متره برآورد در راه سازی – مقدمه

متره برآورد در راه سازی ازدو قسمت تشکیل می شود:

  1. عملیات خاکی (زیرسازی) و روسازی (بیس ،ساب بیس وآسفالت).
  2. ابنیه ازقبیل پل، کانال، ساختمان نمازخانه، سرویس بهداشتی، پمپ بنزین، رستوران، اخذ عوارض وسایر ساختمان های رفاهی که بایستی درجاده ها ساخته شود(برای جذب توریست و آسایش مسافرین).

متره کارهای ابنیه مشابه متره ساختمانی می باشد که درقسمت متره بر آورد توضیح داده شده است.ولی متره عملیّات خاکی به قرار زیر می باشد:

امروزه با وجود رایانه (کامپیوتر) محاسبه عملیات خاکی فوق العاده راحت تر شده است واز طریق برنامه هائی که برای این موضوع نوشته شده وموجود می باشد وتعداد شان هم زیاداست متره عملیات خاکی محاسبه می شود ولی در اینکه این محاسبات چقدر دقیق وقابل اعتماد می باشد جای تامل دارد. من درسال های اخیر در این زمینه به مغایرت های زیادی بر خورده ام، با اینکه کامپیوتر کارش را فوق العاده دقیق انجام می دهد ولی آن براساس داده ها (برنامه نوشته شده وداده های کاربر) کار خودرا دقیق و بی عیب انجام می دهد . درصورتیکه داده ها اشتباه باشد حاصل آن نیز اشتباه خواهد بود.

برای اطمینان از عملکرد برنامه کامپیوتر بهتر است یک پروفیل عرضی غیر معمول وپیچیده را با اتو کد ترسیم کرده وسطح آنرا با دقّت محاسبه نموده وبا محاسبه برنامه مورد استفاده مقایسه نمائیم .

ضمناً می توانیم پروفیلی را بادقّت روی کاغذ میلیمتری ترسیم کرده وآن را بادست وبه صورت سنتی وبطور دقیق حساب کرده وبامحاسبه کامپیوتری مقایسه نمائیم. درصورت مغایرت بایستی داده هائی که به کامپیوتر داده شده است با دقّت کنترل نمائیم.

به هر صورت نبایستی دقّت عمل کامپیوتر باعث گول خوردن ما شود.

توضیح اینکه محاسبه عملیّات خاکی با دست درمقالات بعدی کاملاً توضیح داده خواهد شد.

حمل در راه سازی
متره برآورد راه سازی - محاسبه پروفیل های عرضی
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره برآورد در راه سازی – مقدمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *