مدیریّت دفتر فنّی – بخش دوم

با توجّه به اهمیّت دفتر فنّی در پروژه و نیاز به پرداختن و تعمّق به آن توضیح مدیریّت آن درچند مقاله شایسته تر به نظر می رسد. لذا در دنباله مدیریّت دفتر فنّی به مطالب بعدی می پردازیم:

  • صورت وضعیّت قطعی: در اکثر پروژه ها تهیّه صورت وضعیّت قطعی بعد از پایان کارهای اجرایی پروژه و بعد از تحویل موقّت تهیّه می گردد. که قائدتاً این کار درست و منطقی نمی باشد. در صورتی که طبق تعریف مادّه ۴۰ شرایط عمومی پیمان صورت وضعیّت قطعی بایستی تایک ماه بعداز تحویل موقّت تحویل مهندس مشاور داده شود؛ اگر در طول پروژه تهیّه نشده باشد این امکان وجود نخواهد داشت. بنا بر این بهتر است هر فعّالیّتی که تمام میشود صورت وضععیّت قطعی آن نیز با مدارک مربوطه اش تنظیم وبا اعمال آن در صورت وضعیّت موقّت در پرونده صورت وضعیّت قطعی بایگانی شده و لیست دقیقی هم از قسمت های تهیّه شده تنظیم ودر پرونده مربوطه نگهاهداری شود.
  • تنظیم صورت جلسه: هر کدام از فعالیّت ها که تمام شد موارد مربوط به آن کارها و تاریخ انجام آن کار بایستی صورتجلسه گردد که تنظیم این صورتجلسه جزو وظایف پیمانکار می باشد. که باید مسئول دفتر فنی هر کدام را در موقع خود تنظیم کرده و به امضای دستگاه نظارت و مهندس مشاور و کارفرما برساند. ممکن است در بعضی موارد دستگاه نظارت به صورت صمیمانه همکاری ننموده و از امضای صورتجلسه های تنظیمی طفره رود که در این صورت بایستی صورتجلسه ها را پس از تهیّه کردن طیّ نامه ای بصورت رسمی به دستگاه نظارت ارسال نموده و رونوشت نامه به اضافه یک نسخه ازکپی صورتجلسه نیز به کارفرما ارسال شود تا بعداً به کوتاهی در تهیّه صورتجلسه ها متّهم نگردند. برای این منظور هم بهتر است لیستی تنظیم گردد که در آن لیست شرح دقیق موضوع صورتجلسه ،تاریخ تهیّه، تاریخ امضای آن توسّط رئیس کارگاه و تاریخ تحویل آن به دستگاه نظارت ثبت گردد.
  • تنظیم دستور کار:از آنجائیکه دستور کار ازطرف کارفرما یا مهندسین مشاور و دستگاه نظارت صادر می شود لذا طبیعتاً بایستی دستور کار بوسیله آنها تنظیم و ابلاغ گردد ولی مواقعی هم اتفّاق می افتد که دستور کار به صورت شفاهی داده می شود وموقعیّت کار ایجاب می کند که پیمانکار آن را اجرا نماید در این گونه موارد نیز بایستی دفتر فنّی درپی گرفتن کتبی آن دستور کار بوده باشد و در صورتی که موفّق به گرفتن آن نشد آن دستور کار را تننظیم کرده و طی نامه ای به دستگاه نظارت و کارفرما ارسال نماید و طبق روش صورتجلسه عمل نماید. ناگفته نماند که تنها تهیّه کردن و ارسال آن ها کافی نبوده بلکه بایستی پیگیری نموده و تأیید آنهاگرفته شود.
  • در تهیّه صورتجلسه و دستور کار باید دقّت کرد جملات گویا و قابل فهم باشند. و اطلّاعات مربوطه کامل باشد.  مثلاً اگر گود برداری یک ساختمان را صورتجلسه مینماییم حتماً رقوم کنار گود (رقوم زمین طبیعی) ورقوم کف گود به طور دقیق و روشن و قابل محاسبه نوشته شود. و بهتر است حتّی المقدور از نوشتن مقدار حجم خود داری کرد و محاسبات آنرا به متره برآورد واگذار نمود؛ چون ممکن است اشتباهاتی صورت پذیرد که درآن صورت، صورتجلسه ارزش خود را ازدست می دهد. اگر لازم باشد که مقادیر نوشته شود حتماً باید با محاسبات کامل و دقیق باشد و از نوشتن حجم یا سطح کلّ به تنهائی باید خودداری کرد.
مدیریت دفتر فنی - بخش اول
مدیریّت دفتر فنّی - بخش سوم
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت دفتر فنّی – بخش دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *