طرز تهّیه آنالیز بها (بخش ۵) گام ۵۷ آموزش گام به گام متره بر آورد.

در این مقاله منظور ما تهّیه آنالیز بهای آجر کاری نمی باشد بلکه منظور آشنایی به طرز تهیّه آنالیز بها می باشد. با توجّه به اینکه آنالیز بهای اکثر آیتم ها نوشته شده و از طریق سازمان برنامه در سایت گذاشته شده و موجود می باشد، لذا نیازی به تهیّه کامل آنالیز بها نیست. و منظور فقط آشنایی به تهیّه آن می باشد.

خاطره بازدید از یک پروژه. بخش ۶

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندکی نیک در بازدید از پروژه در رابطه با نقاط قوّت پروژه مطالبی مطرح شد، ولی هر پروژه ای نکات ضعفی هم دارد که بهتر است به آنها هم توجّه شود، اگرچه ممکن است مسائل مطرح شده مسئله سلیقه ای باشد. ولی با…

خاطره بازدید از یک پروژه. بخش ۵

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش گذشته در رابطه با بازدید داخل ساختمان و کارهای در دست اجرا بحث گردید. از استاد نقّاش پرسیدم که چرا روغنی که به دیوار مالیده شده است یک قسمت عمده آن شفّاف ولی قسمتهای دیگری از آن کدر می باشد؟…

هزینه بالاسری(بخش ۵ ): گام ۵۶ آموزش گام به گام متره برآورد

هزینه های بالاسری جزو هزینه های کارها و عملیّات اجرائی از قبیل بتن ریزی، آجرکاری، پی کنی و کلیّه آیتم های اجرائی می باشد، و با توجّه به اینکه این هزینه ها را نمی توان در آنالیز بهای آنها منظور کرد، لذا این هزینه هارا برای هر پروژه و برای مدّت اجرای آن پروژه محاسبه کرده و به صورت ضریب در کارکرد ها منظورر می نمایند. و این ضریب به هیچ وجه مشابه ضریب منطقه، ضریب طبقات و یا ضریب سختی کار و مشابه این ضریب ها نمی باشد.

هزینه بالاسری، بخش۴ گام ۵۵ : آموزش گام به گام متره برآورد.

در بخش قبل ضرر یک پروژه ی یک میلیارد تومانی که در عرض ۴۵ روز فقط ۷۰ میلیون تومان کارکرده بود، حساب کردیم که پروژه مبلغ     ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان ضرر کرده که باید دید این ضرر به عهده چه کسی است؟ درصورتیکه این کم کاری درنتیجه عدم مدیریّت صحیح و سهل انگاری پیمانکار بوده باشد و کارفرما و دستگاه…

هزینه بالاسری، بخش سوّم. گام ۵۴: آموزش گام به گام متره برآورد

هزینه بالاسری (ضریب بالاسری) یکی از مهمّترین موارد پروژه می باشد، و میتوان به جرأت گفت که یکی از پایه های اصلی پروژه هست. پروژه را مدیریّت آن پیش میبرد و هزینه مدیریّت هم از طریق بالا سری تأمین می شود

آنالیز بها (بخش ۴) گام ۵۳ آموزش گام به گام متره برآورد

تهیّه آنالیز بها بایستی با آگاهی کامل و اطلّاعات لازم انجام پذیرد، به طور مثال اگر آنالیزی برای آجر کاری تنظیم می کنیم بایستی توجّه داشته باشیم که آجرهاییکه به کار خواهیم برد به چه ابعادی می باشند چون آجر ها به ابعاد مختلفی تولید می شوند

خاطره باز دید از یک پروژه. بخش ۴

بانام و یاد خدا و برای خدا گفتار نیک + پندار نیک + کردار نیک =زندگی نیک در بخشهای گذشته در رابطه با جلسه مشترک کارفرما و مشاور و پیمانکار و شرکت من در آن جلسه، و همینطور در رابطه با پایین بودن قیمت پروژه ها صحبت شد. و اینک دنباله مطالب: بطور کلّی در هر پروژه نقاط قوّت و…

خاطره: بازدید از یک پروژه درحال اجرا. بخش۳

بعد از ناهار دنباله جلسه مشترک در دفتر پیمانکار با شرکت هر سه ارگان، تشکیل شد که من هم افتخار حضور داشتم. بحث درباره پروژه و مسائل مربوطه ادامه پیدا کرد و من تنها شنونده بودم . اصولاً مطالبی که مطرح می شد ارتباط مستقیمی به من نداشت، تا اینکه در انتهای صحبت ها فلسفه حضور من در آن پروژه مطرح شد.

خاطره: بازدید از یک پروژه درحال اجرا. بخش۲

بانام و یاد خدا وبرای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در بخش ۱  خاطره بازدید از یک پروژه در حال اجرا مطرح شد که در اوایل سال ۱۳۶۰ در جلسه مشترک کارفرما و مجری و دستگاه نظارت و مدیر عامل سازمان مسکن که مجری پروژه بزرگی از نیروی دریایی بودند، شرکت کرده بودم…