آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۵ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی توأم با نوشتن روش اجرا در قسمت دوّم، برنامه زمانبندی کلّی را تعریف کرده و نمودار آن را نیز نشان دادیم، و اینک می پردازیم به نوشتن روش اجرا و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی؛ در مرحله اوّل…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۴ برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمانبندی کلّی پروژژه؛ قسمت دوّم در  قسمت ۱ برنامه زمانبندی فعالیّت ها را به صورت کلّی تری تعریف کردیم، و اینک زمان اجرای هر فعالیّتی را بر اساس روش اجرا تعریف می کنیم؛ توضیح اینکه روش اجرا در برنامه زمانبندی…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۶۳؛برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه:قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی کلّی برای اجرای پروژه در اجرای هر پروژه خواه عمرانی باشد یا هر فعالیّت دیگر، قبل از شروع آن بهتر است دقیقاً مطالعه شده و برنامه ریزی نموده و بعداً به اجرا گذاشته شود. در پروژه های عمرانی هم…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره ۴۳۱۱، ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدّت پیمان، عملیّات موضوع…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۵ ماده ۴۹ تعلیق

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۴۹٫ تعلیق الف) کارفرما می تواند در مدّت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حد اکثر سه ماه معلّق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدّت تعلیق،…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۴

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک ادامه بررسی در باره شرایط عمومی پیمان را به شرح زیر پی می گیریم: ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان؛ خاتمه پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجّه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه ۴۳۱۱ بخش ۲۳

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک دنباله مطالعه و بر رسی شرایط عمومی پیمان را پیرو مطالعات قبلی به شرح زیر ادامه می دهیم: در نقد مواد قبلی شرایط عمومی پیمان اکثراً کلیه شرح ماده را مطرح نمی کردم و فقط به پاراگرافهایی که به نظرم مورد اشکال…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه۴۳۱۱ بخش ۲۲

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در گذشته تا ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان بر رسی و مطالبی در رابطه با آنها مطرح گردید. و اینک ماده ۴۶ مربوطه را مطالعه می نمائیم؛ ماده ۴۶٫ موارد فسخ پیمان الف) کارفرما می تواند در صورت تحقّق هر یک…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۲۱

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک پیرو مطالعات و بررسی های قبلی اینک ماده ۴۵ را بررسی می نمائیم؛ ماده ۴۵٫ حقوق انحصاری ثبت شده الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده، تألیفات، علائم یا نامهای…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره۴۳۱۱)بخش ۲۰

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نقدی بر شرایط عمومی پیمان پیرو انتقادات قبلی از شرایط عمومی پیمان؛ و با توجّه به این که شرایط عمومی پیمان بایستی صریح، روشن، منطقی و عادلانه باشد؛ دنباله بر رسی خود را به شرح زیر پی می گیریم: ماده ۴۴٫ ممنوعیّت…