دسته: مدیریت و مدیریت پروژه (و شرح وظایف مسوولان)

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – مدیریّت و مدیریّت پروژه های عمرانی.

۲ – روش اجرای پروژه های عمرانی : تعیین، تدوین، تجدید نظر در آن.

۳ – مدیریّت به سیستم دیوان سالاری، یعنی متّکی به فرد.

۴ – مدیریّت تیمی.

۵ – مدیریّت به صورت ترکیبی از تیمی و دیوان سالاری.

۶ – فرهنگ سازی در مدیریّت.

۷ – حراست، حفاظت و امنیبت و اطلّاعات پروژه.

۸ – تقسیم صحیح کارها و شرح وظایف آن.

۹ – مدیریّت و کنترل در پروژه های عمرانی.

۱۰ – فرهنگ سازی در پروژه ههای عمرانی.

۱۱ – قرارداد  و تنظیم قرارداد.

۱۲ – چه مواردی بایستی در مدیریبت مدّ نظر باشد.

۱۳ – مدیریّت و مدیریت پروزه: تشویق، توبیخ ولی اخراج نه.

۱۴ – مدیریت و صداقت.

۱۵ – تنظیم برنامه اجرائی و قانون بیست هشتاد.

۱۶ – برنامه ریزی با توچّه به فصل کاری استاد کاران.

۱۷ – مدیریّت پروژه: تنظیم چارت پروژه.

۱۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف مدیر پروژه.

۱۹ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف رئیس کارگاه.

۲۰ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت فنّی کارگاه.

۲۱ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف مهندسین اجرا.

۲۲ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف کنترل پروژه و شرح و ظایف آن.

۲۳ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف دفتر فنّی.

۲۴ – مدیریبت پروژه: انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه.

۲۵ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش اوّل.

۲۶ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش دوّم.

۲۷ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش سوّم.

۲۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش چهارم.

۲۹ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتببانی؛ بخش یک.

۳۰ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتببانی؛ بخش دو.

۳۱ – مدیریّت پروژه: دستگاه نظارت و شرح وظایف آن.

۳۲ – ارزش یابی ارزش ها و مدیریّت آنها.

۳۳ – مدیریت دفتر فنّی بخش اوّل.

۳۴ – مدیریت دفتر فنّی بخش دوّم.

۳۵ – مدیریت دفتر فنّی بخش سوّم.

۳۶ – مدیریّت زندگی و محیط کار.

۳۷ – مدیریّت پروژه: عمران و واحد آی تی.

۳۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف آی تی

۳۹ – مدیریّت پروژه: تنظیم برنامه برای اجرای پروژه .

۴۰ – رزومه: ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۴۱ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش اوّل.

۴۲ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش دوّم.

۴۳ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش سوّم.

۴۴ –قراردادمدیریّت پیمان: انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش چهارم.

۴۵ – مدیریّت پروژه: مدیریّت مصالح.

۴۶ – وظایف دستگاه نظارت.

۴۷ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش اوّل.

۴۸ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش دوّم.

۴۹ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش سوّم.

۵۰ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش چهارم؛ مدیریّت بدن خود قسمت اوّل.

۵۱ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش پنجم؛ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم.

۵۲ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ششّم؛ مدیریّت بدن خود قسمت سوّم.

۵۳ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش هفتم؛ مدیریّت بدن خود قسمت چهارم.

 

مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۷، مدیریّت بدن؛ قسمت چهارم

در قسمت های قبل در رابطه با اخطار ها و درخواست های بدن بحث گردید که طبیعتاً خیلی مهم بوده و بایستی به آنها توجّه کاملی کرده و به موقع به درخواست های بدن جواب مثبت وبه موقع داده شود، و هرگز نبایستی نسبت به آنها بی اعتنا و یا بی تفاوت بود.
در مدیریّت بدن بهترین حالت این است که خودمان نیازهای اساسی بدن را بشناسیم و قبل از آنکه بدنمان به ما اخطار نماید آنها را برطرف نمائیم.

مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۶٫ مدیریّت بدن قسمت سوّم

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک مدیریّت بدن قسمت سوّم همانطوریکه در قسمت های قبل مطرح گردید؛ بدن ما به طور خودکار یک نوع مدیریت خیلی قدرتمندی دارد؛ ازقبیل برنامه برای خودش و مصرّ بودن بر اجرای آن، و برای اجرای برنامه های خود اخطار های لازم را…

مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۵ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم

  مدیریّت بدن خود در قسمت اول در رابطه با مدیریّت بدن؛ که عمدتاً توجّه به اخطارهای بدن می باشد بحث گردید، و در رابطه با نیاز بدن به آب مطالبی مطرح گردید، با توجّه به اینکه تأمین آب بدن خیلی مهم می باشد، لذا بحث در این مورد را ادامه می دهیم؛ وقتی بدن نیاز به آب دارد و…

مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۴ مدیریّت بدن خود قسمت اوّل

مدیریّت بدن خود همانطوریکه مطرح شد مدیریّت مطلبی است که همه بدون استثناء با آن سرو کار دارند و هر کسی با روش خود مدیریّت می نماید، ولی در عین حال آموزش و یاد آوری و داشتن دقّت در مدیریّت ضروری می باشد، از جمله خصوصیّات یک مدیر آن است که بایستی هوشیار بوده و به اتفّاقات و هشدارها و…

مدیریّت از دیدگاه شخصی، ( بخش ۳ )

در گذشته اکثر مطالبی که در باره مدیریّت پروژه مطرح می شد، بیشتر به کنترل پروژه، از نقطه نظر زمانبندی و کنترل آن پرداخته می شد. و اکثر کتابهائی هم که در رابطه با مدیریّت نوشته می شدند، عمده توجّه خود را به زمانبندی پروژه معطوف می

مدیریت از دیدگاه شخصی. بخش اول

مدیریّت، علمی است فوق العاده وسیع و گسترده و علمی که و رود در آن نیاز به اطلّاع و آگاهی و دانش و تجربه زیاد را می طلبد. ولی در عین حال با توجّه به اینکه همه به نوعی با آن سر و کار دارند لذا می شود نظرات خود را به صورت خلاصه مطرح کرد و در این برنامه هم فقط نظرات شخصی مطرح می گردد، و هیچگونه دلیل قاطعی بر قطعی بودن مسائل مطرح شده وجود ندارد.

مدیریّت پروژه: مدیریت مصالح

در بخش مدیریت پروژه، در شرح وظایف معاونت اداری مالی، بخش سوّم مربوط به انبار داری بحثی در باره مصالح داشتیم. با توجّه به اهمیّت این مطلب و لزوم توجّه به آن و درج جداولی در این زمینه به طور مجدّد وارد این مطلب می شویم