نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره۴۳۱۱)بخش ۲۰

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نقدی بر شرایط عمومی پیمان پیرو انتقادات قبلی از شرایط عمومی پیمان؛ و با توجّه به این که شرایط عمومی پیمان بایستی صریح، روشن، منطقی و عادلانه باشد؛ دنباله بر رسی خود را به شرح زیر پی می گیریم: ماده ۴۴٫ ممنوعیّت…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریه ۴۳۱۱) بخش ۱۹

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک به طوریکه در نقدهای گذشته نیز مطرح گردید؛ اصولاً شرایط عمومی پیمان بایستی کامل، روشن و کاملاً عادلانه بوده باشد، ولی در شرایط عمومی مطرح شده نکاتی به نظر می رسد که قابل تعمّق می باشد، که تا بحال خیلی ازاین موارد…

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

فهرست مطالب؛ مسیر اجرای پروژه های عمرانی؛

۱ – مسیر اجرای پروژه؛ ۱ – تعاریف، پروژه های عمرانی، کار فرما، مجری.

۲ – مسیر اجرای پروژه؛ ۲ – مهندس مشاور، دستگاه نظارت، پیمانکار.

۳ – مسیر اجرای پروژه؛ ۳ – آغاز و ادامه یک پروژه.

۴ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۱)

۵ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۱ .

۶ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۲ .

۷ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۳ .

۸ – قرارداد مدیریّت پیمان؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۴ .

۹ – قرارداد لام سام؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۵٫

۱۰ – قرارداد طرح واجرا؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۶ .

۱۱ –  انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (انتخاب پیمانکار) ۲٫

۱۲ – برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار.

۱۳ – مراحل بر گذاری مناقصه؛ شرکت در مناقصه توسّط پیمانکار.

۱۴ –  تجهیز کارگاه.

۱۵ – مدیریّت پروژه؛ تنظیم چارت پروژه.

۱۶ – تحویل موقّت؛ طبق مادّه ۳۹ شرایط عمومی پیمان.

 

 

فهرست مطالب؛ قسمت خاطره.

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک خاطرات: ۱ – اولیّن خاطره؛ خاطره یک پروژه. ۲ – دومّین خاطره؛ خاطره ای در باره قنات. ۳ – مدیریّت و مدیریّت پروژه تشویق و  توبیخ ولی اخراج نه. ۴ – سخنی چند درباره طرّاحی ساختمان؛ مواجهه با امواج. ۵ –…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ نشریّه شماره ( ۴۳۱۱) بخش ۱۸

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نقدی بر شرایط عمومی پیمان : مادّه ۴۰٫ صورت وضعیّت قطعی پیمانکار باید حد اکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقّت، صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای…

Aside

با نام و یاد خدا و به یادخدا

پندارنیک + گفتارنیک + کردار نیک + زندگی نیک

فهرست مطالب عمومی

۱ – ارزش پیمانکار ساختمانی در جامعه. ۱

۲ – ارزش پیمانکار ساختمانی در جامعه. ۲ پیمانکاری نه واسطه گری.

۴ – سخنی چند در باره طراحی ساختمان.

۵ – سخنی چند در باره طراحی ساختمان: در مواجهه با امواج.

۶ – مدیریّت و مدیریّت ارزش ها و مدیریّت آنها.

۷ – اعتماد به نفس و شناخت خویش.

۸ – راه سازی و شهر سازی : دانه بندی مصالح.۱

۹ – مدیریّت زندگی و محیط کار.

۱۰ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش اوّل.

۱۱ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش اوّل

۱۲ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش دوّم.

۱۳ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش دوّم.

۱۴ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش سوّم.

۱۵ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش سوّم.

۱۶ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش چهارم.

۱۷ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش چهارم.(پایانی).

۱۸ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش پنجم. (پایانی).

۱۹ – رزومه: ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۲۰ – راهنمائی برای استفاده از سایت.

۲۱ – سلام بر دوستانی که وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران را مطالعه می کنند.

۲۲ – کارهای فلزّی: آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۳٫

۲۳ – طرّاحی ساختمان و مطالبی چند در باره آن. بخش ۱٫

۲۴ – طرّاحی ساختمان و مطالبی چند در باره آن. بخش  ۲٫

۲۵ – معذرت خواهی از دوستان.

