شرایط عمومی پیمان ومتره برآورد

شرایط عمومی پیمان که جزء لاینفک قراردادها بوده ودر همه قراردادها اعمال می شود . دراجرا ، مدیریت ومتره برآوردکاربرد داشته وبایستی مورد توجه قرار بگیرد وبطور کلی عوامل فنی واجرائی پروژه بایستی آگاهی کامل به آنرا داشته باشند.

متروروتیم متره برآورد پروژه نیز باید آگاهی کامل به آنرا داشته ومواد آنرا کاملاً بشناسند تا بتوانندحقوق پیمانکاروکارفرمارا درتهیه صورت وضعیت ها مراعات بکنند.

مواد شرایط عمومی پیمان تقریباًمختصر ومفیدمی باشد ولی استفاده گسترده ازآنهابه عهده عوامل پروژه می باشد، توجه وعمل کردن به مفاد آن باعث روان وشاداب بودن پروژه گشته واختلاف نظرکمتری بین پیمانکارودستگاه نظارت پیش می آید.

امّادر مورد آگاهی تیم متره برآورد به شرایط عمومی پیمان: لازم است که این تیم باتوجه کامل به مواد شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمان هزینه های انجام شده را در صورت وضعیت ها محاسبه نمایند. به طور مثال اگر پروژه کارکرد شبانه داشته باشد با توجه به ماده بیست وپنج شرایط عمومی پییمان آن رابرآورد کرده ودر صورت وضعیت ها منظور نماید. همین طور درسایر موارد نیزآگاهی وتوجه به شرایط عمومی پیمان خیلی مهم می باشد.

شرایط عمومی پیمان
متره برآورد در راه سازی - مقدمه
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “شرایط عمومی پیمان ومتره برآورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *