیات جهت موضوع قرارداد گردد کارفرما آن را پرداخت می نماید.

ماده ۸- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد:

به تناسب پیشرفت کار اجرائی و ارائه صورت وضعیت ماهانه و تائید صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط دستگاه نظارت و کارفرمای اصلی و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت است.

ماده ۹- کسورات قانونی:

از هر پرداختی به پیمانکار معدل ۱۰% به عنوان حسن انجام کار کسر می گردد و به لحاظ مقررات حاکم بر …… پیمانکار از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده ۱۰- تاییدات و تعهدات پیمانکار:

۱۰-۱- پیمانکار تأیید می نماید که تمام اسناد و مدارک موضوع قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملا آگاه است.

۱۰-۲- پیمانکار تأیید می نماید که از محل اجرای کار بازدید بعمل آورده و از وضعیت آب و هوا و بارندگی و سایر شراط اقلیمی و محیطی کاملا آگاه است.

۱۰-۳- پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع این قرارداد از ۴ نفر مهندس عمران با بیش از ۵ سال سابقه کار و ۲ نفر تکنسین با سابقه و همچنین از تجهیزات لازم در حد مورد نیاز کار موضوع قرارداد استفاده نماید.

۱-۴- پیمانکار موظف می باشد کارکنان شاغل در کارگاه را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرارداده و لیست کارکنان مشغول بکار در کارگاه را هر ماهه با تأیید کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی محل پروژه ارائه نماید. بدیهی است کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم رعایت قوانین کار و بیمه حوادث و سایر مقررات مربوط به نیروی انسانی پیمانکار نخواهد داشت و پیمانکار ملزم به رعایت قوانین مربوطه خواهد بود. از هر پرداختی به پیمانکار معادل ۵% به صورت علی الحساب کسر و در نزد کارفرما نگهداری می گردد که پس از ارائه مفاصا حساب بیمه مبلغ فوق به پیمانکار مسترد می گردد، استرداد این مبلغ بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی میسّر خواهد بود.

۱۰-۵- پیمانکار در هنگام پیشنهاد قیمت خود سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از اجرای پیمان را در نظر گرفته است و بعداً حق هیچگونه اعتراض و ادّعایی نخواهد داشت.

۱۰-۶- پیمانکار تعهّد می نماید که حق استفاده از کارکنانی که از نظر نظام وظیفه عمومی مشکل دارند و همچنین حق استفاده از نیروی انسانی در استخادم کارفرما را ندارد.

۱۰-۷- در اجرای این قرارداد، پیمانکار مسئول اعمال کارکنان خود از نظر قانونی-عرفی و اخلاقی می باشد.

۱۰-۸- پیمانکار مؤکّدا تأیید و تعهّد می نماید که مسئول کارکنان خود در مقابل حوادث ناشی از کار می باشد. در این خصوص کارفرما هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد.

۱۰-۹- پیمانکار تعهّد می نماید که کلیه دستورالعمل های کتبی صادره از سوی کارفرمای اصلی و دستگاه نظارت را به منزله دستورالعمل کارفرما تلقّی نماید و صحّت انجام کار پیمانکار منوط به کارفرما می باشد.

۱۰-۱۰- در صورتیکه حجم کار به میزان ۲۵% مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش یابد جزء تعهدات اجرایی پیمانکار محسوب می گردد.

۱۰-۱۱- پیمانکار تعهّد می نماید موضوع مادّه ۳ قرارداد حاضر را پس از اتمام مدّت قرارداد و ۲۵% زمان ابلاغی با توافق کارفرما تا پایان عملیّات اجرائی انجام دهد.

۱۰-۱۲- حضور دائمی پیمانکار و کارکنان معرفّی شده ایشان در اوقات کار کارگاه ضروری می باشد در ایّام تعطیل که کارگاه فعال است با هماهنگی و موافقت رئیس کارگاه یا مدیر پروژه می تواند نیروها تقلیل یابد.

۱۰-۱۳- پیمانکار متعهد است پس از مبادله قرارداد ظرف مدت ۱۵ روز تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را به محل اعزام و مستقر نماید بدیهی است خروج هر گونه تجهیزات از محل کارگاه قبل از اتمام کار فقط با تائید کارفرما صورت می گیرد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۱۰-۱۴- پیمانکار می بایستی کلیّه بدهی های خود را مطابق دریافت در محل تسویه نماید در غیر این صورت کارفرما طبق مقررات حاکم اقدام نموده و هیچگونه تعهدّی در قبال تعهّدات پیمانکار ندارد.