۲۶ – دست انداز بام و در پوش آن: آموزش گام به گام متره بر آورد. گام ۴۵٫

۲۷ – سخنی با دوستان در رابطه با کانال تلگرام؛ دانشگاه متره بر آورد.

۲۸ – خاطره: یاری به دوست یک دوستبخش ۱٫

۲۹ – اصول پیمانکاری در رشته های عمران.

۳۰ – راه سازی: راندمان (بازدهی) ماشین آلاتدر ارتفاع. بخش ۱٫

۳۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲)  ماده ۶ و ۷

۳۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۲٫

۳۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۳٫

۳۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۴٫

۳۵ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۵٫

۳۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۶٫

۳۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۷٫

۳۸ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۸٫

۳۹ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۹٫

۴۰ –نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش۱۰٫

۴۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۱٫

۴۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۲٫

۴۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۳٫

۴۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۴٫

۴۵ –نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۵٫

۴۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۶٫

۴۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۷٫

۴۸ – – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۸٫

۴۹ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۹٫

۵۰ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۰٫

۵۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۱٫

۵۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۲٫

۵۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۳٫

۵۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۴٫

۵۵ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۴٫

۵۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۵٫

۵۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۶٫ ماده ۵۰

 

۵۵  – فهرست مطالب دفتر فنّی.

۵۶ – فهرست مطالب مدیریّت و مدیریّت پروژه.

۵۷ – فهرست مطالب راه سازی.

 

 

 

 

 

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – نکاتی در باره راه سازی.

۲ – پروفیل های طولی و عرضی جاده.

۳ – متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل ( پروفیل سازی ).

۴ – بستر سازی در راه.

۵ – ارزش یابی مصالح موجود در بستر راه و خاکبرداری ها.

۶ – بستر سازی راه و کمپاکشن آن ( کوبیدگی ).

۷ – خاکریزی در بستر سازی راه و کمپاکشن و آزمایشات آن.

۸ – حمل در راه سازی.

۹ – متره بر آورد در راه سازی – مقدّمه.

۱۰ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی.

۱۱  – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم عملیّات خاکی.

۱۲ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب، تسطیح و کوبیدن و ایجاد پروفیل.

۱۳ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل.

۱۴ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم خاکریزی و خاکبرداری در حالات متفاوت.

۱۵ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه خاک جانشین و خاک جایگزین.

۱۶ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل.

۱۷ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل سنگ.

۱۸ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه بستر سازی، کمپاکشن و خاکریزی در شیب.

۱۹ – تکمیل پروفیل های عرضی در راه سازی.

۲۰ – تنظیم صورتجلسه و دستور کار در پروژه های راه سازی.

۲۱ – خیابان سازی و جدول بندی در شهر سازی.

۲۲ – راه سازی و شهر سازی؛ متره بر آورد جدول بندی.

۲۳ – راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی و زمان آن.

۲۴ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۱ ).

۲۵ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۲ ).

۲۶ – راه سازی و مشگلاتی که در آن پیش می آید.

۲۷ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۸ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۱

۲۹ –راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۲ .

۳۰ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۳ .

۳۱ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۴ بولدوزر.

۳۲ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۵ گریدر.

۳۳ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۶ لودر.

۳۴ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۷ غلطک.

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – مدیریّت و مدیریّت پروژه های عمرانی.

۲ – روش اجرای پروژه های عمرانی : تعیین، تدوین، تجدید نظر در آن.

۳ – مدیریّت به سیستم دیوان سالاری، یعنی متّکی به فرد.

۴ – مدیریّت تیمی.

۵ – مدیریّت به صورت ترکیبی از تیمی و دیوان سالاری.

۶ – فرهنگ سازی در مدیریّت.

۷ – حراست، حفاظت و امنیبت و اطلّاعات پروژه.

۸ – تقسیم صحیح کارها و شرح وظایف آن.

۹ – مدیریّت و کنترل در پروژه های عمرانی.

۱۰ – فرهنگ سازی در پروژه ههای عمرانی.

