توضیحی در باره روش تهیه متره

در زمان اجرای پروژه تیم متره و یا مترور پروژه بایستی دائم در جریان اجرای کار ها بوده باشد تا در مواردی که لازم است برای آن ها صورتجلسه تنظیم شود اقدام  نموده و صورتجلسه های مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب برساند.

تهیه متره برآورد به صورت دستی یا ماشینی: در گذشته که کامپیوتر نبود و طبیعتا متره به صورت دستی تهیه می گردید، اکثرا یک بار متره تهیه شده و بعد پاکنویس می گردید، بعد ها دستگاه کپی به بازار آمد که در آن زمان یک نسخه نوشته میشد و تعداد نسخه های دیگر کپی می گردید. بعد ها کامپیوتر رواج پیدا کرد که طبیعتا امروزه با کامپیوتر نوشته می شود. به این ترتیب که ریز متره را از روی نقشه ها به جای نوشتن روی کاغد در کامپیوتر وارد می کنند و کامپیوتر عملیات ضرب و تقسیم و جمع و تفریق را انجام می دهد، البته با توانایی هایی که تا امروز میسر گردیده نوشتن خلاصه متره و انتقال آن به سیستم مالی و تهیه مالی صورت وضعیت و خلاصه مالی صورت وضعیت را کامپیوتر انجام می دهد و در نتیجه کارهای متره برآورد به مقدار زیادی آسان تر گردیده است. اما با همه این موارد مترور بایستی همه مشخصه های تعریف شده – در مقاله مربوطه – را داشته باشد.

منظور از ریز متره محاسبه طول، سطح، حجم و وزن عملیات بر اساس نقشه ها می باشد.

منظور از خلاصه متره که از روی ریز متره تنظیم می گردد این است که یک آیتم در چند مرحله محاسبه می شود و آن چند مرحله در خلاصه متره یک جا جمع شده و به قسمت مالی صورت وضعیت منتقل می گردد.

مثلا آجر کاری در یک ساختمان ممکن است هم در پی سازی برای کرسی چینی آجر کار شده باشد و هم در دیوار چینی و هم در بام و یا در قسمت های مختلف ساختمان. در این صورت ریز متره آن نوع آجر کاری که مشابه هم می باشد، هر کدام در قسمت خودش متره گردیده و به خلاصه متره منتقل می گردد و جمع کل آن ها به صورت وضعیت مالی منتقل می شود که این حالت در روش متره کردن توضیح داده شده.

انواع متره برآورد
روش تهیه متره و برآورد
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “توضیحی در باره روش تهیه متره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *