ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن. بخش دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

محاسبه هزینه بالاسری:

محاسبه هزینه بالاسری را اصولاً پیمانکاران با تعیین درصدی برای هر کدام از هزینه ها معیّن میکنند که این درصد ها هم اکثراً به صورت سر انگشتی محاسبه می شود، به دلیل این که اکثراً این ضرایب و درصد های آن موقع شرکت در یک مناقصه مطرح می شود.

از آنجاییکه در زمان برآورد های مناقصه  اکثراً وقت محدود می باشد، فرصت محاسبه دقیق آن میسّر نمی شود، یا اینکه اغلب ضرورتی احساس نمی کنند. در صورتی که اگر کمی توجّه کنیم می بینیم که سر نوشت هر پروژه به هزینه های بالاسری آن وابسته است.

برای این که محاسبه ضریب بالاسری به صورت منطقی نشان داده شود به یکی از بهترین دوستانم که داماد خواهرم و همکارم درگذشته ها بودند یعنی آقای مهندس شعبان یوسفیان که اینک خودشان شرکتی دارند و فعّالیّت میکنند، و کارهایشان را روی اصول و منطق انجام میدهند تمّاس گرفته و از ایشان خواستم که محاسبه ضریب بالاسری یکی از پروژه هایشان را برایم بفرستند، تا از آن در این مقاله استفاده بکنم ، ایشان هم لطف کرده و جداول زیر را ارسال کردند. ( که با تشکّر از ایشان جداول ارسالی ایشان درج میگردد). البتّه باید توجّه کرد، که این جداول خاصّ پروژه مربوطه بوده و فقط به عنوان نمونه مطرح می گردد، یعنی هزینه بالا سری برای هر پروژه بایستی جداگانه تنظیم شود.

به طور مثال ممکن است در زمانی شرکت (پیمانکار) فقط یک کار داشته باشد، در این حالت هزینه دفتر مرکزی کلّاً از آن کار تأمین می شود، زمانی هم ممکن است شرکت چندین کار داشته باشد  که درآن حالت مسلّماً سهم هر پروژه به نسبت کمتر می شود. همینطور هزینه مستمرّ کارگاه برای هر پروژه متفاوت بوده و به نسبت تعریف چارت کارگاهی معیّن میشود. ممکن است دریک پروژه نیاز به وجود مدیر پروژه ، رئیس کارگاه ، معاون کارگاه و تعدادی مهندسین اجرا لازم باشد، ولی در یک پروژه دیگر فقط رئیس کارگاه و یک مهندس اجرا کافی بوده باشد ، که در این دو حالت هزینه ها متفاوت می گردد. که در آینده باز هم در این زمیته بحث خواهیم داشت. انشاءالله.

محاسبه ضريب بالاسري
رديف شرح محاسبات ضريب تاثير
۱-۳ هزينه بالاسری عمومی جدول پيوست ۰٫۹۵%
۲-۳ هزينه بالاسری کار جدول پيوست ۲٫۰۶%
۳-۲-۳ هزينه ماليات پروژه _ ۲٫۰۰%
۴-۲-۳ هزينه صندوق کارآموزی _ ۰٫۰۰%
۵-۲-۳ هزينه سود پيمانکار _ ۶٫۰۰%
۶-۲-۳ هزينه مستمر کارگاه جدول پيوست ۱۰٫۶۶%
۷-۳ هزينه بيمه پروژه _ ۱٫۶۰%
۸-۳ احتمالات و ريسک _ ۰٫۰۰%
جمع ۲۳٫۲۷
ضريب قابل اعمال ۱٫۳۰

 

