برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار

اکثراً مهندسین مشاور قیمت پروژه را بر اساس فهرست بها تعیین می کنند وتوجه زیادی به قیمت روز ندارند.در صورتیکه فهرست بهای مورد استفاده مرتبط به همان سال باشد مشکل زیادی پیش نمی آید. ولی اگر در زمان قیمت گذاری پروژه فهرست بهای همان سال نباشد و مجبور شوند از فهرست بهای سال های قبل استفاده نمایند بایستی مقادیر با قیمت روز هم حساب کرده وضریب تطبیق آن رابر آورد کرده و آن ضریب را به صورت محرمانه نگه داری نمایند . تا در زمان گشودن اسناد مناقصه ضریب پیشنهادی پیما نکاران را با ضریب برآورد کرده خودشان مقایسه کرده و قیمت هر کدام از پیمانکاران که به آن ضریب نزدیکتر باشد پروژه را به آن پیمانکار واگذار نمایند.

ولی اکثراً پروژه را به پیمانکاری واگذار می کنند که پائین ترین قیمت را می دهد که این مسئله بزرگترین مشکل پروژه میگردد چون پیمانکاری که پایینترین قیمت را داده اگر قیمت نا معقولی بوده باشد مسلماً درزمان اجرا به مشکل بر خواهد خورد و برای فرار از آن مشکل به هر وسیله ای متو ّسل خواهد شد و از همین جا در گیریها با دستگاه نظارت شروع شده و باعث زمین گیر شدن پروژه می گردد. در نتیجه مدّت اجرای پروژه خیلی طولانی شده و به موقع به اتمام نمیرسد و کیفیت اجرای آن هم طبیعتاً پائین است و پروژه هرگز مسیر صحیح ومنطقی خودرا طی نخواهد کرد .

مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه
مسیر اجرای پروژه 1 : تعاریف؛ پروژه،عمران،پروژه های عمرانی،کار فرما،مجری
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *