به وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران خوش آمدید.

اینجانب مسعود مهذب بلاغی بیش از پنجاه سال است که در پروژه‌های عمرانی مختلف فعالیت کاری توأم با یادگیری و یاددادن داشتم؛ همواره دوست داشتم راه زندگی کردن را یاد بگیرم و زندگی کنم و هدفم را که یادگیری و یاددادن و انجام دادن کارهای مثبت می‌باشد ادامه دهم، که حالا هم با راه اندازی این وب سایت همین کار را دارم ادامه می‌دهم. امیدوارم اساتیدی که به این سایت مراجعه می‌فرمایند در صورت مشاهده اشتباهی لطف فرموده بنده را در جریان بگذارند. متشکرم.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۱٫ تعیین قیمت بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ )؛ در گام ۹۹ روش تعیین قیمت به روش موجود در جامعه مطرح شد، و در گام ۱۰۰ روش تهیه قیمت به روش متفاوت و یا منطقی تر برای هزینه دفتر…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام۱۰۰، تعیین قیمت هزینه های بالا سری به روش منطقی تر ( ۱ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه های بالا سری به روش منطقی تر ( ۱ )؛ با توجّه به نوع محاسباتی که امروزه برای هزینه های بالاسری انجام می شود و نوع پرداخت آن در پروژه ها رواج دارد چندان درست و منطقی به نظر…

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۹، تعیین قیمت هزینه های بالاسری

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت هزینه های بالاسری؛ شرح؛ با توجّه به اینکه کارهای مربوط به هزینه بالاسری که تقریباً بین سی الا پنجاه در صد هزینه پروژه را در بر می گیرند هزینه هائی است که می توان گفت که بدون وجود کاربر…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۸؛ بر رسی هزینه های بالاسری.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. بر رسی هزینه های بالاسری و مقایسه آنها با روند پرژه؛ هزینه های بالاسری در گام ۵۵ و گام ۹۷ ( مقاله قبلی ) عیناً طبق فهرست هزینه های بالاسری، پیوست شماره سه فهرست بها مطرح گردید، اینک می خواهیم بر…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۴ ) گام ۹۷

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت برای یک پروژه، ( ۴ )؛ در مقالات قبلی در رابطه با تعیین قیمت برای اجرا با تهیّه آنالیز بها و متره بر آورد مطرح گردید، و اینک می پردازیم به بحث هزینه بالاسری که موضوع خیلی مهم و…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۳ ) گام ۹۶

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت برای یک پروژه ( ۳ )؛ در مقالات قبلی در باره تعیین قیمت برای یک پروژه مطالبی مطرح گردید؛ از قبیل تهیّه آنالیز عملیّات اجرائی، با اینکه تا حدودی مطلب آنالیز مطرح گردید، با اینحال با توجّه به اهمیّت…

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت. ( ۱ )

بانام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ بیستم خردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز ششمین سال فعالیّت کنکاشی در مهندسی عمران هست، از امروز علاوه بر پی گیری مطالب مهندسی عمران ، یک سلسله مقالات غیر عمرانی نیز مطرح خواهم کرد؛ که اولّین بحث…

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۵ ( ۲ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. تعیین قیمت یک پروژه؛ در مقاله گذشته ( ۱ ) در رابطه با تعیین قیمت یک پروژه مطالبی مطرح شد از قبیل بحث در باره آنالیز بها، با توجّه به اینکه نیّت ما در این برنامه آموزش گام به گام می…

شناسائی عوامل مؤثّر بر کوتاه بودن عمر اکثر ساختمان های ساخته شده در سال های اخیر در ایران، نسبت به استاندارد جهانی.

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. شناسائی عوامل مؤثّر بر کوتاه بودن عمر ساختمان های ساخته شده در سال هان اخیر در ایران؛ سؤالی به مضمون فوق پیش آمد، که سؤالی فوق العاده جالب و قابل تأمل بوده و مرا نیز به فکر کردن در این زمینه…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۴؛ مطالبی در باره آنالیز بها ( تجزیه بها ) و تعیین قیمت یک پروژه. ( ۱ )

با نام و یاد خدا و برای خدا. پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. مطالبی در باره آنالیز بها ( تجزیه بها ) و تعیین قیمت اجرای یک پروژه؛ با توجّه به اینکه در اجرای هر پروژه وضع مالی آن حرف اوّل را می زند، در نتیجه برای اجرای یک پروژه؛ بایستی قیمت واقعی اجرای…