۱۱ – قرارداد  و تنظیم قرارداد.

۱۲ – چه مواردی بایستی در مدیریبت مدّ نظر باشد.

۱۳ – مدیریّت و مدیریت پروزه: تشویق، توبیخ ولی اخراج نه.

۱۴ – مدیریت و صداقت.

۱۵ – تنظیم برنامه اجرائی و قانون بیست هشتاد.

۱۶ – برنامه ریزی با توچّه به فصل کاری استاد کاران.

۱۷ – مدیریّت پروژه: تنظیم چارت پروژه.

۱۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف مدیر پروژه.

۱۹ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف رئیس کارگاه.

۲۰ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت فنّی کارگاه.

۲۱ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف مهندسین اجرا.

۲۲ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف کنترل پروژه و شرح و ظایف آن.

۲۳ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف دفتر فنّی.

۲۴ – مدیریبت پروژه: انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه.

۲۵ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش اوّل.

۲۶ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش دوّم.

۲۷ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش سوّم.

۲۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش چهارم.

۲۹ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتببانی؛ بخش یک.

۳۰ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتببانی؛ بخش دو.

۳۱ – مدیریّت پروژه: دستگاه نظارت و شرح وظایف آن.

۳۲ – ارزش یابی ارزش ها و مدیریّت آنها.

۳۳ – مدیریت دفتر فنّی بخش اوّل.

۳۴ – مدیریت دفتر فنّی بخش دوّم.

۳۵ – مدیریت دفتر فنّی بخش سوّم.

۳۶ – مدیریّت زندگی و محیط کار.

۳۷ – مدیریّت پروژه: عمران و واحد آی تی.

۳۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف آی تی

۳۹ – مدیریّت پروژه: تنظیم برنامه برای اجرای پروژه .

۴۰ – رزومه: ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۴۱ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش اوّل.

۴۲ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش دوّم.

۴۳ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش سوّم.

۴۴ –قراردادمدیریّت پیمان: انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش چهارم.

۴۵ – مدیریّت پروژه: مدیریّت مصالح.

۴۶ – وظایف دستگاه نظارت.

۴۷ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش اوّل.

۴۸ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش دوّم.

۴۹ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش سوّم.

۵۰ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش چهارم؛ مدیریّت بدن خود قسمت اوّل.

۵۱ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش پنجم؛ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم.

۵۲ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ششّم؛ مدیریّت بدن خود قسمت سوّم.

۵۳ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش هفتم؛ مدیریّت بدن خود قسمت چهارم.

 

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن.

۲ – تجهیز کارگاه.

۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن.

۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات.

۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه ای آن.

۶ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه. ؟

۷ – مشخصآت فنّی عمومی و خصوصی.

۸ – مدیریّت پروژه؛ شرح وضایف دفتر فنّی.

۹ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش اوّل.

۱۰ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش دوّم.

۱۱ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش سوّم.

۱۲ – دفتر فنّی در دفتر مرکزی پیمانکاران عمران.

۱۳ – دفتر فنّی:  ضرورت دفتر فنّی در مراکز شرکت های عمرانی.

۱۴ – مدیریّت پروژه : تنظیم برنامه برای اجرای پروژه.

۱۵ – رزومه و ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۱۶ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش اوّل.

۱۷ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش دوّم.

۱۸ – انواع خط ها وعلائم مورد استفاده در نقشه های عمرانی.

۱۹ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش اوّل.

۲۰ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش دوّم.

۲۱ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش سوّم.

۲۲ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش چهارم.

۲۳ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش پنجم.

۲۴ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش ششّم.

۲۵ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم.

۲۶ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم.

۲۷ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم.

۲۸ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۹ – نوع مدیریّت دفتر فنّی ونمونه قراردادمدیریّت آن.

 

 

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره (۴۳۱۱) بخش ۱۷

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک= زندگی نیک در مقالات گذشته در رابطه با خیلی از مواد شرایط عمومی پیمان بحث گردید و مواردیکه به نظر میرسید که قابل بررسی و تجدید نظر می باشد مطرح گردید. اینک به دنبال همین طرز تفکّر به بر رسی بقیّه مواد شرایط عمومی…