نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲) بخش ۴

در نقدی به شرایط عمومی پیمان همانطور که در مقالات گذشته مطرح شد مواردی وجود دارد که نیاز به تشریح بیشتر و یا تجدید نظر درباره آنها ضروری به نظر می رسدبه طور مثال ماده ۱۶ را بررسی بکنیم:

ماده ۱۶- تأییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید:

به طور کلّی این مادّه با توجّه به شرح بندهای؛ الف)، ج)، د)، ه)، برای پروژه هایی مطرح میباشد که پیمان به صورت طرح و اجرا باشد. در اینگونه پیمانها، پیمانکار به طور طبیعی همه هزینه ها را در نظر میگیرد و آنها را در قیمت خودش و در جایگاه خود منظور مینماید.

در صورتیکه در پیمانهای فقط ساخت نمی شود هزینه این موارد را در جائی منظور کرد مگر در ضریب قرارداد که آن هم مقدار ضریب را به طور غیر منطقی بالا می برد.

موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید:

اینک بندهای فوق را بررسی و طرز طرح آنها برای پیمانهای فقط ساخت را مطرح مینمائیم؛

“الف) تمام اسناد و مدارک موضوع مادّه ۲ موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است.”

در این مورد از آنجائیکه این اسناد بایستی ضمیمه پیمان باشد، لذا به نظر می رسد که کلمه منضم به پیمان به آن اضافه گردد، مانند:

الف پیشنهادی)  تمام اسناد و مدارک موضوع مادّه ۲ موافقتنامه منضم به پیمان را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است.

“ب) نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصّات در محل یا از نقاط دیگر، اطمینان یافته است .”

این بند منطقی می باشد.

“ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیّت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار درفصلهای مختلف سال، با توجّه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاّع یافته است.”

در این مورد با توجّه به اینکه پیمانکار نباید هیچ هزینه ای از خود برای پروژه انجام دهد (بایستی بین پیمانکار و سرمایه گذار تفاوت قائل شد و بایستی توجّه شود که پیمانکار سرمایه گذار نیست، و هر هزینه ایکه انجام می دهد بایستی توسط کارفرما تأمین شود) معلوم است که جمع آوری این اطلاعات و تدوین آنها هزینه و وقت زیادی میبرد، در صورتیکه نه برای هزینه آنها و نه برای زمان مورد نیاز آنها آیتم و جایگاهی درنظر گرفته نشده است. لذا بایستی این اطلّاعات در اختیار پیمانکار گذاشته شود. و پیمانکار موظّف به مطالعه آنها بشود. در نتیجه بهتر است که این بند هم بدین ترتیب اصلاح شود:

ج- پیشنهادی) محل اجرای کار را دیده و بر رسی کرده است. و از وضعیّت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال، با توجّه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت که شرح آنها منضم به پیمان می باشد با در نظر گرفتن مدّت اجرای کار کاملاً آگاهی یافته است.

“د) از قوانین و مقرّرات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررّات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلّع بوده و متعّهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسؤلیت عدم رعایت قوانین و مقررّات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.”

این بند هم با توجّه به توضیح بند ج بهتر است به شکل زیر اصلاح شود؛

د- پیشنهادی) از قوانین و مقرّرات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررّات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده  و ضمیمه پیمان شده است کاملاً مطلع و آگاه است  و متعّهد است که همه آنهارا رعایت کند. باید توجّه کرد که مسؤلیّت عدم رعایت قوانین و مقررّات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.

“ه_) در تهیّه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بند های بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.”

در مورد این بند هم باید توجّه کرد که با طرح مطلبِ ( و بعداً از هیچ بابت، حق در خواست اضافه پرداختی ندارد.) دست کار فرما را باز می گذارد تا در صورتی که هزینه های پیش بینی نشده ای که مربوط به پروژه بوده و کارفرما بایستی آنها را پرداخت نماید پیش بیاید، کارفرما بتواند پرداخت نکند. و پیمانکار هم که در اینجا متعّهد شده است که هیچ در خواستی نداشته باشد. دستش به جائی بند نباشد.

این بند هم بهتر است به شرح زیر اصلاح شود:

ه_ پیشنهادی) در تهیّه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بند های بالا را در نظر گرفته و بعداً از  بابت آنها، حق در خواست هیچگونه اضافه پرداختی ندارد.   

نقدی به شرایط عمومی پیمان( نشریه شماره 4311مورخ1392) بخش 3
نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره 4311 مورخ 1392)بخش 5
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲) بخش ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *