ارزش پیمانکار ساختمانی ( ۲ ) – پیمانکاری نه واسطه گی

در رابطه با ارزش پیمانکار ساختمانی مطرح شد که با توجّه به اینکه پیمانکار ساختمانی سازنده پیکر جامعه می باشد لذا خیلی ارزشمند بوده و بایستی در حفظ و ارتقاء کیفیت آن نهایت دقّت وکوشش انجام پذیرد . منتهی منظور از پیمانکار شخصیّت حقیقی یا حقوقی می باشد که پروژه ای را کنترات نموده و با نهایت دقّت ودلسوزی به نحو احسن و با احساس مسئولیّت تمام اجرا نماید، نه اینکه پروژه ای را کنترات نموده و پورسانتی گرفته وآن را به دیگری واگذار نماید و ترتیبی هم بدهد که پول صورت وضعیت ها را خود گرفته و پس از کلّی بازی کردن با آن پول قسمتی از آن پول را به طور تدریجی به پیمانکاردست دوم بدهد و بدینوسیله توان اجرائی پروژه را به حد اقل برساند! و از آن بد تر اینکه پیمانکار دست دوّم هم کار را باگرفتن پور سانتی به یک پیمانکار دیگر واگذار نماید و همین طور ادامه ماجرا…! که در این حالت مسلّم است که پیمانکار آخری که احتمالاً از زور بیکاری و ناچاری آن پروژه را گرفته است در اجرای آن با مشکلات زیادی مواجه شده و ناچاراً از کیفیّت و کمیّت پروژه می کاهد و اجرای آن هم مدّتها به طول می انجامد .

در این حالت وظیفه دستگاه نظارت ومهندسین مشاور و کارفرما می باشد که جلو چنین فجایعی را که اتفّاق می افتد بگیرند. درست است که پیمانکار اوّلی با پنهان کاری واعمال نفوذ جلو این مسئله را می گیرد ولی اگر پروژه برای اجرا شدن تعریف شده باشد باید به هر قیمتی که شده با این موضوع برخورد نمایند.

البتّه در این مورد قانون هم با این کار شدیداً مخالفت می نماید. بر اساس ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان هیچ پیمانکاری حقّ واگذاری کلّ پروژه رابه پیمانکار دست دوم ندارد.

ارزش پیمانکاران ساختمانی در جامعه
فضای سبز ودرختکاری در پروژه ها ی عمرانی
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “ارزش پیمانکار ساختمانی ( ۲ ) – پیمانکاری نه واسطه گی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *