خاطرات درمان خودم؛ در مان لک های قهوه ای پشت دستم.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. در مان لکّه های قهوه ای رنگ پشت دستم؛ در حدود بیست سال پیش سه عدد لکّه بزرگ قهوه ای رنگی در پشت دست راستم پیدا شد، این لکّه ها هیچ نوع عکس العملی در پوست دستم ایجاد نکرد، نه دردی…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۹ ) متره بر آورد پارک سازی، قست دوّم .

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد پارک سازی، قسمت دوّم؛ در مقاله گذشته انواع سازه هایی که در پارک ها اجرا می شود مطرح گردید، و در رابطه با بر آورد قیمت آن به این قسمت سوق داده شد، اینک می خواهیم بر آورد…

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ صدا ( ۲ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتی های خلقت؛ صدا ( ۲ ) در رابطه با تعریف صدا در بخش ( ۱ ) مطالبی مطرح گردید، و در مورد نوع صدا و انواع صداها بحث شد، در مورد تعریف صدا یار صمیمی سایت آقای مهندس یوسفیان تعریف جامع…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت: صوت یا صدا؛ ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتیهای خلقت، صدا با اینکه شگفتی های خلقت در خلقت خود انسان از سلّول گرفته تا سایر اعضای بدن هر کدام به تنهائی از شگفتی های عجیب خلقت می باشد، که انشاءلله در آینده به آنها خواهیم پرداخت ولی در عین…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان، سلّول ( ۴ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خلقت انسان، سلّول ( ۴ )؛ مقایسه زندگی اجتماعی انسان ها با زندگی اجتماعی سلّول ها؛ وقتی به زندگی سلّول ها که تعداد آنها خیلی زیاد است یعنی حدود هفتاد هزار میلیارد در یک بدن، می نگریم می بینیم آنها می…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۸) متره بر آورد پارک سازی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد پارک سازی؛ طبق معمول طرّاحی و ساخت پارک تفریحی و تفرّجی، جزو وظایف طرّاحان مربوطه می باشد، که جا نمائی، ابعاد، شکل کلّی و خیابان بندی آن جزو کار های مربوط به شهر سازی هست، ولی طرّاحی مناظر…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتی های خلقت انسان، سلّول ( ۳ )؛ در مقالات ( ۱ ) و ( ۲ ) در رابطه با اندازه سلول و تکنولوژی پیچیده آن تا حدودی مطالبی مطرح شد، که شناخت جدّی تر آن موکول به مطالعه کتاب های…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۷ )؛ متره بر آورد ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای دریائی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. متره بر آورد ساحل سازی کنار در یاها و کار های در یائی؛ همانطوریکه در مقاله قبلی مطرح شد ساحل سازی در مناطق مختلف و برای مقاصد مختلف ایجاد می شود، که اینک به ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان ( ۱ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شگفتیهای خلقت؛ خلقت انسان، سلّول ( ۱ )؛ یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین بخشی از خلقت، خلقت خود انسان است، تکنولوژی و صنعتی که در ساخت تک به تک اعضای انسان به کار رفته اعمّ از سلّول ها…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان ( ۲ )؛

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خلقت انسان و شگفتی های آن ؛ سلّول ( یاخته ) ( ۲ )؛ در مقاله ( ۱) مطالبی در باره سلول ها مطرح شد و در مورد حجم و عمل کرد آن به اختصار مطالبی مطرح گردید، بحث در مورد…