متره برآورد و اقتصاد کارگاه

میدانیم که هر پروژه بر چهار اصل مهم بستگی دارد واجرای به موقع آن به این اصول وابسته است که عبارتند از:

  1. حجم کار: مقدار کاری که باید انجام پذیرد که این مقدار تعریف شده وثابت می باشد .
  2. زمان اجرا: زمان تعیین شده برای پروژه می باشد که این مدت زمان هم ثابت می باشد.
  3. نیرو ی کار: نیروی انسانی یا مکانیکی می باشد که بر اساس حجم کار وزمان تعیین شده تعریف وانتخاب می شود.این اصل براساس حجم وزمان کارمتغیر می باشد.
  4. پول: هزینه مورد نیازپروژه می باشد که با توجه به حجم کارونیروی کارمشخص می شود .واساس اجرای پروژه می باشد که بایستی به نسبت پیشرفت پروژه به آن تزریق بشود.

تزریق پول به پروژه بر اساس صورت وضعیت های موقت تهیه شده عملی می گردد لذا بایستی به این مسئله اهمیت زیادی قائل شده وآنرا به موقع وبا دقت تهیّه کرد. در اینجا است که باز به اهمیت متره بر آورد پی می بریم.همانطور که در تعریف متره بر آورد مطرح شد مترور باید یک فرد متخصص وآگاه باشد تا بتواند اقتصاد کارکاه را کارگردانی بنماید، مثلاً در پروژه های ساختمانی اصولاًدر اوایل کار و درزمان اجرای اسکلت ساختمان وسفت کاری در آمد پروژه خیلی خوب می باشد در صورتی که وقتی به نازک کاری می رسد باز ده پروژه کمتر می شود واکثراً جوابگوی هزینه های پروژه نمی باشد،برای جبران این حالت مترور بایستی با هشیاری وتوجه کامل به اوضاع در زمان اجرای سفت کاری مقدا ری از کارکرد هارابه صورت پس انداز برای چنین مواقعی نگهداری نموده و درزمانهای مورد نیاز به پروژه تزریق نماید. همینطور در راه سازی هم این مسئله صادق میباشد،عملیات خاکبرداری بخصوص خاکبرداری در سنگ قیمت بیشتری داردونسبتاًسودآور می باشد،درصورتیکه عملیات تسطیح وآبپاشی وکوبیدن وپروفیل سازی هزینه بر بودولی در آمد چندامی ندارد، دراینجاهم بایستی تا حد امکان مقداری ازکارکرد را برای آینده ذخیره کرد،به دلیل این که وقتی پول زیادی حاصل می شود پیمانکار به طور طبیعی آن را جزء در آمد و سود خود به حساب آورده و در جای دیگری به جز پروژه هزینه می نماید و در اواخر کار که در آمد پروژه کمتر می شود به تنگنا بر می خورد، البته این مسئله بایستی با هشیاری ودقت کامل انجام پذیرد وبایستی کاملاّ آگاهانه بوده باشد و نباید به این بهانه از متره کردن جزئیات طفره رفت و یا آنها را ندیده گرفت.نا گفته نماند که برای فصول غیر کاری مانند فصل زمستان در مناطق سردسیر یا تابستان در مناطق گرمسیر بایستی از این ترفند استفاده کرد.

محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه‌های آن
مشخصات فنی عمومی و خصوصی
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره برآورد و اقتصاد کارگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *