نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ نشریّه شماره ( ۴۳۱۱) بخش ۱۸

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

نقدی بر شرایط عمومی پیمان :

مادّه ۴۰٫ صورت وضعیّت قطعی

پیمانکار باید حد اکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقّت، صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیّه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیّت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدّت سه ماه برای تصویب کار فرما ارسال می نماید.

اشکال این پاراگراف: 

۱ – با توجّه به حساسیّت صورت وضعیّت قطعی مدّت یک ماه برای تهیّه آن مدّت خیلی کمی می باشد حتّی اگر تمام آیتم ها هم در زمان اجرا به صورت قطعی تهیّه شده باشد. به طوریکه برای رسیدکی آن در مهندسین مشاور سه ماه در نظر گرفته شده است. چون همانطور که پیمانکار در زمان اجرا صورت وضعیّت را تهیّه کرده است مسلّماً مشاور نیز آن را رسیدگی کرده و در جریان امور قرار دارد، پس چرا باید برای تهیّه آن که وقت خیلی زیاد تری نسبت به رسیدگی آن می برد، برای تهیّه یک ماه، ولی برای رسیدگی سه ماه در نظر گرفته شده است؟  و همچنین یک ماه زمان تهیّه صورت وضعیّت قطعی برای  پیمانهائیکه فسخ و یا خاتمه داده می شوند زمان خیلی کمی می باشد، چون در این شرایط صورت برداری از کارهای نیمه تمام و تنظیم صورتجلسه و صورت وضعیّت آنها خیلی زمان بر می باشد. ( کارهای نیمه تمام ، مصالح خریداری شده و به کارگاه نیامده، و یا موارد مشابه )

۲ – کسر مصالح پای کار از صورت وضعیّت قطعی جای بحث دارد؛ مگر نه اینست که مصالح پای کار طبق شرح مادّه ۳۷ متعلّق به کارفرما می باشد. پس در این صورت چرا باید در صورت وضعیّت قطعی منظور نشده و به کارفرما تحویل داده نشود. با توجّه به اینکه امکان دارد که نرخ این مصالح نسبت به زمان تهیّه آنها خیلی متفاوت بوده باشد.

در پاراگراف بعدی مطرح می شود که: در صورتیکه پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده، برای تهیّه صورت وضعیّت قطعی اقدام نکند، با تأیید کار فرما، مهندس مشاور با هزینه پیمانکار، اقدام به تهیّه آن می کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد. در صورتیکه پیمانکار از امضای صورت وضعیّت خودداری کند، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار ، صورت وضعیّت را برای کارفرما می فرستد.

اشکال این پاراگراف:

۱ – قائدتاً هیچ مهندس مشاوری تن به این کار نمی دهد؛ به طوریکه در دوره پنجاه و اندی سال تجربه کاری من بار ها این مسأله  اتفّاق افتاد و مهندس مشاور به هیچوجه زیر بار این مسأله نرفت. چون این کار به علّت حساس بودن آن به هیچ وجه به نفع مهندس مشاور نمی باشد. و تجربه نشان داده که این کار شدنی نیست.  در صورتیکه کارفرما می تواند به جای مهندس مشاور مهندسین مترور و یا دفتر متره بر آوردی را انتخاب کرده و خود با آن دفتر قرار داد ببندد، تا آن دفتر صورت وضعیّت قطعی را تهیّه نموده و به تصویب پیمانکار و مهندس مشاور برساند. و حقّ الزّحمه آنرا هم از حساب پیمانکار توسّط کارفرمادریافت نماید.  ( ادامه دارد )

فهرست مطالب عمومی
فهرست مطالب؛ مسیر اجرای پروژه های عمرانی.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *