خیابان سازی و جدول بندی در شهرسازی

باتوجه به اینکه خیابان های هر شهری نمودی از فرهنگ جامعه آن شهر میباشد لذا اصولی وفنّی بودن آنها خیلی مهّم است .یعنی داشتن روسازی خوب بدون چاله وچوله و دست انداز وبدون ترک خوردگی و داشتن شیب یکنواخت وجدول بندی زیبا وتمیز. برای رسیدن به این مطلب لازم است بسترسازی وزیر سازی وروسازی آ ن طبق اصول فنّی وبادقّت کامل اجرا گردد.که این موارد در بحث راه سازی به طورنسبتاً جامع تری مطرح شداه است.

جدول بندی : پس از اجرای زیر سازی ورسیدن به بستر روسازی(ساب گرید) نوبت به جدول بندی وآبروسازی میرسد که این مرحله هم ازمراحل مهّم می باشد واین مرحله دقّت وتوجّه زیادی می طلبد

خیابان ها به طور کلّی برای هدایت آب های سطحی ازقبیل آب باران وآب شست و شوی خیابان وغیره اصولاً باچند نوع شیب عرضی ساخنه میشوند :

۱-خیابان با عرض کمتر که دراین حالت خیابان هائی که شیب طولی آن ها زیاد باشد وطول خیابان کم باشد در این حالت آ بها به طور طبیعی به پائین شیب هدایت می شوند در لذا پروفیل عرضی خیابان به صورت افقی یعنی به صورت تراز اجرا شده وطرفین آن هم فقط جدول خالی اجرا می گردد. مانند کروکی ۱

خیابان سازی و جدول بندی - 1

۲-خیابان باعرض کمتر وپروفیل طولی افقی ویا طول زیاد .که در این حالت شیب عرضی خیابان یکطرفه درنظر گرفته شده و در سمت بالای شیب جدول خالی و پائین آن کانیوو یا جوی اجرا می گردد . مانند کروکی ۲

jadval02

درصورتیکه خیابان با عرض بیشترباشد پروفیل عرضی آن باشیب دوطرفه درنظر گرفته می شود (به اصطلاح گرده ماهی )و دوطرف آن جوی یا کانیوواجرا می گردد .مانند کروکی ۳

jadval03

درمورد نوع جدول مواردی هست که اگر درنظر گرفته شود بهتر میباشد:

۱-سمت خیابان جدول کاملاً به صورت مایل ساخته شود به دلیل اینکه مصالح روسازی از قبیل بیس وساب بیس وآسفالت درکنار جدول راحت کوبیده شود وموقع کوبیدن نیزغلطک به جدول برخورد نکند. دوم بعد از اتمام کار ماشین های سواری که به جدول نزدیک می شوند لاستیک آنها باجدول تماس حاصل نکرده وسابیده نشوند.

از آنجائی که کوبیده شدن کامل مصالح روسازی درکنار جدول ازنظر عایق بندی جاده حائز اهمیت می باشد لذا درصورتیکه آن سمت جدول شیب دار باشد براحتی کوبیده می شود. ولی در صورت قائم بودن جدول این قسمت خوب کوبیده نشده وبه مرورزمان آسفالت آن قسمت ازبین رفته ودرزمستان ها بارسوخ آب به زیر آسفالت ویخ زدگی باعث از بین رفتن آن قسمت آسفالت شده و در خیلی موارد هم باعث ترک خوردگی آسفالت می گردد.

۲-قسمت بالای جدول که امروزه افقی وصاف وزاویه دارساخته می شود به صورت قوسی ساخته شود تا در صورت برخورد کسی ویاچیزی به گوشه جدول آسیب نبیند.

شهرسازی ومواردی درباره آن
شهر آرزوها
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “خیابان سازی و جدول بندی در شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *