ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن. بخش دوّم

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

محاسبه هزینه بالاسری:

محاسبه هزینه بالاسری را اصولاً پیمانکاران با تعیین درصدی برای هر کدام از هزینه ها معیّن میکنند که این درصد ها هم اکثراً به صورت سر انگشتی محاسبه می شود، به دلیل این که اکثراً این ضرایب و درصد های آن موقع شرکت در یک مناقصه مطرح می شود.

از آنجاییکه در زمان برآورد های مناقصه  اکثراً وقت محدود می باشد، فرصت محاسبه دقیق آن میسّر نمی شود، یا اینکه اغلب ضرورتی احساس نمی کنند. در صورتی که اگر کمی توجّه کنیم می بینیم که سر نوشت هر پروژه به هزینه های بالاسری آن وابسته است.

برای این که محاسبه ضریب بالاسری به صورت منطقی نشان داده شود به یکی از بهترین دوستانم که داماد خواهرم و همکارم درگذشته ها بودند یعنی آقای مهندس شعبان یوسفیان که اینک خودشان شرکتی دارند و فعّالیّت میکنند، و کارهایشان را روی اصول و منطق انجام میدهند تمّاس گرفته و از ایشان خواستم که محاسبه ضریب بالاسری یکی از پروژه هایشان را برایم بفرستند، تا از آن در این مقاله استفاده بکنم ، ایشان هم لطف کرده و جداول زیر را ارسال کردند. ( که با تشکّر از ایشان جداول ارسالی ایشان درج میگردد). البتّه باید توجّه کرد، که این جداول خاصّ پروژه مربوطه بوده و فقط به عنوان نمونه مطرح می گردد، یعنی هزینه بالا سری برای هر پروژه بایستی جداگانه تنظیم شود.

به طور مثال ممکن است در زمانی شرکت (پیمانکار) فقط یک کار داشته باشد، در این حالت هزینه دفتر مرکزی کلّاً از آن کار تأمین می شود، زمانی هم ممکن است شرکت چندین کار داشته باشد  که درآن حالت مسلّماً سهم هر پروژه به نسبت کمتر می شود. همینطور هزینه مستمرّ کارگاه برای هر پروژه متفاوت بوده و به نسبت تعریف چارت کارگاهی معیّن میشود. ممکن است دریک پروژه نیاز به وجود مدیر پروژه ، رئیس کارگاه ، معاون کارگاه و تعدادی مهندسین اجرا لازم باشد، ولی در یک پروژه دیگر فقط رئیس کارگاه و یک مهندس اجرا کافی بوده باشد ، که در این دو حالت هزینه ها متفاوت می گردد. که در آینده باز هم در این زمیته بحث خواهیم داشت. انشاءالله.

محاسبه ضريب بالاسري
رديف شرح محاسبات ضريب تاثير
۱-۳ هزينه بالاسری عمومی جدول پيوست ۰٫۹۵%
۲-۳ هزينه بالاسری کار جدول پيوست ۲٫۰۶%
۳-۲-۳ هزينه ماليات پروژه _ ۲٫۰۰%
۴-۲-۳ هزينه صندوق کارآموزی _ ۰٫۰۰%
۵-۲-۳ هزينه سود پيمانکار _ ۶٫۰۰%
۶-۲-۳ هزينه مستمر کارگاه جدول پيوست ۱۰٫۶۶%
۷-۳ هزينه بيمه پروژه _ ۱٫۶۰%
۸-۳ احتمالات و ريسک _ ۰٫۰۰%
جمع ۲۳٫۲۷
ضريب قابل اعمال ۱٫۳۰

 

جدول ۳-۱ : هزينه بالاسری عمومی
مبلغ پروژه : نوزده ميليارد ريال مدت پروژه : چهارده ماه محل اجراء : شمتيغ
قيمت كل قيمت واحد مقدار واحد مشخصه شرح رديف ۱۴
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه مديرعامل مديريت شرکت ۱-۱ ۳٫۵
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه مهندس دفتر فنی مرکزی ۱-۱ ۳٫۵
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه کارشناس امور مالی و اداری ۱-۱ ۳٫۵
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه ديپلم تدارکات و خدمات ۱-۱ ۳٫۵
۱۹۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰٫۲۳*۰٫۷۰ ريال جمع رديفهای ۱-۱ هزينه بيمه کارکنان دفتر مرکزی ۲-۱ ۰٫۱۶۱
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴x2x30x10 ليتر سوخت هزينه وسايل نقليه دفتر مرکزی ۳-۱ ۸۴۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه اجاره سرمايه گذاری يا اجاره محل دفتر ۴-۱ ۳٫۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه نگهداری دفتر مرکزی ۵-۱ ۳٫۵
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه استهلاک وسايل دفتری دفتر مرکزی ۶-۱ ۳٫۵
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه آب ، برق و سوخت دفتر مرکزی ۷-۱ ۳٫۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه مخابرات و پست دفتر مرکزی ۸-۱ ۳٫۵
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه پذيرايی و آبدارخانه دفتر مرکزی ۹-۱ ۳٫۵
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه لوازم التحرير و ملزومات دفتر مرکزی ۱۰-۱ ۳٫۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 ماه _ هزينه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی ۱۱-۱ ۳٫۵
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 تعداد _ هزينه تهيه اسناد برای شرکت در مناقصه ۱۲-۱ ۳٫۵
۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25 تعداد _ هزينه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱۳-۱ ۳٫۵
۸,۷۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه های حقوقی و قضائی ، نشريات ، عضويت در مجامع و مانند آنها ۱۴-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۵۸۳,۳۳۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی ۱۵-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۲۹,۱۶۶,۶۶۷ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه سرمايه گذاری يا اجاره و نگهداری و بهره برداری انبار مرکزی ۱۶-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۱۴,۵۸۳,۳۳۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه دستگاهها و تجهيزات رايانه ای دفتر مرکزی ۱۷-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۱۴,۵۸۳,۳۳۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ x 0.25/12 سال _ هزينه آموزش و تحقيقات ۱۸-۱ ۰٫۲۹۱۶۶۶۶۶۶۷
۰
۱,۸۰۶,۲۵۶,۶۶۷ جمع هزینه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پروژه
۰٫۰۱۰ نسبت مبلغ بالاسری عمومی به مبلغ پروژه
توضيح : فرض بر اين است که شرکتها همزمان ۴ پروژه فعال دارند و ۲۵% هزينه های دفتر مرکزی برای هر پروژه لحاظ می شود .

جدول ۳-۲ : هزينه بالاسری کار
مبلغ پروژه : يکصد و نود ميليارد ريال مدت پروژه : چهارده ماه محل اجراء : شمتيغ مبلغ مدت
هزينه متناظر مبلغ قرارداد محاسبات واحد شرح رديف ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۷۶,۶۶۶,۶۶۷ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۱۰*۰٫۲۲)*(۱۴/۱۲) ریال هزينه تنخواه در گردش پيمانکار (ماشین آلات و ابزار کار) ۱-۱-۲ ۰٫۰۲۵۶۶۶۶۶۶۷ ۱۴
۲,۴۳۸,۳۳۳,۳۳۳ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۱۰*۰٫۲۲/۲)*(۱۴/۱۲) ریال کاهش ارزش سپرده حسن انجام کار نزد کارفرما ۲-۱-۲ ۰٫۰۱۲۸۳۳۳۳۳۳ ۱۴
۲۴۳,۸۳۳,۳۳۳ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۵*۰٫۱۰*۰٫۲۲)*(۲۴/۱۲) ریال کاهش ارزش سپرده ضمانتنامه انجام تعهدات ۱-۲-۲ ۰٫۰۰۱۳ ۱۴
۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰٫۰۵*۰٫۹۰*۱٫۲۰*۰٫۰۰۳ ریال هزينه سفته ضمانتنامه انجام تعهدات ۱-۲-۲ ۰٫۰۰۰۲ ۱۴
۲۲۱,۶۶۶,۶۶۷ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۵*۰٫۰۲)*(۲۴/۱۲) ریال کارمزد ضمانتنامه انجام تعهدات ۱-۲-۲ ۰٫۰۰۱۲ ۱۴
۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ریال هزينه ضمانتنامه پيش پرداخت ۲-۲-۲ ۰٫۰۰۰۰ ۱۴
۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ریال هزينه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار ۳-۲-۲ ۰٫۰۰۰۰ ۱۴
۷,۸۱۱,۲۸۰,۰۰۰ جمع هزينه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پروژه
۰٫۰۲۱ نسبت مبلغ بالاسری کار به مبلغ پروژه

جدول ۳-۲ – ۶ : هزينه هاي مستمر کارگاه
مبلغ پروژه : هفت ميليارد ريال مدت پروژه : بيست ماه محل اجراء : خرمشهر ماه نفر
قيمت كل قيمت واحد مقدار واحد مشخصه شرح رديف ۱۴
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مهندس ارشد مدير پروژه ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مهندس رئيس كارگاه ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۴ ماه مهندس مهندسين اجرايي كارگاه ۱-۶-۲ ۵۶ ۴
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۴ ماه تكنسين تكنسين و معمار اجرايي ۱-۶-۲ ۵۶ ۴
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه تكنسين اكيپ نقشه‏برداري ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مهندس مسئـول دفتر فني ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه تكنسين مسئـول كنترل پروژه ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه مهندس و

تكنسين

عوامل دفتر فني و كنترل پروژه ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه ليسانس امورمالي و اداري ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه ليسانس (HSE) مسئول ايمنی ، بهداشت و محيط زيست ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه انباردار مسئـول انبار ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارمند عوامل انبار ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه راننده عوامل تداركات ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه آشپز مسئـول كانتين ۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۳ ماه كمك عوامل كانتين ۱-۶-۲ ۴۲ ۳
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارگر فني اكيپ فني نگهداري كارگاه ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱۰ ماه نگهبان اكيپ نگهباني و محافظت كارگاه ۱-۶-۲ ۱۴۰ ۱۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارگر عوامل خدماتي دفاتر، كمپ و غيره پيمانكار ۱-۶-۲ ۲۸ ۲
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲ ماه كارگر عوامل خدماتي كارفرما، مشاور و آزمايشگاه ۲-۶-۲ ۲۸ ۲
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱۲ نفر ماه بليط و غيره هزينه سفر مديران و كاركنان دفتر مركزي بكارگاه ۳-۶-۲ ۱۶۸ ۱۲
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه فتوكپي هزينه تهيه نسخه‏هاي اضافي اسناد و مدارك ۴-۶-۲ ۱۴ ۱
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴x25x43 نفر روز غذا هزينه غذا کارکنان و کامندان پيمانكار ۵-۶-۲ ۱۵۰۵۰ ۴۳
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۲۶ روز مخلفات هزينه پذيرايی کارگاه ۶-۶-۲ ۳۶۴ ۲۶
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه مکالمات و …. هزينه پست ، مخابرات و ارتباطات ۷-۶-۲ ۱۴ ۱
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴x26x1 دستگاه روز اجاره وانت هزينه تامين وسيله نقليه برای تدارکات کارگاه ۸-۶-۲ ۳۶۴ ۱
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ دستگاه اتومبيل هزينه تامين وسيله نقليه مسئولين كارگاه ۸-۶-۲ ۲ ۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه تکثير هزينه فتوکپی ، چاپ ، لوازم الترير و ملزومات ۹-۶-۲ ۱۴ ۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع خريد خدمات هزينه آزمايش های پيمانکار ۱۰-۶-۲ ۱ ۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه خدمات (HSE) هزينه مربوط به ايمنی ، بهداشت و محيط زيست ۱۱-۶-۲ ۱۴ ۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع عكس و فيلم هزينه تهيه عكس و فيلم ۱-۷-۲ ۱ ۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع چاپ و تکثير هزينه تهيه نقشه‏هاي كارگاهي (Shop Drawings) ۲-۷-۲ ۱ ۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ مقطوع چاپ و تکثير هزينه تهيه نقشه‏هاي عين‏ساخت (As Built Drawings) ۳-۷-۲ ۱ ۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴×۱ ماه چاپ و تکثير هزينه برنامه ريزی و کنترل پروژه ۴-۷-۲ ۱۴ ۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ ماه خدمات هزينه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحويل موقت ۵-۷-۲ ۲ ۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ مقطوع پذيرايی هزينه‏هاي مربوط به امور تحويل موقت و تحويل قطعي ۶-۷-۲ ۲ ۲
۲۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ جمع هزينه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پروژه
۰٫۱۰۷ نسبت مبلغ مستمر کارگاه به مبلغ پروژه
دفتر فنّی : ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها بخش اوّل
انواع خطّ ها وعلائم مورد استفاده درنقشه های عمران
Facebooktwitterlinkedinmail

  33 comments for “ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن. بخش دوّم

 1. مجتبی شجاعی
  ۳ خرداد ۱۳۹۶ at ۵:۳۳ ق.ظ

  سلام
  بنده سوالی در مورد هزینه آزمایشات لازم در پروژه های عمرانی داشتم( نمیدانم جای این سوال اینجا هست یا خیر ) میخواستم بدانم هزینه آزمایشهایی مانند بتن ، میلگرد ، بستر و لایه های روسازی بعهده کارفرما است یا خیر منظور آزمایشهای اولیه است نه آزمایش در صورت عدم جوابگیری .
  در کدام بخشنامه به صراحت ذکر شده است ؟
  با تشکر

  • ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ at ۶:۳۰ ق.ظ

   باسلام
   هزینه آزمایش های پیمانکار در هزینه های بالا سری بند ۲-۶-۲ و ۲-۶-۱۰ دیده شده است و در نتیجه هزینه این آزمایشات به عهده پیمانکار می باشد.
   لطفاً شرح اقلام هزینه های بالا سری، پیوست ۳ فهرست بهای ابنیه را به دقّت مطالعه فرمائید، چون آشنائی و دقّت در باره هزینه های بالاسری خیلی مهمّ می باشد.

   • جعفری سامانی
    ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ at ۸:۴۷ ب.ظ

    باسلام … هزینه های اشاره شده در بند های ۲-۶-۲ و ۲-۶-۱۰ هزینه های آزمایشات مکانیک خاک و یا مقاومت مصالح (اصلی) در پروژه نیست چون علی الاصول باید این آزمایشات به هزینه کارفرمای محترم و به وسیله آزمایشگاه معتمد اش در پروژه های سه عاملی و یا دو عاملی انجام شود البته در پروژه های EPC مشاور همکار با پیمانکار عموما این وظیفه رو به عهده دارد … هزینه مورد اشاره در بند ۲-۶-۲ هزینه نیروی خدماتی است (مثلا کارگر) که در اختیار آزمایشگاه مثلا در هنگام نمونه برداری گذاشته می شود و یا مشابه با این حالت در رابطه با مشاور یا کارفرما … هزینه مورد اشاره در بند ۲-۶-۱۰ عموما مربوط به آزمایشات مجددی است که در پروژه طبق شرایط عمومی پیمان به عهده پیمانکار است و یا آزمایشاتی مانند تست لوله کشی ها و یا تاسیسات برقی که می بایست به هزینه پیمانکار انجام شود.

  • محمد
   ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ at ۸:۵۸ ق.ظ

   باسلام
   طبق بند ج ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان هزینه کلیه آزمایشها بعهده کارفرما میباشد.

  • امین
   ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ at ۸:۰۲ ق.ظ

   سلام و درود
   این موضوع در زمان عقد قرارداد فی ما بین کارفرما و پیمانکار مشخص و مکتوب میگردد ک اغلب ب عهده پیمانکار است ک پیمانکار باید این مبلغ را هم در پیشنهادش لحاظ کند .

 2. علیرضا
  ۲۳ تیر ۱۳۹۶ at ۵:۵۸ ب.ظ

  با سلام و با تشکر از مطالب مفیدتان سوالی برایم پیش آمده جمع هزینه های بالاسری یه مقداری میشود که از روی آن ضریب را حساب می کنیم من این فرمول رو نمیفهمم که از کجا اومده و چرا اینگونه هستش در واقع فرمول ۱۰۰ تقسیم بر ۱۰۰ منهای هزینه های بالاسری را میگم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ۲۵ تیر ۱۳۹۶ at ۷:۳۱ ق.ظ

   با سلام، در رابطه باهزینه های بالا سری سؤالی مطرح فرمودید. آنچه من از سؤالتان متوجّه شدم این است؛ در صورتیکه مبلغ کل پیمان مشخّص بوده باشد و ضریب بالاسری هم مشخص باشد برای بدست آوردن مبلغ اصل قرارداد و مبلغ بالا سری از آن فرمول استفاده می شود.

   • علیرضا
    ۲۵ تیر ۱۳۹۶ at ۴:۳۲ ب.ظ

    با سلام مررسی از پاسختون در واقع من این سوال برام پیش اومده که چرا برای بدست آوردن ضریب از این فرمول استفاده میشه این فرمول نام خاصی داره تو حسابداری چرا ۱۰۰ رو تقسیم بر ۱۰۰ منهای هزینه های بالاسری می کنند

    • ۲۶ تیر ۱۳۹۶ at ۵:۰۳ ق.ظ

     با سلام، مبلغ پیمان مجموع مبلغ قرارداد به اضافه مبلغ هزینه بالا سری می باشد. حالا می خواهیم، مبلغ اصلی قرارداد و مبلغ هزینه بالا سری را برای محاسبه هزینه بالا سری پیدا کنیم باتوجّه به اینکه ضریب هزینه بالا سری را هم داریم چه طوری باید محاسبه کنیم؟ . به طور مثال مبلغ پیمان صد و بیست میلیون تومان می باشد و ضریب هزینه بالاسری هم سی و دو در صد است. حالا مبلغ اولیّه پیمان و مبلغ هزینه بالاسری را پیدا کنید. اگر موفق نشدید مرا در جریان قرار بدهید.( البتّه با همان فورمول محاسبه می شود.)

 3. علی کریمی
  ۷ مرداد ۱۳۹۶ at ۹:۱۴ ق.ظ

  سلام . در آنالیز ضریب بالاسری هزینه های پروژه برای مدت مشخص شده در پیمان محاسبه گردید. حالا اگر طول مدت پیمان خیلی بیشتر از مدت مشخص شده در پیمان باشد و مقصر تاخیرات پیمانکار پروژه نباشد، تکلیف هزینه های مازاد چه می شود؟

  • ۸ مرداد ۱۳۹۶ at ۶:۲۱ ق.ظ

   با سلام
   اگر لطف بفرمائید و کمی وقت بگذارید و کلیّه مقالات مربوط به هزینه های بالا سری و طرز محاسبه تأخیرات مجاز و ضرر و زیان وارده به پیمانکار را در همین سایت مطالعه بفرمائید به جواب خیلی از سؤالات می رسید.

 4. ظفری
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ at ۸:۰۷ ق.ظ

  سلام جمع ضرایب بالاسری ۲۳٫۲۷ در صد شد چرا شما ضریب بالاسری را ۱٫۳ در نظر گرفتید؟

  • ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ at ۱:۵۶ ب.ظ

   با سلام
   با توجّه به اینکه کسورات قرار داد از قبیل بیمه و مالیات و سایر کسورات از کلّ مبلغ قرارداد کسر می‌شود لذا برای بدست آوردن ضریب بالاسری واقعی بایستی توسط فورمول: عدد ۱۰۰ تقسیم بر عدد صدمنهای ضریب بدست آمده. یعنی؛(۲۳/۲۷-۱۰۰) ضریب بالا سری واقعی را بدست می‌آوریم.

 5. داوود
  ۸ آذر ۱۳۹۶ at ۱:۰۴ ب.ظ

  سلام
  جداول با محاسبات ومبالغ جور در نمياد!

  • ۸ آذر ۱۳۹۶ at ۳:۴۹ ب.ظ

   با سلام و تشکّر از لطف شما، لطفاً بیشتر توجّه بفرمائید، و مغایرتهائی را که میبینید، دقیقاً مرقوم بفرمایید

 6. علیرضا رضایی
  ۲۵ دی ۱۳۹۶ at ۹:۴۸ ق.ظ

  سلام روزتان بخیر و شادی لطفامقدار ضریبی که در مورد اقلام فاکتوری که توسط پیمانکار خریداری می شود و بدون نصب در اختیار کارفرما قرار می گیرد اعلام فرمایید با تشکر از شما

  • ۲۶ دی ۱۳۹۶ at ۳:۴۷ ب.ظ

   باسلام، قائدتاً اقلام فاکتوری خریداری شده بدون نصب حکم مصالح پای کاررا دارد، و ضرایبی که به مصالح پای کار تعلق میگیرد به آنهم تعلّق میگیرد. منتهی باید دید مصالح خریداری شده چه مصالحی هستند و نظر مهندس مشاور و کارفرما چه چیز می باشد.

   • علیرضا رضایی
    ۳۰ دی ۱۳۹۶ at ۴:۴۴ ق.ظ

    سلام ممنون لطف کردید ایام بکام

 7. رضا
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ at ۸:۴۴ ق.ظ

  سلام ضریب بالاسری در قراردادهایی که بصورت دستمزدی اجرا میشود و بیمه۱۶٫۶ درصد میباشد چگونه محاسبه میگردد. لطفا اگر از دوستان کسی اطلاعات دقیق دارد توضیح بدهد. با سپاس

  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ at ۷:۰۶ ق.ظ

   باسلام، ضریب بالا سری در قراردادهای غیر عمرانی با بیمه ۱۶/۶در صد حدود ۴۳ در صد در نظر گرفته می شود. به طور کلّی ضریب بالاسری بایستی به نسبت هزینه های مربوط به شرح پیوسط شماره ۳ ضمیمه فهرست بهای ابنیه، برای هر پروژه تعریف و محاسبه شود.

 8. فروغی
  ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ at ۴:۰۷ ق.ظ

  با سلام ممکن لطف کنید چطور ما باید حساب کنیم ضریب بالا سری را با مثال لطفا توضیح فرمائید

  • ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ at ۷:۰۸ ق.ظ

   با سلام،اگر لطف فرموده و در سایت کنکاشی در مهندسی عمران، مقالات مربوط به ضریب بالاسری و طرز محاسبه آنرا پیگیری فرمایید به صورت مفصّل و نمونه محاسبه آن کاملاً آشنا می شوید.

  • ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ at ۷:۱۷ ق.ظ

   با سلام، اگر لطف فرموده و مقالات مربوط به ضریب بالاسری و طرز محاسبه آنراپی گیری فرمائید، طرز محاسبه و نمونه ای از محاسبه آن مطرح شده است.

 9. هادی احمدی
  ۳۰ آذر ۱۳۹۷ at ۱:۱۹ ب.ظ

  با سلام
  بفرمائید ضرر ناشی از افزایش قیمت ها در پیمان های سال ۱۳۹۷ به چه صورت محاسبه می شود.ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به چه صورت ضررو زیان پیمانکار را محاسبه می کند.

  • ۳ دی ۱۳۹۷ at ۹:۰۹ ق.ظ

   باسلام، در مورد افزایش قیمت ها؛ همانطور که اطلاع دارید افزایش قیمت ها بوسیله ضرایب تعدیل که از طریق سازمان برنامه اعلام می گردد جبران می شود. در صورتیکه قراردادی باشد که در آن پرداخت تعدیل مطرح نشده باشد، در آنصورت بایستی باکارفرما توافق نموده و مابه التفاوت قیمت را دریافت کرد. در صورت عدم تمکین کارفرما بایستی به دادگاه مراجعه نمود.

 10. عبدالحمید
  ۷ دی ۱۳۹۷ at ۸:۰۹ ق.ظ

  با سلام و سپاس از مطالبی مفید که ارایه میدید.
  سوالی داشتم
  اگر در قراردادهای غیر عمرانی از ضریب بالاسری مربوط به قراردادهای عمرانی استفاده شود مشکلی از لحاظ قانونی بوجود می آید .
  ممنون میشم توضیح بدید.

  • ۱۵ دی ۱۳۹۷ at ۷:۳۹ ق.ظ

   با سلام، در مورد ضریب بالاسری؛ پروژه عمرانی و غیر عمرانی مطرح نیست، هر کار عمرانی که انجام داده شود هزینه بالاسری را خواهد داشت، و اگر ما شناخت خود را نسبت به هزینه های بالاسری بالا ببریم و پیوست شماره ۳ در رابطه با ضریب بالاسری در فهرست بها را خوب مطالعه نمائیم، دیگر چنین سؤالی برایمان پیش نخواهد آمد. موفّق باشید، بلاغی

 11. پیمان
  ۸ بهمن ۱۳۹۷ at ۱۱:۳۲ ق.ظ

  با سلام ضرایب هر قسمت هزینه بالاسری شامل بالاسری عمومی و بالاسری کار و مستمری کارگاه و بیمه کارگاه و هزینه سود درصد مشخصی نوشته شده در صورت تاخیر مجاز مدت زمان تطویل پیمان هزینه ی بالاسری مذکور را میتوانیم عینا باضرایب فوق الدکر برای مدت خارج از قرارداد محاسبه و مطالبه کنیم ؟و آیا کارشناس دادگستری میتواند به آن استناد کند؟
  سپاسگزارم اگر راهنمایی بفرمایید

 12. پیمان رشیدی
  ۸ بهمن ۱۳۹۷ at ۱۲:۱۵ ب.ظ

  با سلام ضرایب هر قسمت هزینه بالاسری شامل بالاسری عمومی و بالاسری کار و مستمری کارگاه و بیمه کارگاه و هزینه سود درصد مشخصی نوشته شده در صورت تاخیر مجاز مدت زمان تطویل پیمان هزینه ی بالاسری مذکور را میتوانیم عینا باضرایب فوق الدکر برای مدت خارج از قرارداد محاسبه و مطالبه کنیم ؟و آیا کارشناس دادگستری میتواند به آن استناد کند؟
  سپاسگزارم اگر راهنمایی بفرمایید

  • ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ at ۶:۰۲ ق.ظ

   با سلام، هزینه بالاسری در صورت تطویل پیمان با تأخیرات مجاز حقوق مسلّم پیمانکار است و کارشناس دادگستری می تواند به آن استناد بکند.

 13. مسيح
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ at ۵:۰۶ ب.ظ

  يك سوال داشتم
  اگر در يك پروژه ايي ، كارفرما در براورد اوليه ، ضريب بالاسري را لحاظ نكرده باشد و در مناقصه ، شركت برنده شود
  شركت ، ميتواند تقاضاي ضريب بالاسري نمايد؟

  • ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ at ۷:۴۵ ق.ظ

   با سلام، هزینه بالاسری طبق تعریف پیوست شماره ۳ فهرست بها قسمت مهم هزینه هارا تشکیل می دهد که به طور متوسط حدود سی در صد قیمت اجرا را به خود اختصاص می دهد، حال باید شما بررسی بفرمایید که خودتان هزینه بالا سری را در اوّل قرارداد چند در صد در نظر گرفته اید و آن در صد را به کار فرما اعلام بفرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *