دسته: مدیریت و مدیریت پروژه (و شرح وظایف مسوولان)

مدیریت از دیدگاه شخصی. بخش اول

مدیریّت، علمی است فوق العاده وسیع و گسترده و علمی که و رود در آن نیاز به اطلّاع و آگاهی و دانش و تجربه زیاد را می طلبد. ولی در عین حال با توجّه به اینکه همه به نوعی با آن سر و کار دارند لذا می شود نظرات خود را به صورت خلاصه مطرح کرد و در این برنامه هم فقط نظرات شخصی مطرح می گردد، و هیچگونه دلیل قاطعی بر قطعی بودن مسائل مطرح شده وجود ندارد.

مدیریّت پروژه: مدیریت مصالح

در بخش مدیریت پروژه، در شرح وظایف معاونت اداری مالی، بخش سوّم مربوط به انبار داری بحثی در باره مصالح داشتیم. با توجّه به اهمیّت این مطلب و لزوم توجّه به آن و درج جداولی در این زمینه به طور مجدّد وارد این مطلب می شویم

قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(۲) بخش ۴

واگذاری پروژه به صورت مدیریّت پیمان: همان طوری که در بخش اوّل مطرح شد، در کلیّه انواع قرارداد ها، کامل بودن نقشه های اجرایی و داشتن برآورد دقیق حجم عملیّات و حجم ریالی و برنامه ریزی دقیق ضروری می باشد.

مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش سوّم

ضمانت نامه های انجام تعهدّات کار، دریافت پیش پرداخت و حسن انجام کار به صورت مشروح در فصل چهارم شرایط عمومی پیمان ماده ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ مشخّص شده است. توصیه میکنم با توجّه به اهمیّت آشنایی با شرایط عمومی پیمان حتماً آنرا مطالعه بفرمایید. ولی در مورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه بحثی در شرایط عمومی پیمان نشده است که آن هم در پروژه های دولتی تابع بخشنامه های سازمان برنامه می باشد و به نسبت حجم ریالی پروژه تعیین می گردد.

مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش دوّم

پس از این که طبق شرح بخش اوّل مقدّمات و نیازهای انعقاد قرارداد آماده شد، نوع هزینه اجرای آن تعیین، و بر اساس آن پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار، قرارداد منعقد می گردد و اجرا آغاز می شود.
قرارداد بر چند نوع است و معمول ترین نوعِ آن، اجرا به طریق فهرست بها است که به عقیده من بهترین نوع نیز می باشد.

مسیر اجرای پروژه: انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲)بخش اوّل

در مقالات قبلی انواع واگذاری پروژه (جهت اجرا) به صورت مختصر مطرح شد. بنا به خواست دوستان شرح انواع قرارداد ها و تفاوت هایشان، نحوه پرداخت کارفرما، نحوه واگذاری ضمانتنامه، اضافه کاری و کسر کاری، و امکان تغییر قرارداد را در این مقاله و مقاله های بعدی مورد بحث قرار می دهیم انشاءالله.

رزومه؛ ضرورت آن و طرز تهیّه آن

داشتن رزومه بخصوص رزومه فعّالیّت های کاری هر فرد یا هر دسازمان ضروری و لازم است. و بایستی در زمان خودش تنظیم گردد. یعنی نباید فقط زمانی که مورد نیاز می شود به فکر تهیّه آن افتاد، بلکه باید به تدریج و در زمان های فعالیّت تنظیم و به روز گردد.

مدیریّت پروژه: تنظیم برنامه برای اجرای پروژه

برای تنظیم ونوشتن برنامه اجرائی و زمانبندی پروژه یکی از بهترین حالت ها این است که پس از مطالعه کامل نقشه ها و شناخت کامل پروژه، درذهن خود آنرا اجرا کرده و به همان ترتیب روش اجرا را تنظیم کرده و به ترتیب روش اجرا برنامه زمان بندی را هم تنظیم نمائیم.