مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۴ مدیریّت بدن خود قسمت اوّل

مدیریّت بدن خود همانطوریکه مطرح شد مدیریّت مطلبی است که همه بدون استثناء با آن سرو کار دارند و هر کسی با روش خود مدیریّت می نماید، ولی در عین حال آموزش و یاد آوری و داشتن دقّت در مدیریّت ضروری می باشد، از جمله خصوصیّات یک مدیر آن است که بایستی هوشیار بوده و به اتفّاقات و هشدارها و…

خاطره تقسیم کار؛ بخش ۶؛ (پایانی)

در کتابهای روانشناسی در رابطه با خسته نکردن بیش از حد خود مطالب زیادی مطرح می گردد بخصوص آقای دیل کارنگی در این مورد تأکید زیادی دارند. من که در یکی از کتابهایش در دوران جوانی خود خوانده بودم. بار ها این مطلب را امتحان کرده ام، و نتیجه های خوبی هم از آن گرفته ام

خاطره تقسیم کار؛ بخش ۵

در مقالات قبلی در رابطه با یاد گرفتن تقسیم کار از یک مدیر قدرتمند، و همچنین آموزش دادن به روش ساده، ونوع نوع انتخاب همکاران بحث گردید، و قرار شد که در این مقاله راجع به شخصیّت مترور و محیط کار بحثی داشته باشیم؛

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، ( نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۱

به طوریکه در بخش های قبلی هم مطرح شد به نظر می رسد که این شرایط عمومی دقیقاً برای پیمان های طرح و ساخت تنظیم گردیده است، چون در اکثر موارد برای تمام موارد پیمانکار را مسئول قرار میدهد به طوریکه به نظر می رسد که مهندسین مشاور هیچگونه مسئولیّتی ندارند. مانند خیلی از مواردیکه قبلاً مطرح شده و همینطور در ماده ماده ۳۰٫ تغییر مدت پیمان.

خاطره تقسیم کار، بخش۴

این خاطره که به عنوان تقسیم کار مطرح می باشد و در بخشهای گذشته نیز به گوشه ای از تقسیم کار اشارت گردید، بیشتر به موضوع مدیرت برمی گردد؛ که اصولاً یک مدیر خوب بایستی بلدباشد که چگونه کارهارا تقسیم کرده و از تمرکز کارها در خود و یا در یک فرد اجتناب ورزد

مدیریّت از دیدگاه شخصی، ( بخش ۳ )

در گذشته اکثر مطالبی که در باره مدیریّت پروژه مطرح می شد، بیشتر به کنترل پروژه، از نقطه نظر زمانبندی و کنترل آن پرداخته می شد. و اکثر کتابهائی هم که در رابطه با مدیریّت نوشته می شدند، عمده توجّه خود را به زمانبندی پروژه معطوف می

مدیریت از دیدگاه شخصی. بخش اول

مدیریّت، علمی است فوق العاده وسیع و گسترده و علمی که و رود در آن نیاز به اطلّاع و آگاهی و دانش و تجربه زیاد را می طلبد. ولی در عین حال با توجّه به اینکه همه به نوعی با آن سر و کار دارند لذا می شود نظرات خود را به صورت خلاصه مطرح کرد و در این برنامه هم فقط نظرات شخصی مطرح می گردد، و هیچگونه دلیل قاطعی بر قطعی بودن مسائل مطرح شده وجود ندارد.