مسعود مهذب بلاغی

اینجانب مسعود مهذب بلاغی با پیش از پنجاه سال فعالیت در پروژه‌های عمرانی: ساختمان سازی از قبیل ساختمان‌های آجری- بتنی- اسکلت فلزی – برج و غیره، راه سازی: راه‌های معمولی- اتوبان- و غیره، ساحل سازی- تطیح اراضی و آبیاری- نقشه‌برداری- متره برآورد و در موقعیت‌های معاون کارگاه- رئیس کارگاه- مدیر پروژه- مدیرعامل شرکت- نظارت- سرپرستی دفتر فنی به صورت پیمانی و داشتن دفتر متره و برآورده و فعالیت کاری توأم با یادگیری یاددادن داشتم.

من در دفتر متره و برآورد خودم که حکم یک آموزشگاه خود یادگیری را داشت افراد زیادی را پرورش دادم که بعدها شخصیت‌های علمی و فنی برجسته‌ای شدند و در جامعه در حال فعالیت می‌باشند. در مورد آموزش دادن بر این عقیده بودم که هر چه می‌دانم به دیگران یاد بدهم و با یاد گرفتن خودم هرگز اجازه ندهم که دیگران بیشتر از من بدانند و به این دلیل دائم در حال مطالعه بوده و هستم و بدون استثنا در تمام زمان‌ها چند جلد کتاب را در حال مطالعه داشته‌ام و دارم (البته مطالعاتم تنها درباره عمران نبوده بلکه در مسیرهای دیگر از قبیل شناخت خود و انسان از نظر آناتومی و فیزیولوژیکی و روحی و روانی و کوانتومی و همچنین مطالعاتی در قرآن و سایر موارد بوده و هست).

من در دوران زندگی دنبال پست و مقام و پول نبودم و فقط دوست داشتم راه زندگی کردن را یاد بگیرم و زندگی بکنم و هدفم را که یادگیری و یاددادن و انجام دادن کارهای مثبت می‌باشد ادامه دهم که حالا هم با راه اندازی این وب سایت همین کار را دارم ادامه می‌دهم.

امیدوارم اساتیدی که به این سایت مراجعه می‌فرمایند در صورت مشاهده اشتباهی لطف فرموده بنده را در جریان بگذارند. متشکرم.