بستر سازی راه و کمپاکشن آن (کوبیدگی)

باتوجه به اینکه بستر راه پایه راه بوده ولازم است که از استحکام لازم برخوردار باشد، لذا به کوبیدگی آن بایستی توجه خاصی بشود.باتوجه به نوع خاک بستر وآزمایش سختی آن آماده برای خاکریزی یاروسازی بشود .در مواردی که نوع خاک آن سست باشد در صورت امکان باشخم زنی واختلاط مصالح مرغوب وآبپاشی وکوبیدن بایستی آن را تقویت کرد ، در بعضی موارد استثنائی ممکن است لازم باشد که خاک آ نرا به کلی عوض کرد ازقبییل وجود خاکروبه واشغال وغیره.
در بسترسازی باید توجه کرد در مواردی که زمین طبیعی پروفیل عرضی جاده به حالت گود وشیبدار باشد بایستی به سیستم کوبیدن بستر دقت کرد به طوریکه مشخص است زمین باشیب زیادرا هر قدر هم که به کوبیم به نتیجه نمی رسیم زیرا نیروی وارده از غلطک به جای فشرده کردن آ ن ، خاک را به سرازیری میراند در نتیجه هرچه بکوبیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم ، در این موارد اول باید کف گودرا تسطیح کرده وکاملاً بکوبیم وپس از یک قشر خاکریزی طرفین گودرا به مقدار لازم خاکبرداری نموده وتواءم باخاکریزی کاملاًآب پاشی کرده وبکوبیم ، بعداً قشر بعدی را ریخته وهمین حالت را ادامه بدهیم تا به سطح مطلوب برسیم.مانند کروکی زیر:البته این موارد بایستی در تهیه پروفیل های عرضی در نظر گرفته شده وهزینه اضافی اجرای این حالت هم به پیمانکار پرداخت گردد.مثلاً برداشتن خاکهای محل شیبها با توجه به مقدار کم آنها وهزینه زیادی که برمی دارد آن مقدار خاکبرداری در آیتم خاکبرداری با دست پرداخت شود ویا قیمت جدید مناسبی به این نوع کارها منظور شود .

بستر سازی وکمپاکشن آن (کوبیدگی)

ارزش یابی مصالح موجود در بستر راه وخاکبرداری ها
خاکریزی و بسترسازی راه و کمپاکشن و آزمایشات آن
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “بستر سازی راه و کمپاکشن آن (کوبیدگی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *