به وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران خوش آمدید.

اینجانب مسعود مهذب بلاغی پیش از پنجاه سال است که در پروژه‌های عمرانی مختلف فعالیت کاری توأم با یادگیری و یاددادن داشتم؛ همواره دوست داشتم راه زندگی کردن را یاد بگیرم و زندگی کنم و هدفم را که یادگیری و یاددادن و انجام دادن کارهای مثبت می‌باشد ادامه دهم، که حالا هم با راه اندازی این وب سایت همین کار را دارم ادامه می‌دهم. امیدوارم اساتیدی که به این سایت مراجعه می‌فرمایند در صورت مشاهده اشتباهی لطف فرموده بنده را در جریان بگذارند. متشکرم.

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

فهرست مطالب؛ مسیر اجرای پروژه های عمرانی؛

۱ – مسیر اجرای پروژه؛ ۱ – تعاریف، پروژه های عمرانی، کار فرما، مجری.

۲ – مسیر اجرای پروژه؛ ۲ – مهندس مشاور، دستگاه نظارت، پیمانکار.

۳ – مسیر اجرای پروژه؛ ۳ – آغاز و ادامه یک پروژه.

۴ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۱)

۵ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۱ .

۶ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۲ .

۷ – مسیر اجرای پروژه؛ – انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۳ .

۸ – قرارداد مدیریّت پیمان؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۴ .

۹ – قرارداد لام سام؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۵٫

۱۰ – قرارداد طرح واجرا؛ انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (۲) بخش ۶ .

۱۱ –  انواع واگذاری پروژه برای اجرا؛ (انتخاب پیمانکار) ۲٫

۱۲ – برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار.

۱۳ – مراحل بر گذاری مناقصه؛ شرکت در مناقصه توسّط پیمانکار.

۱۴ –  تجهیز کارگاه.

۱۵ – مدیریّت پروژه؛ تنظیم چارت پروژه.

۱۶ – تحویل موقّت؛ طبق مادّه ۳۹ شرایط عمومی پیمان.

 

 

Aside

با نام و یاد خدا و به یادخدا

پندارنیک + گفتارنیک + کردار نیک + زندگی نیک

فهرست مطالب عمومی

۱ – ارزش پیمانکار ساختمانی در جامعه. ۱

۲ – ارزش پیمانکار ساختمانی در جامعه. ۲ پیمانکاری نه واسطه گری.

۴ – سخنی چند در باره طراحی ساختمان.

۵ – سخنی چند در باره طراحی ساختمان: در مواجهه با امواج.

۶ – مدیریّت و مدیریّت ارزش ها و مدیریّت آنها.

۷ – اعتماد به نفس و شناخت خویش.

۸ – راه سازی و شهر سازی : دانه بندی مصالح.۱

۹ – مدیریّت زندگی و محیط کار.

۱۰ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش اوّل.

۱۱ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش اوّل

۱۲ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش دوّم.

۱۳ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش دوّم.

۱۴ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش سوّم.

۱۵ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش سوّم.

۱۶ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش چهارم.

۱۷ – مرمّت و بازسازی بناهای آسیب دیده: بخش چهارم.(پایانی).

۱۸ – چرا نماز می خوانم و دلایل آن چیست. بخش پنجم. (پایانی).

۱۹ – رزومه: ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۲۰ – راهنمائی برای استفاده از سایت.

۲۱ – سلام بر دوستانی که وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران را مطالعه می کنند.

۲۲ – کارهای فلزّی: آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۳٫

۲۳ – طرّاحی ساختمان و مطالبی چند در باره آن. بخش ۱٫

۲۴ – طرّاحی ساختمان و مطالبی چند در باره آن. بخش  ۲٫

۲۵ – معذرت خواهی از دوستان.

۲۶ – دست انداز بام و در پوش آن: آموزش گام به گام متره بر آورد. گام ۴۵٫

۲۷ – سخنی با دوستان در رابطه با کانال تلگرام؛ دانشگاه متره بر آورد.

۲۸ – خاطره: یاری به دوست یک دوستبخش ۱٫

۲۹ – اصول پیمانکاری در رشته های عمران.

۳۰ – راه سازی: راندمان (بازدهی) ماشین آلاتدر ارتفاع. بخش ۱٫

۳۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲)  ماده ۶ و ۷

۳۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۲٫

۳۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۳٫

۳۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۴٫

۳۵ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۵٫

۳۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۶٫

۳۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۷٫

۳۸ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۸٫

۳۹ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۹٫

۴۰ –نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش۱۰٫

۴۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۱٫

۴۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۲٫

۴۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۳٫

۴۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۴٫

۴۵ –نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۵٫

۴۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۶٫

۴۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۷٫

۴۸ – – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۸٫

۴۹ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورّخ ۱۳۹۲) بخش ۱۹٫

۵۰ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۰٫

۵۱ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۱٫

۵۲ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۲٫

۵۳ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۳٫

۵۴ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲) بخش ۲۴٫

۵۵ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۴٫

۵۶ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۵٫

۵۷ – نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشرها شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) بخش ۲۶٫ ماده ۵۰

 

۵۵  – فهرست مطالب دفتر فنّی.

۵۶ – فهرست مطالب مدیریّت و مدیریّت پروژه.

۵۷ – فهرست مطالب راه سازی.

 

 

 

 

 

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – نکاتی در باره راه سازی.

۲ – پروفیل های طولی و عرضی جاده.

۳ – متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل ( پروفیل سازی ).

۴ – بستر سازی در راه.

۵ – ارزش یابی مصالح موجود در بستر راه و خاکبرداری ها.

۶ – بستر سازی راه و کمپاکشن آن ( کوبیدگی ).

۷ – خاکریزی در بستر سازی راه و کمپاکشن و آزمایشات آن.

۸ – حمل در راه سازی.

۹ – متره بر آورد در راه سازی – مقدّمه.

۱۰ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی.

۱۱  – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم عملیّات خاکی.

۱۲ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب، تسطیح و کوبیدن و ایجاد پروفیل.

۱۳ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل.

۱۴ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم خاکریزی و خاکبرداری در حالات متفاوت.

۱۵ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه خاک جانشین و خاک جایگزین.

۱۶ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل.

۱۷ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل سنگ.

۱۸ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه بستر سازی، کمپاکشن و خاکریزی در شیب.

۱۹ – تکمیل پروفیل های عرضی در راه سازی.

۲۰ – تنظیم صورتجلسه و دستور کار در پروژه های راه سازی.

۲۱ – خیابان سازی و جدول بندی در شهر سازی.

۲۲ – راه سازی و شهر سازی؛ متره بر آورد جدول بندی.

۲۳ – راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی و زمان آن.

۲۴ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۱ ).

۲۵ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۲ ).

۲۶ – راه سازی و مشگلاتی که در آن پیش می آید.

۲۷ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۸ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۱

۲۹ –راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۲ .

۳۰ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۳ .

۳۱ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۴ بولدوزر.

۳۲ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۵ گریدر.

۳۳ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۶ لودر.

۳۴ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۷ غلطک.

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – مدیریّت و مدیریّت پروژه های عمرانی.

۲ – روش اجرای پروژه های عمرانی : تعیین، تدوین، تجدید نظر در آن.

۳ – مدیریّت به سیستم دیوان سالاری، یعنی متّکی به فرد.

۴ – مدیریّت تیمی.

۵ – مدیریّت به صورت ترکیبی از تیمی و دیوان سالاری.

۶ – فرهنگ سازی در مدیریّت.

۷ – حراست، حفاظت و امنیبت و اطلّاعات پروژه.

۸ – تقسیم صحیح کارها و شرح وظایف آن.

۹ – مدیریّت و کنترل در پروژه های عمرانی.

۱۰ – فرهنگ سازی در پروژه ههای عمرانی.

۱۱ – قرارداد  و تنظیم قرارداد.

۱۲ – چه مواردی بایستی در مدیریبت مدّ نظر باشد.

۱۳ – مدیریّت و مدیریت پروزه: تشویق، توبیخ ولی اخراج نه.

۱۴ – مدیریت و صداقت.

۱۵ – تنظیم برنامه اجرائی و قانون بیست هشتاد.

۱۶ – برنامه ریزی با توچّه به فصل کاری استاد کاران.

۱۷ – مدیریّت پروژه: تنظیم چارت پروژه.

۱۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف مدیر پروژه.

۱۹ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف رئیس کارگاه.

۲۰ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت فنّی کارگاه.

۲۱ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف مهندسین اجرا.

۲۲ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف کنترل پروژه و شرح و ظایف آن.

۲۳ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف دفتر فنّی.

۲۴ – مدیریبت پروژه: انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه.

۲۵ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش اوّل.

۲۶ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش دوّم.

۲۷ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش سوّم.

۲۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت اداری مالی؛ بخش چهارم.

۲۹ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتببانی؛ بخش یک.

۳۰ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتببانی؛ بخش دو.

۳۱ – مدیریّت پروژه: دستگاه نظارت و شرح وظایف آن.

۳۲ – ارزش یابی ارزش ها و مدیریّت آنها.

۳۳ – مدیریت دفتر فنّی بخش اوّل.

۳۴ – مدیریت دفتر فنّی بخش دوّم.

۳۵ – مدیریت دفتر فنّی بخش سوّم.

۳۶ – مدیریّت زندگی و محیط کار.

۳۷ – مدیریّت پروژه: عمران و واحد آی تی.

۳۸ – مدیریّت پروژه: شرح وظایف آی تی

۳۹ – مدیریّت پروژه: تنظیم برنامه برای اجرای پروژه .

۴۰ – رزومه: ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۴۱ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش اوّل.

۴۲ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش دوّم.

۴۳ – مسیر اجرای پروژه:انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش سوّم.

۴۴ –قراردادمدیریّت پیمان: انواع واگذاری پروژ برای اجرا ( ۲) بخش چهارم.

۴۵ – مدیریّت پروژه: مدیریّت مصالح.

۴۶ – وظایف دستگاه نظارت.

۴۷ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش اوّل.

۴۸ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش دوّم.

۴۹ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش سوّم.

۵۰ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش چهارم؛ مدیریّت بدن خود قسمت اوّل.

۵۱ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش پنجم؛ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم.

۵۲ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ششّم؛ مدیریّت بدن خود قسمت سوّم.

۵۳ – مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش هفتم؛ مدیریّت بدن خود قسمت چهارم.

 

Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن.

۲ – تجهیز کارگاه.

۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن.

۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات.

۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه ای آن.

۶ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه. ؟

۷ – مشخصآت فنّی عمومی و خصوصی.

۸ – مدیریّت پروژه؛ شرح وضایف دفتر فنّی.

۹ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش اوّل.

۱۰ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش دوّم.

۱۱ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش سوّم.

۱۲ – دفتر فنّی در دفتر مرکزی پیمانکاران عمران.

۱۳ – دفتر فنّی:  ضرورت دفتر فنّی در مراکز شرکت های عمرانی.

۱۴ – مدیریّت پروژه : تنظیم برنامه برای اجرای پروژه.

۱۵ – رزومه و ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۱۶ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش اوّل.

۱۷ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش دوّم.

۱۸ – انواع خط ها وعلائم مورد استفاده در نقشه های عمرانی.

۱۹ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش اوّل.

۲۰ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش دوّم.

۲۱ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش سوّم.

۲۲ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش چهارم.

۲۳ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش پنجم.

۲۴ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش ششّم.

۲۵ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم.

۲۶ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم.

۲۷ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم.

۲۸ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۹ – نوع مدیریّت دفتر فنّی ونمونه قراردادمدیریّت آن.

 

 

Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + فتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

فهرست مطالب متره و بر آورد و آموزش گام به گام متره و بر آورد

۱ – آشنائی با متره و بر آورد و تهیّه کننده آن ( مترور ).

۲ – فواید متره برآورد.

۳ – جلوگیری از ضررو زیان پروژه توسط متره و برآورد.

۴ – متره برآورد و فهرست بها. و دانلود فهرست بهاها.

۵ – انواع متره برآورد.(۱)

۶ – انواع متره برآورد.(۲)

۷ – توضیحی در باره روش تهیّه متره.

۸ – روش تهیّه متره برآورد.

۹ – توصیه هائی برای تهیّه متره بررآورد.

۱۰ – شرایط عموی پیمان.

۱۱ – شرایط عمومی پیمان و متره برآورد.

۱۲ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه (پروژه).

۱۳ – آنالیز بها (تجزیه بها).

۱۴ – متره برآورد در راه سازی؛ مقدّمه.

۱۵ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ پروفیلهای عرضی.

۱۶ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حجم عملیّات خاکی.

۱۷ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب، تسطیح وکوبیدن، ایجاد پروفیل.

۱۸ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ ایجاد پروفیل.

۱۹ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حجم خاکبرداری و خاکریزی در حالات مختلف.

۲۰ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ خاک جانشین و خاک جایگزین.

۲۱ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حمل.

۲۲ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حمل سنگ.

۲۳ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ بستر سازی وکمپاکشن وخاکریزی در شیب.

۲۴ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ جدول بندی.

۲۵ – تعدیل و روش تهیّه آن.

۲۶ – محاسبه وزن ها وجدول مربوطه.

۲۷ – تهیّه صورت وضعیّت قطعی.(۱).

۲۸ – تهیّه صورت وضعیّت قطعی.(۲).

۲۹ – تعدیل قطعی و طرز تهیّه آن.

۳۰ – شرایط عمومی پیمان و هزینه بالاسری.

۳۱ – تعیین قیمت جدید.

۳۲ – رسیدگی به صورت وضعیّت.

۳۳ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی(۱).

۳۴ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی ؛(۲).

۳۵ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی ؛(۳)

۳۶ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی ؛(۴)

۳۷ – آموزش گام به گام متره برآورد؛ مقدمه.

۳۸ – گام اوّل؛ توضیح متره و آشنائی با خطوط و علائم نقشه ها.

۳۹ – گام دوّم؛ طرز نوشتن حروف واعداد با دست.

۴۰ – گام سوّم؛ ترسیم نقشه یک ساختمان کوچک برای متره کردن ونشان دادن گوشه ای از ساختمان.

۴۱ – گام چهارم؛ ترسیم پی کنی ساختمان.

۴۲ – گام پنجم؛ مخاسبه پی کنی و انتخاب آیتم آن در فهرست بها.

۴۳ – گام ششّم؛ تعریف فهرست بها و طز استفاده از آن و نتیجه عدم دقّت در تعیین آیتم فهرست بها.

۴۴ – گام هفتم؛ تعیین صحیح آیتم فهرست بها و تجدید محاسبه پی کنی و محاسبه سنگ لاشه چینی پی.

۴۵ – گام هشتم؛ شرحی در مورد شناخت کارها و استفاده بهینه از فهرست بها و توجّه به زمین ساختمان مورد نظر.

۴۶ – گام نهم؛ تکمیل نقشه در نظر گرفته شده و نشان دادن وظایف یک مترور و محاسبه مجدّد پی کنی و سنگ لاشه چینی.

۴۷ – گام دهم؛ روش های مختلف متره کردن و ترسیم نقشه شناژ ساختمان.

۴۸  – گام یازدهم؛ باز هم شرحی برای نوشتن متره ( روش متره شناژها).

۴۹ – گام دوازدهم؛ روش قالب بندی، بقشه جزئیّات پی، متره بتن وقالب شناژ، کرسی چینی آجری.

۵۰ – گام سیزدهم؛ دقّت در متره کردن؛ بخصوص آرماتور بندی.

۵۱ – گام چهاردهم؛ متره آرماتور بندی.

۵۲ – گام پانززدهم؛ دنباله متره آرماتور بندی، ریز متره آرماتور بندی، متره شن مخلوط کنار پی ها، جدول وزن میل گرد ها

۵۳ – گام  شانزدهم؛ روش تنظیم جدول آرماتور بندی و نقشه آرماتور بندی شناژ.

۵۴ – گام هفدهم؛ بحث در رابطه با فهرست بها.

۵۵ – گام هیجدهم؛ دقّت در متره کردن با توجّه به اجرای ساختمان.

۵۶ – گام نوزدهم؛ تسطیح و اب پاشی و کوبیدن کف و بلوکاژ آن.

۵۷ – جدول پیشنهاد اصلاح کلیّات و شرح فهرست بها.

۵۸ – گام بیستم؛ بتن کف، بتن پی دیوارهای ۱۱ سانتی، عایق و اندود کرسی چینی.

۵۹ – گام بیست و یکم؛ تهیبه صورت وضعیّت موقّت، خلاصه متره، صورت وضعیّت مالی، نمونه صورتجلسه و دستور کار.

۶۰ – گام بیست و دو؛ عایق کاری و شرحی برای آجرکاری دیوار.

۶۱ – گام بیست و سوم؛ تشریح نقشه، متره؛ اندود، عایق، توری زیر عایق و آجرکاری دیوارها.

۶۲ – گام بیست و چهارم؛ کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت(۱)

۶۳ – گام بیست و پنجم؛ کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت(۲) و شرح نواقص متره.

۶۴ – گام بیست و ششم؛ بتن ریزی شناژهای؛ قائم و زیر سقف. و شرحی در رابطه با مقدمّه فصل بتن در فهرست بها.

۶۵ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۶۶ – گام بیست و هفتم؛ توجّه به مقدمه در بتن ریزی و متره بتن شناژهای قائم وغیره.

۶۷ – گام بیست وهشتم؛ قالب بندی: بررسی مقدمه فصل و متره قالب بندی شناژهای قائم وغیره.

۶۸ – گام بیست و نهم؛ نماسازی آجری، با توضیح و متره آجرکاری نما.

۶۹ – گام سی ام؛ نماسازی سیمانی، مطالعه مقدمّه فصل، متره اندود سیمانی، سایبان بالای پنجره و سنگ پلاک کف پنجره.

۷۰ – گام سی و یکم؛ نماسازی با سنگ پلاک و مطالعه فصل مربوطه.

۷۱ – گام سی و دوم؛ کارهای فولادیو مطالعه دقیق فصل.

۷۲ – گام سی و سوم؛ شرح و محاسبه ستون فلزی.

۷۳ – گام سی و چهارم؛ انواع متره برآورد و روش تهیّه آن.

۷۴ – گام سی و پنجم؛ کارهای فلزّی: شرح و متره تیر ریزی نعل درگاهی ها و سقف.

۷۵ – تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، (فصل ۹)

۷۶ – گام سی و ششم؛ اسکلت فلزی راه پلّه و متره آن.

۷۷ – گام سی و هفتم؛ آجرکاری و طاق زنی و دوغاب ریزی و  توجّه به قیمت آنها.

۷۸ – گام سی و هشتم؛ نماسازی آجری و تغییرات نقشه.

۷۹ – گام سی و نهم؛ شیب بندی بام با بتن سبک و اندود سیمانی آن.

۸۰ – گام چهلم؛ اندود، عایق و کف خواب ناودان پشت بام.

۸۱ – گام چهل و یکّم؛ تهیّه صورت وضعیّت موقت شماره ۲ با خلاصه متره و مالی وخلاصه مالی.

۸۲ – گام چهل و دوّم؛ تهیّه صورت وضعیّت به صورت دستی و یا کامپیوتری.

۸۳ – گام چهل و سوّم؛ تهیبه تعدیل موقّت.

۸۴ – گام چهل و چهارم؛ تخریب و باز سازی در پروزه های در دست اجرا.

۸۵ – گام چهل و پنجم؛ دست انداز بام ودر پوش آن.

۸۶ – گام چهل و ششم؛ کف سازی بام، آسفالت و اب بندی بام.

۸۷ – نقشه های جزئیّات.

۸۸ – گام چهل و هفتم؛ متره در وپنجره فلزّی.

۸۹ – گام چهل و هشتم؛ متره شیشه در و پنجره فلزّی با پروفیل های توخالی.

۹۰ – گام چهل و نهم؛ محاسبه مقدار سیمان در بند کشی.

۹۱ – گام پنجاهم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۱)

۹۲ – گام پنجاه و یکّم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۲)

۹۳ – گام پنجاه و دوّم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۳)

۹۴ – گام پنجاه و سوّم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۴)

۹۵ – گام پنجاه و چهارم؛ هزینه بالاسری بخش سوّم.

۹۶ – گام پنجاه و پنجم؛هزینه بالاسری بخش چهارم.

۹۷ – گام پنجاه و ششم؛ هزینه بالاسری بخش پنجم.

۹۸ – گام پنجاه ه هفتم؛ طرز تهیّه آنالیز بها، قسمت ۵ .

۹۹- گام پنجاه و هشتم؛ طرز تهیّه آنالیز بها، قسمت ۶٫

۱۰۰ – گام پنجاه و نهم؛ متره قراردادهای زیر بنائی.

۱۰۱ – گام شصتم؛ هزینه بالاسری بخش ششم، قسمت ۱

۱۰۲ – گام شصت و یکم؛ هزینه بالاسری بخش ششم، قسمت ۲

۱۰۳ – گام شصت و دوّم؛ رسیدگی به صورت وضعیّت تعدیل

۱۰۳- گام شصت و سوّم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت اوّل

۱۰۴ – گام شصت و چهارم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت دوّم

۱۰۵ –گام شصت و پنجم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت سوّم

۱۰۶ – گام شصت و ششّم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت جهارم

۱۰۷ – گام شصت و هفتم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت پنجم

۱۰۸ – گام شصت و هشتم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت ششّم

سلام بر دوستانی که وب سایت کنکاشی در مهندسی عمران را مطالعه و پی گیری می نمایند. اکثر این دوستان با ارسال پیام های تشکّر باعث خوشحالی و شرمندگی من می شوند. متاسفانه فرصت نمی کنم به تک تک این دوستان خوبم جواب بدهم.

بدین وسیله از تمام دوستان عذر خواهی نموده و صمیمانه تشکّر مینمایم، و اطمینان می دهم که اگر فرصت جواب دادن را پیدا نمیکنم ولی از صمیم قلب از آنها متشکّرم. دوستان بدانند که با این کارشان انرژی فراوانی به من می بخشند.

خواهشی که از دوستان دارم این است که تا آنجا که می توانند استفاده از این سایت را به دیگران معرفّی و مراجعه و مطالعه آنرا توصیه نمایند. تا هرچه بیشتر این سایت مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد.

امید و تلاشم این است که ترویج علم و آگاهی در جامعه ما رواج بیشتری پیدا کند، و فرهنگِ یاد گرفتن و یاد دادن بیشتر رایج شود. و ما از آموختن دانسته های خود به دیگران نگران نشویم و از خدای نکرده زیرآب زدن ها و کنار گذاشته شدن ها نترسیم. روزی همه دست خدا است و خداوند هم کاملاً می داند چه طوری روزی بندگانش را فراهم نماید. از طرف دیگر مگر غیر از این است که به قول سعدی علیه الرّحمه «بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش زیک گوهرند»، پس اگر ما کمکی به همنوع خود بکنیم  به یک عضو دیگر خود کمک کرده ایم. یا اگر جای خود را به یک نفر دیگر دادیم چندان فرقی نمی کند چون عضو دیگری از ما در آن جایگاه قرار می گیرد. با این طرز تفکّر باید اطمینان داشت که ما خودمان جایگاه بهتری حداقلّ در پیشگاه خداوند پیدا می کنیم. در نتیجه با اطمینان کامل سعی کنیم بیشتر یاد بگیریم و بیشتر یاد بدهیم.

در این وبسایت من و همکارانم تلاشمان بر این است که تا آنجا که ممکن است نیازمندی های مهندسی عمران را فراهم نموده و دسترسی راحت به آن ها را هر چه بیشتر فراهم کنیم. مثلاً اگر گزینه دانلود فایل را انتخاب کنید بیشتر مواردی که مورد نیاز می شود در دسترس خواهد بود از قبیل: شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، مشخصّات فنّی عمومی رشته های مختلف، آنالیز بها ها، جداول وزن ها و وزن مخصوص ها (جداول اشتال )، شاخص تعدیل ها از سال ۱۳۸۲ به این طرف، علائم نقشه ها و فهرست بها های اخیر.

در ضمن دررابطه با مدیریّت پروژه، دفتر فنّی، متره برآورد، راه سازی، بحث های مفصّلی شده که امیدوارم مورد استفاده و برای یاد آوری مفید بوده باشد.ضمناً شرح وظایف مدیریّت برای بخش های مختلف تنظیم شده است. همین طور در رابطه با شهرسازی، معماری، مرمّت بناهای قدیمی نیز مطالبی مطرح گردیده است. اخیراً نیز آموزش گام به گام متره را شروع کرده ایم که امیدوارم مفید بوده باشد.

برای تنوّع در بخش خاطرات و مطالب عمومی هم، بحث هایی شده است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، ازقبیل: قدرت عمل کرد مغز، اعتماد به نفس و شناخت خویش( ما هم میدانیم و هم می توانیم)، چرا نماز می خوانم، و غیره که فکر می کنم ارزش مطالعه اش را داشته باشند.

به امید توفیق بیشتر همه انسان های خوب بخصوص دوستان عزیز اینجانب در این وب سایت.      مسعود مهذّب بلاغی

 

 

 

Aside

راهنمائی برای استفاده از سایت

  1. در قسمت تقسیم بندی نوشته ها روی موضوع مورد نظر خود کلیک می میکنیم.
  2.  مطالب و مقالات مربوط به آن موضوع باز میشود. با انتخاب مطب مورد نیاز در آن صفحه پس از مطالعه مقدمه آن در سمت راست پائین آن روی (Read more) کل مقاله باز می شود.
  3. پس از مطالعه مقاله انتهای مقاله با کلیک به فلش سمت راست مقاله قبلی باز می شود و با کلیک به فلش سمت چپ مقاله بعدی باز می شود.
  4. اگر نظری یا سؤالی در مورد مقاله بوده باشد می تو ان آن را در پائین صفحه در محل دیدگاه یا ایمیل وارد کرده وارسال نمود.
  5. اگر در مقالات باز شده موضوع مورد نظر موجود نبود در پائین صفحه سمت چپ با کلیک  روی ( Older posts) بقیه مقالات باز می شود. و با پی گیری این حالت دسترسی به مقاله مورد نظر میّسر می شود.
  6. اگر در نهایت  موضوع مورد نظر پیدا نشد از طریق دیدگاه یا ایمیل یا تلفن، موضوع مطرح می شود که به احتمال قوی جواب داده خواهد شد.
  7. درهمه جا کلماتی که به رنگ آبی می باشند، با کلیک روی آنها مقاله مربوط به کلمه باز می شود.
  8. در صفحه اوّل سایت با نوشتن موضوع مورد نیاز در قسمت جستجو و کلیک روی آن مطلب مورد نظر باز می شود.

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۸ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت ششم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک در قسمت های قبل روش اجرا و برنامه ریزی برای ۶ فعالیّت از کارهای اجرائی مطرح شد، و اینک فعالیّت شماره ۷ که مربوط به نماسازی خارجی ساختمان می باشد مورد بحث قرار می گیرد؛ فعالیّت ۷ : نماسازی خارجی ساختمان؛…

آموزش گام به گام متره بر آوردگام ۶۷ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت ۵

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار  نیک + کردار نیک = زندگی نیک فعالیّت ۴ : شناژ زیر سقف در گام ۶۵ آجرکاری دیوارها تا زیر شناژ زیر سقف را مطرح کردیم و اینک اجرای شناژ زیر سقف را مطالعه می نمائیم؛ برای قالب بندی می توانیم از قالب فلزّی و یا قالب چوبی استفاده…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام۶۶ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک اهمیّت تهیّه روش اجرا در قسمت دوّم تهیّه روش اجرای پروژه، سه فقره از فعالیّت ها را شرح داده و برنامه زمانبندی تفصیلی آن ها را هم ترسیم کردیم، از آنجائیکه که در تنظیم برنامه به مطالبی برخورد می کنیم که…

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۵ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی توأم با نوشتن روش اجرا در قسمت دوّم، برنامه زمانبندی کلّی را تعریف کرده و نمودار آن را نیز نشان دادیم، و اینک می پردازیم به نوشتن روش اجرا و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی؛ در مرحله اوّل…

آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۶۴ برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک. برنامه زمانبندی کلّی پروژژه؛ قسمت دوّم در  قسمت ۱ برنامه زمانبندی فعالیّت ها را به صورت کلّی تری تعریف کردیم، و اینک زمان اجرای هر فعالیّتی را بر اساس روش اجرا تعریف می کنیم؛ توضیح اینکه روش اجرا در برنامه زمانبندی…

آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۶۳؛برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه:قسمت اوّل

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک برنامه ریزی کلّی برای اجرای پروژه در اجرای هر پروژه خواه عمرانی باشد یا هر فعالیّت دیگر، قبل از شروع آن بهتر است دقیقاً مطالعه شده و برنامه ریزی نموده و بعداً به اجرا گذاشته شود. در پروژه های عمرانی هم…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره ۴۳۱۱، ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدّت پیمان، عملیّات موضوع…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۵ ماده ۴۹ تعلیق

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک ماده ۴۹٫ تعلیق الف) کارفرما می تواند در مدّت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حد اکثر سه ماه معلّق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدّت تعلیق،…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۴

با نام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک ادامه بررسی در باره شرایط عمومی پیمان را به شرح زیر پی می گیریم: ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان؛ خاتمه پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجّه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل…

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه ۴۳۱۱ بخش ۲۳

بانام و یاد خدا و برای خدا پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک دنباله مطالعه و بر رسی شرایط عمومی پیمان را پیرو مطالعات قبلی به شرح زیر ادامه می دهیم: در نقد مواد قبلی شرایط عمومی پیمان اکثراً کلیه شرح ماده را مطرح نمی کردم و فقط به پاراگرافهایی که به نظرم مورد اشکال…