دسته: مدیریت و مدیریت پروژه (و شرح وظایف مسوولان)

مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۷، مدیریّت بدن؛ قسمت چهارم

در قسمت های قبل در رابطه با اخطار ها و درخواست های بدن بحث گردید که طبیعتاً خیلی مهم بوده و بایستی به آنها توجّه کاملی کرده و به موقع به درخواست های بدن جواب مثبت وبه موقع داده شود، و هرگز نبایستی نسبت به آنها بی اعتنا و یا بی تفاوت بود.
در مدیریّت بدن بهترین حالت این است که خودمان نیازهای اساسی بدن را بشناسیم و قبل از آنکه بدنمان به ما اخطار نماید آنها را برطرف نمائیم.

مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۶٫ مدیریّت بدن قسمت سوّم

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک مدیریّت بدن قسمت سوّم همانطوریکه در قسمت های قبل مطرح گردید؛ بدن ما به طور خودکار یک نوع مدیریت خیلی قدرتمندی دارد؛ ازقبیل برنامه برای خودش و مصرّ بودن بر اجرای آن، و برای اجرای برنامه های خود اخطار های لازم را…

مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۵ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم

  مدیریّت بدن خود در قسمت اول در رابطه با مدیریّت بدن؛ که عمدتاً توجّه به اخطارهای بدن می باشد بحث گردید، و در رابطه با نیاز بدن به آب مطالبی مطرح گردید، با توجّه به اینکه تأمین آب بدن خیلی مهم می باشد، لذا بحث در این مورد را ادامه می دهیم؛ وقتی بدن نیاز به آب دارد و…

مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۴ مدیریّت بدن خود قسمت اوّل

مدیریّت بدن خود همانطوریکه مطرح شد مدیریّت مطلبی است که همه بدون استثناء با آن سرو کار دارند و هر کسی با روش خود مدیریّت می نماید، ولی در عین حال آموزش و یاد آوری و داشتن دقّت در مدیریّت ضروری می باشد، از جمله خصوصیّات یک مدیر آن است که بایستی هوشیار بوده و به اتفّاقات و هشدارها و…

مدیریّت از دیدگاه شخصی، ( بخش ۳ )

در گذشته اکثر مطالبی که در باره مدیریّت پروژه مطرح می شد، بیشتر به کنترل پروژه، از نقطه نظر زمانبندی و کنترل آن پرداخته می شد. و اکثر کتابهائی هم که در رابطه با مدیریّت نوشته می شدند، عمده توجّه خود را به زمانبندی پروژه معطوف می

مدیریت از دیدگاه شخصی. بخش اول

مدیریّت، علمی است فوق العاده وسیع و گسترده و علمی که و رود در آن نیاز به اطلّاع و آگاهی و دانش و تجربه زیاد را می طلبد. ولی در عین حال با توجّه به اینکه همه به نوعی با آن سر و کار دارند لذا می شود نظرات خود را به صورت خلاصه مطرح کرد و در این برنامه هم فقط نظرات شخصی مطرح می گردد، و هیچگونه دلیل قاطعی بر قطعی بودن مسائل مطرح شده وجود ندارد.

مدیریّت پروژه: مدیریت مصالح

در بخش مدیریت پروژه، در شرح وظایف معاونت اداری مالی، بخش سوّم مربوط به انبار داری بحثی در باره مصالح داشتیم. با توجّه به اهمیّت این مطلب و لزوم توجّه به آن و درج جداولی در این زمینه به طور مجدّد وارد این مطلب می شویم

قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(۲) بخش ۴

واگذاری پروژه به صورت مدیریّت پیمان: همان طوری که در بخش اوّل مطرح شد، در کلیّه انواع قرارداد ها، کامل بودن نقشه های اجرایی و داشتن برآورد دقیق حجم عملیّات و حجم ریالی و برنامه ریزی دقیق ضروری می باشد.