جدول ۳-۱ : هزينه بالاسری عمومی
مبلغ پروژه : نوزده ميليارد ريال مدت پروژه : چهارده ماه محل اجراء : شمتيغ
قيمت كل قيمت واحد مقدار واحد مشخصه شرح رديف ۱۴
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه مديرعامل مديريت شرکت ۱-۱ ۳٫۵
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه مهندس دفتر فنی مرکزی ۱-۱ ۳٫۵
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه کارشناس امور مالی و اداری ۱-۱ ۳٫۵
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه ديپلم تدارکات و خدمات ۱-۱ ۳٫۵
۱۹۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰٫۲۳*۰٫۷۰ ريال جمع رديفهای ۱-۱ هزينه بيمه کارکنان دفتر مرکزی ۲-۱ ۰٫۱۶۱
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴x2x30x10 ليتر سوخت هزينه وسايل نقليه دفتر مرکزی ۳-۱ ۸۴۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه اجاره سرمايه گذاری يا اجاره محل دفتر ۴-۱ ۳٫۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه نگهداری دفتر مرکزی ۵-۱ ۳٫۵
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه استهلاک وسايل دفتری دفتر مرکزی ۶-۱ ۳٫۵
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه آب ، برق و سوخت دفتر مرکزی ۷-۱ ۳٫۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه مخابرات و پست دفتر مرکزی ۸-۱ ۳٫۵
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه پذيرايی و آبدارخانه دفتر مرکزی ۹-۱ ۳٫۵
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه لوازم التحرير و ملزومات دفتر مرکزی ۱۰-۱ ۳٫۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی ۱۱-۱ ۳٫۵
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 تعداد _ هزينه تهيه اسناد برای شرکت در مناقصه ۱۲-۱ ۳٫۵
۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 تعداد _ هزينه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱۳-۱ ۳٫۵
۸,۷۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه های حقوقی و قضائی ، نشريات ، عضويت در مجامع و مانند آنها ۱۴-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۵۸۳,۳۳۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی ۱۵-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۲۹,۱۶۶,۶۶۷ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه سرمايه گذاری يا اجاره و نگهداری و بهره برداری انبار مرکزی ۱۶-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۱۴,۵۸۳,۳۳۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه دستگاهها و تجهيزات رايانه ای دفتر مرکزی ۱۷-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۱۴,۵۸۳,۳۳۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه آموزش و تحقيقات ۱۸-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۰
۱,۸۰۶,۲۵۶,۶۶۷ جمع هزینه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پروژه
۰٫۰۱۰ نسبت مبلغ بالاسری عمومی به مبلغ پروژه
توضيح : فرض بر اين است که شرکتها همزمان ۴ پروژه فعال دارند و ۲۵% هزينه های دفتر مرکزی برای هر پروژه لحاظ می شود .

جدول ۳-۲ : هزينه بالاسری کار
مبلغ پروژه : يکصد و نود ميليارد ريال مدت پروژه : چهارده ماه محل اجراء : شمتيغ مبلغ مدت
هزينه متناظر مبلغ قرارداد محاسبات واحد شرح رديف ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۷۶,۶۶۶,۶۶۷ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۱۰*۰٫۲۲)*(۱۴/۱۲) ریال هزينه تنخواه در گردش پيمانکار (ماشین آلات و ابزار کار) ۱-۱-۲ ۰٫۰۲۵۶۶۶۶۶۶۷ ۱۴
۲,۴۳۸,۳۳۳,۳۳۳ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۱۰*۰٫۲۲/۲)*(۱۴/۱۲) ریال کاهش ارزش سپرده حسن انجام کار نزد کارفرما ۲-۱-۲ ۰٫۰۱۲۸۳۳۳۳۳۳ ۱۴
۲۴۳,۸۳۳,۳۳۳ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۵*۰٫۱۰*۰٫۲۲)*(۲۴/۱۲) ریال کاهش ارزش سپرده ضمانتنامه انجام تعهدات ۱-۲-۲ ۰٫۰۰۱۳ ۱۴
۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰٫۰۵*۰٫۹۰*۱٫۲۰*۰٫۰۰۳ ریال هزينه سفته ضمانتنامه انجام تعهدات ۱-۲-۲ ۰٫۰۰۰۲ ۱۴
۲۲۱,۶۶۶,۶۶۷ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۵*۰٫۰۲)*(۲۴/۱۲) ریال کارمزد ضمانتنامه انجام تعهدات ۱-۲-۲ ۰٫۰۰۱۲ ۱۴
۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ریال هزينه ضمانتنامه پيش پرداخت ۲-۲-۲ ۰٫۰۰۰۰ ۱۴
۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ریال هزينه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار ۳-۲-۲ ۰٫۰۰۰۰ ۱۴
۷,۸۱۱,۲۸۰,۰۰۰ جمع هزينه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پروژه
۰٫۰۲۱ نسبت مبلغ بالاسری کار به مبلغ پروژه

جدول ۳-۲ – ۶ : هزينه هاي مستمر کارگاه
مبلغ پروژه : هفت ميليارد ريال مدت پروژه : بيست ماه محل اجراء : خرمشهر ماه نفر
قيمت كل قيمت واحد مقدار واحد مشخصه شرح رديف ۱۴
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مهندس ارشد مدير پروژه ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مهندس رئيس كارگاه ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۴ ماه مهندس مهندسين اجرايي كارگاه ۱-۶-۲ ۵۶ ۴
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۴ ماه تكنسين تكنسين و معمار اجرايي ۱-۶-۲ ۵۶ ۴
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه تكنسين اكيپ نقشه‏برداري ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مهندس مسئـول دفتر فني ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه تكنسين مسئـول كنترل پروژه ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه مهندس و

تكنسين

عوامل دفتر فني و كنترل پروژه ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه ليسانس امورمالي و اداري ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه ليسانس (HSE) مسئول ايمنی ، بهداشت و محيط زيست ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه انباردار مسئـول انبار ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارمند عوامل انبار ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه راننده عوامل تداركات ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه آشپز مسئـول كانتين ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۳ ماه كمك عوامل كانتين ۱-۶-۲ ۴۲ ۳
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارگر فني اكيپ فني نگهداري كارگاه ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱۰ ماه نگهبان اكيپ نگهباني و محافظت كارگاه ۱-۶-۲ ۱۴۰ ۱۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارگر عوامل خدماتي دفاتر، كمپ و غيره پيمانكار ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارگر عوامل خدماتي كارفرما، مشاور و آزمايشگاه ۲-۶-۲ ۲۸ ۲
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱۲ نفر ماه بليط و غيره هزينه سفر مديران و كاركنان دفتر مركزي بكارگاه ۳-۶-۲ ۱۶۸ ۱۲
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه فتوكپي هزينه تهيه نسخه‏هاي اضافي اسناد و مدارك ۴-۶-۲ ۱۴ ۱
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴x25x43 نفر روز غذا هزينه غذا کارکنان و کامندان پيمانكار ۵-۶-۲ ۱۵۰۵۰ ۴۳
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲۶ روز مخلفات هزينه پذيرايی کارگاه ۶-۶-۲ ۳۶۴ ۲۶
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مکالمات و …. هزينه پست ، مخابرات و ارتباطات ۷-۶-۲ ۱۴ ۱
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴x26x1 دستگاه روز اجاره وانت هزينه تامين وسيله نقليه برای تدارکات کارگاه ۸-۶-۲ ۳۶۴ ۱
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ دستگاه اتومبيل هزينه تامين وسيله نقليه مسئولين كارگاه ۸-۶-۲ ۲ ۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه تکثير هزينه فتوکپی ، چاپ ، لوازم الترير و ملزومات ۹-۶-۲ ۱۴ ۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع خريد خدمات هزينه آزمايش های پيمانکار ۱۰-۶-۲ ۱ ۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه خدمات (HSE) هزينه مربوط به ايمنی ، بهداشت و محيط زيست ۱۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع عكس و فيلم هزينه تهيه عكس و فيلم ۱-۷-۲ ۱ ۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع چاپ و تکثير هزينه تهيه نقشه‏هاي كارگاهي (Shop Drawings) ۲-۷-۲ ۱ ۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع چاپ و تکثير هزينه تهيه نقشه‏هاي عين‏ساخت (As Built Drawings) ۳-۷-۲ ۱ ۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه چاپ و تکثير هزينه برنامه ريزی و کنترل پروژه ۴-۷-۲ ۱۴ ۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ ماه خدمات هزينه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحويل موقت ۵-۷-۲ ۲ ۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ مقطوع پذيرايی هزينه‏هاي مربوط به امور تحويل موقت و تحويل قطعي ۶-۷-۲ ۲ ۲
۲۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ جمع هزينه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پروژه
۰٫۱۰۷ نسبت مبلغ مستمر کارگاه به مبلغ پروژه
دفتر فنّی : ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها بخش اوّل
انواع خطّ ها وعلائم مورد استفاده درنقشه های عمران
Facebooktwitterlinkedinmail

  42 comments for “ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن. بخش دوّم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *