به وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران خوش آمدید.

اینجانب مسعود مهذب بلاغی پیش از پنجاه سال است که در پروژه‌های عمرانی مختلف فعالیت کاری توأم با یادگیری و یاددادن داشتم؛ همواره دوست داشتم راه زندگی کردن را یاد بگیرم و زندگی کنم و هدفم را که یادگیری و یاددادن و انجام دادن کارهای مثبت می‌باشد ادامه دهم، که حالا هم با راه اندازی این وب سایت همین کار را دارم ادامه می‌دهم. امیدوارم اساتیدی که به این سایت مراجعه می‌فرمایند در صورت مشاهده اشتباهی لطف فرموده بنده را در جریان بگذارند. متشکرم.

آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام ۷۱ نازک کاری بخش ۱

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک نازک کاری و جدول مربوطه: آموزش گام به گام م متره بر آورد تا گام ۷۰ نوشته شده است،  گام ۷۰ مربوط به آخرین قسمت برنامه زمان بندی تفصیلی بود. با توجّه به اینکه برای اجرای پروژه طبق برنامه زمانبندی شده…

آموزش گام به گام متره و برآورد،زمانبندی برای اجرای پروژه و روش اجرا، گام ۷۰ قسمت ۸

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در گام های قبلی ۱۲ فعالیّت از ۱۵ فعالیّت تنظیم شده  برای اجرای پروژه و روش اجرا را تا حدودی شرح دادیم، و اینک باقیمانده فعالیّت ها را با شرح زیر پی می گیریم؛ روش اجرا و تنظیم برنامه تفصیلی فعالیّت…

آموزش گام به گام متره بر آورد، برنامه زمانبندی و روش اجرای پروژه،گام ۶۹ ، قسمت هفتم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی و شرح روش اجرای پروژه تا فعالیّت نهم را در قسمت های قبل شرح دادیم و اینک فعالیّت دهم؛ نازک کاری دیوارهای داخلی و دنباله آن را تعقیب می کنیم: فعالیّت ۱۰: نازک کاری دیوار های داخلی: از روز…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۸ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت ششم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در قسمت های قبل روش اجرا و برنامه ریزی برای ۶ فعالیّت از کارهای اجرائی مطرح شد، و اینک فعالیّت شماره ۷ که مربوط به نماسازی خارجی ساختمان می باشد مورد بحث قرار می گیرد؛ فعالیّت ۷ : نماسازی خارجی ساختمان؛…

آموزش گام به گام متره بر آوردگام ۶۷ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت ۵

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار  نیک + کردار نیک = زندگی نیک فعالیّت ۴ : شناژ زیر سقف در گام ۶۵ آجرکاری دیوارها تا زیر شناژ زیر سقف را مطرح کردیم و اینک اجرای شناژ زیر سقف را مطالعه می نمائیم؛ برای قالب بندی می توانیم از قالب فلزّی و یا قالب چوبی استفاده…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام۶۶ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک اهمیّت تهیّه روش اجرا در قسمت دوّم تهیّه روش اجرای پروژه، سه فقره از فعالیّت ها را شرح داده و برنامه زمانبندی تفصیلی آن ها را هم ترسیم کردیم، از آنجائیکه که در تنظیم برنامه به مطالبی برخورد می کنیم که…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۵ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی توأم با نوشتن روش اجرا در قسمت دوّم، برنامه زمانبندی کلّی را تعریف کرده و نمودار آن را نیز نشان دادیم، و اینک می پردازیم به نوشتن روش اجرا و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی؛ در مرحله اوّل…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۴ برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمانبندی کلّی پروژژه؛ قسمت دوّم در  قسمت ۱ برنامه زمانبندی فعالیّت ها را به صورت کلّی تری تعریف کردیم، و اینک زمان اجرای هر فعالیّتی را بر اساس روش اجرا تعریف می کنیم؛ توضیح اینکه روش اجرا در برنامه زمانبندی…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۶۳؛برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه:قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی کلّی برای اجرای پروژه در اجرای هر پروژه خواه عمرانی باشد یا هر فعالیّت دیگر، قبل از شروع آن بهتر است دقیقاً مطالعه شده و برنامه ریزی نموده و بعداً به اجرا گذاشته شود. در پروژه های عمرانی هم…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره ۴۳۱۱، ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدّت پیمان، عملیّات موضوع…