ماده ۱۱- تعهدات کارفرما:

۱۱-۱- کارفرما امکاناتی از قبیل آب و برق دفتر کار را در محل تجهیز کارگاه موجود تأمین می نماید.

۱۱-۲- کارفرما یک نسخه از قرارداد و نقشه های اجرائی در اختیار پیمانکار قرار می دهد. بدیهی است بررسی مغایرت ها و اشکالات نقشه ها و پیگیری اصلاح آن از طرف کارفرما در تعهّد پیمانکار است.

۱۱-۳- کارفرما غذای عوامل پیمانکار را تأمین و هزینه آن را از کارکرد پیمانکار کسر می نماید.

۱۱-۴- کارفرما موافقت دارد حد اقل هزینه های پیمانکار را در مواقعی که مبلغ صورت کارکردها در حد اقل رقم ریالی بوده و پیمانکار نتواند هزینه های مستمر خود را تأمین نماید با درخواست پیمانکار و در صورت تأیید کارفرما به صورت علی الحساب پرداخت نموده و در صورت کارکردهای بعدی از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

۱۱-۵- در صورتیکه مفاد بند ۱۱ – ۴ به مدت ۲ ماه متوالی تکرار گردد پیمانکار در صورت موافقت کارفرما نسبت به کاهش نیروهای خود اقدام نماید.

۱۱-۶- کارفرما موافقت دارد به عنوان پیش پرداخت یک باب خانه رهن کامل و مبلغ …… جهت خرید خودرو و تهیّه کامپیوتر و… در اختیار پیمانکار قرار دهد به طوری که مبالغ فوق ظرف مدّت یکسال از کارکردهای نامبرده کسر گردد.

ماده ۱۲- نظارت بر اجرا:

نظارت بر اجرای تعهداتیکه پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده مدیر پرژه واگذار گردیده است. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنّی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت ارائه می دهد اجراء کند.

ماده ۱۳- تضمین حسن انجام تعهدات:

برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد پیمانکار ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی در وجه کارفرما معادل ۵% مبلغ اولیه پیمان تسلیم کارفرما می نماید، در صورتیکه پیمانکار نتواند ۵% فوق را یکجا تأمین کند کارفرما حق دارد از هر صورت کارکرد معادل ۵% به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات کسر نموده تا مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات مستهلک گردد.

ماده ۱۴- تضمین حسن انجام کار:

از صورت وضعیت های تأیید شده پیمانکار معادل ۱۰% بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورتوضعیت قطعی و بقیه پس از تصویب سایر صورت کارکردها قطعی تا به مرحله صدور چک رسیده باشد پرداخت می گردد.

ماده ۱۵- نحوه حل اختلاف:

هرگونه اختلافی که فی مابین کارفرما و پیمانکار در رابطه با این قرارداد پدید آید ابتدا بایستی از طریق بحث و مذاکره در کمیته ای متشکل از بالاترین مقام کارفرما و پیمانکار مورد رسیدگی قرار گرفته و حل و فصل گردد و در صورتیکه تفاهم حاصل نشود موضوع به داور مرضی الطرفین و نهایتأ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به دادگاه های صالحه ایران ارجاع داده خواهد شد و پیمانکار ملزم خواهد بود تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که بموجب این قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده۱۶- فسخ قرارداد:

۱۶-۱- پیمانکار بموجب این قرارداد بدون موافقت کتبی کارفرما حق دادن کار را به اشخاص ثالث ندارد، در اینصورت کارفرما می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.

۱۶-۲- در صورتی پیمانکار در اجرای هر یک از موضوعات قرارداد تعلّل ورزیده و به موقع انجام ندهد این امر باعث خط خوردن صورت کارکرد کارفرما گردد تا در صورت کارکرد به علت تعلل پیمانکار علی الحساب پرداخت گردد و این عمل در دو صورت کارکرد تکرار گردد درصد تعیین شده در جدول پیوست ۱ به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۱۶-۳- در صورتی که به تشخیص کارفرما، عوامل پیمانکار صلاحیّت فنّی یا اخلاقی لازم را نداشته باشند، پیمانکار موظف به جایگزین ساختن افراد اعلام شده خواهد بود، در غیر اینصورت کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۱۶-۴- در صورتیکه پیمانکار در ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و یا در شروع به کار کردن بیش از یکماه تعلل ورزد کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نماید.

۱۶-۴- در صورتیکه به علت وقوع هر یک از ۴ بند فوق قرارداد فسخ گردد ۵% ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و ۱۰% حسن انجام کار پیمانکار و خسارت های احتمالی وارد شده به کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد و بر اساس جدول شماره ۱ پیوست با پیمانکار تسویه حساب خواهد شد.

ماده ۱۷- بروز حوادث قهری:

در صورت وقوع حوادث قهری طبق تعریف ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان براساس بند های (( الف )) تا ((ج۹۹ ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده ۱۸- تغییرات در قرارداد:

هرگونه تغییر یا تصحیح در مفاد قرارداد پس از موافقت کتبی و امضای طرفین قرارداد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹- تعداد نسخ:

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و در ۱۹ ماده و ۱ تبصره و در ۳ نسخه تهیه و تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد دارد.

مهر و امضای پیمانکار:
مهر و امضای کارفرما:

جدول پیوست قرارداد

ردیف شرح عملیات درصد درصد مورد تائید ملاحظات
۱ مطالعه قرارداد و نقشه ها ۱
۲ کنترل کیفی مصالح ۱
۳ کنترل و برآورد مقادیر فعالیت ها از روی نقشه ها و فهرست مقادیر با کار انجام شده ۲
۴ برنامه ریزی اجرای پروژه با در نظر گرفتن اولیت ها و نقاط بحران ۴
۵ تهیه و نوشتن روش اجرا با همکاری و همراهی مسئولین پروژه ۴
۶ کنترل پروژه بر طبق برنامه زمانبندی و یادآوری های لازم و به موقع به مسئولین
پروژه
۴
۷ تهیه صورت وضعیت های موقت ماهانه و دفاع از آنها ۸
۸ تهیه صورت وضعیت های تعدیل ماهانه ۳
۹ تنظیم قرارداد های پیمانکاران دست دوم ۳
۱۰ رسیدگی صورت وضعیت پیمانکاران دست دوم ۳
۱۱ تنظیم نامه های مورد نیاز مربوط به کلیه مسائل دفتر فنی پروژه ۶
۱۲ مطالعه کلیه نقشه های ابلاغی و دستور کارها ارائه پیشنهادات لازم در مواردیکه یک
ضعف یا نقض در آنها دارد
۳
۱۳ تهیه صورت وضعیت قطعی و دفاع از آن تا تصویب نهایی ۵
۱۴ تهیه صورت وضعیت تعدیل قطعی و دفاع از آن تا تصویب نهایی ۲
۱۵ تهیه دفترچه تغییر مقادیر ۲
۱۶ آماده نمودن کلیه مقدمات لازم برای تحویل موقت ۲
۱۷ همکاری لازم با آزمایشگاه کارگاه و کنترل کیفیت کار ۳
۱۸ کنترل کیفیت کار انجام شده و گزارش آن به مسئولین پروژه ۲
۱۹ کنترل پروژه از نقطه نظر سود و زیان و پیشنهاد و ارائه راهکار های لازم ۲
۲۰ تهیه و ترسیم جدول توزیع نیروی انسانی پروژه در ماه جاری با احتساب هزینه مربوطه ۱
۲۱ تهیه و ترسیم جدول مصالح مورد نیاز پروژه در ماه جاری با احتساب هزینه مربوطه ۲
۲۲ تهیه و ترسیم جدول توزیع ماشین آلات پروژه در ماه جاری با احتساب هزینه مربوطه ۱
۲۳ تهیه و ترسیم جدول مقایسه هزینه و درآمد ( صورت وضعیت با هزینه ) ۱
۲۴ تشکیل پرونده کلیم و دفاع از حقوق قانونی و عرفی شرکت ۴
۲۵ تهیه پرونده تاخیرات مجاز پروژه و دفاع از آن در نزد کارفرما ۴
۲۶ تهیه نقشه های کارگاهی ( شاپ درایوینگ ) ۵
۲۷ تهیه نقشه های چون ساخت ( ازبیلت ) ۵
۲۸ تهیه صورت جلسه و دستور کارها ۱۰
۲۹ تهیه گزارشات روزانه و ماهانه و فصلی ۴
۳۰ پرونده سازی و بایگانی کلیه مکاتبات و مستندات ۳
جمع ۱۰۰
طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها
تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، فصل 9 فهرست بها.
Facebooktwitterlinkedinmail

  12 comments for “نوع مدیریّت دفتر فنی و نمونه قرار داد مدیریّت آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *